El Bibliobloc de Biologia i Geologia és una col·lecció d’activitats d’aprenentatge que tenen com a finalitat treballar els continguts i les competències de l’àmbit cientificotecnològic i digital, i sovint d’altres àmbits com el matemàtic i l’artístic, mitjançant la metodologia d’aprenentatge basat en problemes.

Cada activitat fa referència al desenvolupament d’uns continguts de Biologia i Geologia que es troben penjats al Drive i als que els alumnes poden recórrer per a adquirir els coneixements que els són necessaris per tal de desenvolupar l’activitat.

A cada activitat hi ha associats uns continguts clau i unes competències, de manera que en el procés d’avaluació mitjançant rúbriques és possible fer un seguiment del grau d’assoliment dels objectius, tant per part de l’alumne com del professor.

Els alumnes poden escollir lliurement les activitat que volen realitzar, tant en nombre com en ordre, per a cadascuna de les unitats didàctiques, en funció de les competències que els cal assolir i millorar, mantenint així un control del seu procés d’aprenentatge.

La majoria d’activitats poden realitzar-se individualment o en grup, i són els mateixos alumnes els que ho decideixen en funció de les característiques de l’activitat, de les seves necessitats o de les seves preferències.

Totes les activitats permeten en major o menor mesura que els alumnes improvitzin i prenguin decisions autònomes sobre els objectius finals de l’activitat o sobre el format de presentació amb l’objectiu de fomentar la creativitat i permetre una gradació en l’assoliment de les competències.

A cada unitat didàctica hi ha una activitat de tipus test on l’alumne pot avaluar el seu grau de coneixements sobre els continguts treballats. L‘alumne rep els resultats per correu electrònic i pot respondre el formulari tantes vegades com vulgui. Aquesta activitat no és un instrument de qualificació ni tampoc una eina d’avaluació competencial. És només una eina de treball per al coneixement de continguts.