Presentació

El programa Apadrinem el nostre patrimoni es basa en la idea de l’apadrinament d’un element del patrimoni monumental, del patrimoni cultural immaterial o del patrimoni natural, per part d’un centre educatiu.  L’apadrinament implica que el centre educatiu inclogui en el seu Projecte Educatiu de Centre el coneixement i l’estudi d’un element patrimonial del seu entorn  local o comarcal com a centre d’interès per a un o tots els seus nivells educatius.

El coneixement del patrimoni local des d’un punt de vista històric, artístic, cultural, natural i científic és important per fomentar la implicació dels alumnes en el territori i la societat i, en darrer terme, per promoure l’exercici d’una ciutadania crítica i responsable.

El projecte des d’un punt de vista pedagògic, facilita que l’alumnat assoleixi les competències bàsiques del coneixement artístic, social, cultural, científic i històric, en promoure la utilització, per part del professorat, d’una metodologia activa, en la qual l’alumne és el protagonista del seu propi procés d’aprenentatge.

El programa vol fomentar en l’alumnat el coneixement i gaudi de la diversitat del fet artístic, cultural i natural de l’entorn. Així com afavorir el sentit d’identitat i de respecte per les manifestacions artístiques i culturals i de l’entorn natural.

El desenvolupament d’aquest programa requereix, per part dels centres, realitzar una sèrie d’activitats entorn de l’element patrimonial escollit, en el marc de les programacions curriculars, tant en espais escolars com extraescolars.

Document marc

Descripció del projecte de centre

http://xtec.gencat.cat/ca/projectes/apadrinemnostrepatrimoni/