Documents mercantils

hojaalbaran.gif

Quan una empresa fa una venda, un lliurament de material, un cobrament, etc. reflecteix les dades d’aquesta operació en un document justificatiu, que normalment confeccionarà per duplicat. Un exemplar se’l quedarà l’empresa i l’altre el lliurarà a la persona o l’empresa que ha realitzat la compra, la recepció del material, el pagament, … Aquests documents mercantils són: l’albarà, la factura i el rebut.

A partir d’un albarà, una factura i un rebut de l’empresa on feu l’estada, penja en el bloc un exemple de cadascun d’ells i explica quines diferències existeixen entre aquests documents.

El logotip de l’empresa

El logotip és un signe gràfic que serveix a una entitat o un grup de persones per representar-se. Els logotip també serveix per indicar que un objecte és d’algú, designant el propietari.
Disposa de dues parts:
· La imatge (d’aquí ve el nom de logo)
· La tipografia (tip) que identifica l’empresa, l’entitat, l’associació o el grup de persones.
Quan només disposa de tipografia s’anomena monograma.
En les coves dels homes prehistòrics es poden trobar marques i senyals que podem contemplar com precedent dels logotips. Històricament, els artesans del fang, del cristall, els fabricants d’espases i artilugis de ferro i els impressors utilitzaven marques per a assenyalar la seva autoria. Els reis que sabien signar, marcaven els documents legals amb un logotip de la seva creació, a mà o amb un segell.
La funcionalitat d’un logotip radica en la seva capacitat per a comunicar el missatge que es requereix com per exemple “Som una empresa responsable” o “aquest producte és d’alta qualitat”, i per a l’assoliment d’això es requereix de l’ús de colors i formes que contribueixin a que l’espectador final ho interpreti així.

Activitats:

– Busca el logotip de les següents organitzacions i empreses:
o Creu Roja
o IBM
o La Caixa
o Telefònica
o Alcampo

– Analitza el contingut i el missatge que pretenen donar els logotips anteriors.
– Quin és el logotip de l’empresa on fas l’estada? Quin missatge creus que intenta comunicar?
– Dissenya una nova proposta de logotip per la teva empresa

logo

El plànol de l’empresa

La pràctica d’avui consisteix en dibuixar el plànol en planta de l’empresa on fas l’estada. Cal dibuixar tots els departaments, despatxos, magatzems, lavabos, habitacions, … que hi han. Pots utilitzar el paint o el mateix word per fer-ho.

Un cop dibuixat, el proper dia que vagis a l’empresa mesura, aproximadament les distàncies dels diferents espais i calcula la superfície total.

exemple de plànol

La senyalització de l’empresa

fam062.jpgfam059.jpgsenales-fotoluminiscentes.jpg

Segurament a l’empresa on fas l’estada t’has fixat que hi han unes senyals que indiquen; us obligatori, advertència o perill, extinció d’incendis o senyals d’evacuació d’emergència.
Et proposem que expliquis el significat de les senyals que hi ha a la teva empresa i en facis un dibuix de cadascuna d’elles.

En aquesta adreça web trobaras exemples i mostres que et seran molt útils:

http://www.almacendirecto.com/asp/subcategoria.asp?codigo=21&gclid=CLi1ldCdhpcCFQddQgodikQi8g

Empresa i premsa

598prensa1.jpg598prensa1.jpg

Cada dia a la premsa apareixen notícies referides al món laboral i a les empreses en particular. L’activitat d’avui consisteix en fer la recerca d’un article en els diaris d’avui, que estigui relacionat amb l’empresa, i fer-ne un breu comentari (resum i valoració personal). Anomena el nom del diari, la data i el títol de l’article.

L’inventari de l’empresa

agenda.gif

Com ja hem estudiat a classe l’inventari està constituït pels béns d’una entitat que es destinen a la producció per a la seva posterior venda, tals com són la matèria primera, la producció en procés, els articles acabats i altres materials que s’utilitzin en l’empaquetatge, en l’envàs del producte acabat o les refeccions per al manteniment que es consumeixen en el cicle d’operacions.
A la comptabilitat van a l’actiu circulant. En el cas de que es facin obsolets o es deteriorin s’han de provisionar. L’inventari obsolet suposa un important cost de gestió, financera i operativa, per a una empresa, sobretot per la que realitza gestió de logística. És per això fonamental aconseguir una adequada determinació de l’objectiu d’apilament i els nivells d’inventari mínim, màxim i de seguretat, en funció dels paràmetres de període operatiu, consum i retard i tenint en compte els factors de seguretat i garantia en cas d’interrupció del subministrament que es vulguin aplicar.

