ACTIVITAT AMB LA PDI: “La roba i les estacions”

Aquesta setmana hem treballat el vocabulari de la diferent roba que utilitzem al llarg de les diverses estacions de l’any a través de la PDI.

És essencial que l’alumne vagi adquirint nou vocabulari a través de diferents camps semàntics que anirem treballant al llarg del curs.

Aquí podeu trobar l’enllaç que us portarà directes a l’activitat, gaudir-la!!!

Activitat amb la PDI: “La roba i les estacions”

 

M’ENDEVINES?

Avui anem a jugar!!!

La meva proposta es un joc  en el que farem servir la pdi o canó digital, és tracta d’un recull d’endevinalles adreçades a nens i nenes de primària que pretén un aprenentatge lúdic a partir dels següents objectius:

– Introduir conceptes, vocabulari, qüestions gramaticals i elements de tradició oral.

– Estimular l’atenció, la memòria, el raonament, les hipòtesis.

– Potenciar la lectura i l’escriptura.

– Incitar a l’ús de es TIC.

Aquesta activitat consta de 4 blocs d’endevinalles agrupades segons diferents graus de dificultat, per aquesta raó s’expliciten amb els noms següents:

Nivell  1: Debutants

Nivell 2: Prudents

Nivell 3: Agosarats

Nivell 4: Experts

Em sembla que és una activitat molt interesant per als nouvinguts perquè partint de l’aprenentatge constructivista de la lectoescriptura, hem fet un tractament individual de cada paraula sota uns criteris comuns tenant en compte l’ortografia natural del nen/a. Donem, doncs,  un marge de tolerancia que permet una solución de l’endevinalla, encara que la paraula no sigui escrita del tot correcta. La resposta admet l’escriptura amb majúscula, amb minúscula o bé ambdues alhora.

Sense títol

La importància de la educació en valors. No al racisme!

En una situació com l’actual, en la qual els Centres educatius reben alumnes i alumnes de diferents cultures, es fa necessària una nova organització del grup de nois i noies nouvinguts i del Centre escolar.

Aquesta nova realitat, que apunta a perllongar-se durant diversos anys, hem d’abordar-la com un repte per donar resposta des d’una educació solidària, una educació capaç d’acollir diferents cultures i de ser comprensiva amb les situacions difícils que estan vivint els nouvinguts/as al nostre país, al nostre col·legi.

Als Centres que reben nens i nenes immigrants s’estan posant en pràctica Planes d’Acollida que contemplen activitats en les quals ha d’implicar-se tota la Comunitat escolar.

Intentem que no existeixin problemes de racisme a les nostres aules i tinguem en compte la importància de l’educació en valors, fomentant entre altres coses la solidaritat, el respecte, l’empatia i la igualtat.

 

Llicència estàndard de YouTube. Canal Aula Intercultural.
Enllaç del video.

QUÈ ÉS UNA AULA D’ACOLLIDA?

Què és una Aula d’Acollida?

L’Aula és un espai d’acollida i acompanyament dels alumnes que han arribat recentment. Un espai de relació, intercanvi i comunicació de nens o adolescents que provenen de països on es parla una llengua diferent a la del centre educatiu. Cada çaula d’Acollida té assignat un professor, “el tutor de l’Aula”. L’objectiu principal és poder interactuar amb la nova llengua, amb estratègies afectives, comunicatives…. Cada aula té una dotació informàtica de quatre ordinadors amb programes que permeten interactuar i que s’adapten a la realitat lingüística de cada alumne.

L’Aula d’Acollida no sempre té el mateix nombre d’alumnes ni sempre assisteixen els mateixos alumnes, l’organització és flexible.

Cada alumne, quan es matricula al centre educatiu se li adscriu a un grup classe, el que li correspon per edat cronològica i es presenta al grup classe i té l’horari del grup. Com en el grup classe no seguiria els aprenentatges perquè no coneix la llengua de l’escola, en les hores que en el grup s’imparteixen àrees que no pot seguir va a l’Aula d’Acollida, i quan s’imparteix engonals, educació física, alguna experiència de naturals, música…etc. (les àrees que determini el tutor del grup) vas agafar amb els seus companys del grup classe. Per tant, cada alumne té l’horari del seu grup i quan es considera que no pot seguir per raons lingüístiques la matèria, acudeix a l’Aula d’Acollida.

És molt necessària la coordinació entre el tutor de l’Aula d’Acollida i la del tutor del grup classe de cada alumne per valorar conjuntament els progressos i decidir quan s’incorporen, totalment, a les aules ordinàries.

A l’Aula d’Acollida hi ha molta mobilitat d’alumnes i quan s’incorpora un nou alumne se li atén i, si és necessari, es refan els grups i els horaris per adaptar-se a la nova realitat. És un aula oberta i flexible assumint les contínues incorporacions.

Quins alumnes poden assistir?

Els alumnes de primària i de secundària que hagin arribat a Catalunya durant els dos últims anys. L’objectiu és proporcionar-los una atenció adequada a les seves necessitats emocionals i lingüístiques sense perdre el contacte amb el grup classe en el qual estan adscrits.

Quantes hores poden assistir?

Per facilitar el procés d’integració cap alumne pot estar totes les hores lectives a l’Aula d’Acollida. Cada alumne pot assistir les hores que necessiti, es recomana que en algunes classes, s’incorpori al grup on està matriculat. Els altres alumnes han d’identificar-los com a alumnes del seu grup, no d’un grup apart.

Horari de l’Aula d’Acollida.

Les Aules d’Acollida han d’estar obertes el mateix nombre d’hores que els alumnes estiguin al centre, és a dir, 25 en primària i 30 en secundària. Als centres de primària les hores lectives del tutor de l’Aula d’Acollida coincideixen amb les lectives de l’alumnat. En secundària, l’horari lectiu del professor és de 18 hores i les orientacions que es donen és que l’equip directiu organitzi les 12 hores restants dedicant hores de professors que atenen la diversitat.

Es recomana que el nombre d’alumnes que simultàniament pot estar a l’Aula d’Acollida sigui d’uns dotze. El nombre pot variar en funció del nivell lingüístic dels alumnes.

Qui és el tutor de l’Aula d’Acollida?

El tutor de l’Aula d’Acollida hauria de ser, preferentment, un professor amb destinació definitiva al centre, que tingui experiència docent i domini de les tecnologies de la informació i la comunicació. Ha de tenir capacitat de lideratge, d’empatia i ser un bon dinamitzador, encara que la realitat és que tenim bastants tutors d’aules d’acollida que són interins.

Perquè l’aula estigui oberta el màxim nombre d’hores altres docents s’incorporen a l’aula. Es recomana que el nombre de docents sigui reduït i el tutor de l’aula d’acollida és qui coordina el treball pedagògic.

El tutor de l’Aula d’Acollida es coordinarà amb el tutor del grup classe ordinari especialment en el que concerneix a l’acció tutorial i amb el professor de cada assignatura quan algun alumne s’incorpori a l’aula ordinària.

Les Aules d’Acollida han tingut una bona valoració per part dels centres educatius ja que han sabut donar resposta a les necessitats educatives, tan diverses, dels alumnes recentment incorporats.

foto bloc 1