Quan una empresa fa el control d’inventari (son aquells dies en que es para quasi tota la producció d’una emprea per tal de posar “potes enlaire” tots els magatzems i fer un recompte de de tot l’inventari). D’aquest control es pot extreure informació important: la quantita d’inventari actual, els costos i beneficis que aporta i la seva devaluació, l’estat físic de l’inventari, etc. El que no és tant evident son els diferents tipus de control d’inventari :

 • Inventari Inicial: Es duu a terme quan l’empresa inicia els exercicis econòmics per tal de saber el punt de partida de la gestió logística.

 • Inventari final: Es duu a terme quan es finalitzen els exercicis econòmics després d’un període per tal de coneixer l’estat patrimonial de la empresa.

 • Inventari permanent: Es fa un control constant de l’invetari d’acord amb les existències del magatzem per tal de portar un control monetari i físic del material reservat.
 • Inventari intermitent: Es duu a terme varies vegades a l’any de manera que s’intenta suplir la manca d’un inventari permanent, degut a dèficits en la gestió o per manca de pressupost.
 • Inventari físic: És l’inventari real, és a dir, és fer el recompte númeric, de pes, d’estat i valor de tots els béns mercantils de l’empresa. És una llista detallada de totes les existències de l’inventari que serveix per tenir el coneixement exacte del seu estat. Es fa a partir d’una observació i comprobació d’una llista de conteig del que se suposa conté l’inventari actual.

Per cada tipus de control d’inventari s’estableixen els següents subtipus (en declaro alguns):

 1. Inventari màxim: El control de masses de béns pot provocar un nivell d’acumulació d’articles superior al necessari, i per tant, un nivell perjudicial per a l’empresa, per això s’estableix l’inventari màxim. Es mesura en nivells de demanda mensual pronosticada i els nivells d’excedent sempre son superiors a l’inventari màxim.
 2. Inventari mínim: és el nivell mínim d’inventari que s’ha de mantenir al magatzem.
 3. etc.

N’existeiexen centenars de subtipus, cada un per cobrir diferents necessitats de la empresa a la hora de controlar els seus béns inventariats. D’aquesta manera cadascú obté l’inventari que busca i troba l’inventari que vol.

Fonts d’informació:
Wikipedia

La pràctica d’avui consisteix en realitzar un petit inventari de les eines/material del magatzem/màquines de l’empresa on feu l’estada.

Entrevista a l’encarregat de l’empresa

Aquesta setmana et proposem que preparis una entrevista al teu cap o encarregat a l’empresa. Es tracta de redactar 8 o 10 preguntes per saber més coses d’aquest ofici, anècdotes que li hagin passat, els anys que porta treballant, el que més li agrada d’aquesta feina i el que menys, …..

Segur que descobriràs un munt de coses!!!!

En aquesta adreça web coneixerem més coses sobre el gènere periodístic de l’entrevista.

https://poliformat.upv.es/access/content/group/ALU_5275_2007/DOCASO/

Teoria%20sobre%20el%20g%C3%A8nere%20period%C3%ADstic:%20Entrevistainterrogant.jpg

L’empresa també fa reciclatge

reciclar1.jpgreciclaje1_large.jpg

Els olis bruts del cotxes, les bateries, les peces que ja no funcionen, …. on van a parar? L’empresa recicla paper, plàstic, vidre, …? El proper dia que vagis a l’empresa fixa’t amb tot això i pregunta a l’encarregat tot el que no sàpigues sobre el reciclatge en una empresa.

Parlem de les eines del taller

toolbox2.jpg

Ja porteu un mes i mig en les diferents empreses hi heu pogut veure molts dels treballs i tasques que si realitzen habitualment. Ara us demano que feu una relació de les eines i instruments que més s’utilitzen a l’empresa on esteu classificant-les segons siguin:

 • de tall,
 • de percussió,
 • d’abrasió,
 • de perforació,
 • d’agafar,
 • de cargolar,
 • passives,
 • de mesurar, traçar i marcar,
 • de soldar,
 • o elements de protecció.

juego-herramientas-profesional.jpg

Després us proposo algunes activitats d’autoavaluació perquè vosaltres mateixos pugueu valorar “com ho porteu”.

http://www.xtec.cat/~jrosell3/eines/autoavaluacio.htm

Bona sort i penseu bé les respostes abans de respondre!!!