Dossier de la classe de les Àguiles

CLASSE DE LES ÀGUILES ETAPA DE PRIMÀRIA

1 INTRODUCCIÓ

Benvolgudes famílies l’equip de mestres de primària us donem la benvinguda al nou curs escolar.

Com ja sabeu l’etapa de primària està organitzada en tres cicles: cicle inicial (Dofins i Gavines), fins els set/vuit anys, cicle mitjà (Meduses i Taurons), fins els nou/deu anys i cicle superior (Serps i Àguiles), fins els dotze anys. La finalitat de l’educació primària és proporcionar a tots els nens i les nenes les competències que els permetin assegurar el seu desenvolupament personal i social; adquirir les habilitats i les competències culturals i socials relatives a l’expressió i comprensió oral, a la lectura i a l’escriptura, al càlcul, a la igualtat de drets i oportunitats entre homes i dones, a l’autonomia personal, la corresponsabilitat i la interdependència personal, a la resolució de problemes i als coneixements bàsics de la ciència, la cultura i la convivència, el rebuig de tot tipus de comportaments discriminatoris per raó de sexe; desenvolupar la competència d’expressar el que s’ha après, d’explicar amb raons coherents, fiables i ben justificades el seu punt de vista i la seva opinió, de saber escoltar el punt de vista dels altres amb respecte i d’arribar a acords quan sigui necessari; desenvolupar les habilitats socials, d’esforç, treball i estudi; expressar el sentit artístic, la creativitat i l’afectivitat; i conèixer els elements bàsics de la llengua, la història, la geografia i les tradicions pròpies de Catalunya que permetin el seu arrelament.Per aconseguir aquests objectius l’escola dins del seu projecte educatiu i l’equip de primària en concret, porten a terme diferents metodologies i maneres d’organitzar el temps de treball per possibilitar que els nens i nenes treguin el màxim rendiment de les seves capacitats, tot respectant la diversitat de cadascú, el seu ritme i les seves necessitats personals, tant afectives, emocionals com d’aprenentatge. Dins de l’àrea de llengua catalana per realitzar tot el treball de l’expressió oral i escrita – apartat que requereix poder treballar molt, alumne per alumne, fer correccions al moment, etc. – treballem en grup reduït, fet que permet poder dedicar-se de manera individual als alumnes. En aquest apartat intentem fer que l’aprenentatge sigui significatiu i funcional, per tant és el moment on cal posar en pràctica tots els conceptes de llengua i on realitzem activitats relacionades amb la vida elaborant revistes, receptes i aprofitant situacions de la vida quotidiana per escriure.

El mateix fem a l’àrea de matemàtiques en l’apartat de càlcul mental i problemes. Això ens possibilita treballar estratègies de càlcul, que els nens i les nenes puguin verbalitzar el que pensen i poder respectar els diferents ritmes.També dediquem una hora setmanal amb el grup desdoblat per al treball específic de les TIC (Tecnologies de la Informació i Comunicació) i el treball d’expressió oral en l’àrea d’anglès, amb la progressiva incorporació de les TAC (Tecnologia de l’Aprenentatge i el Coneixement) a l’aula.Puntualment es compte amb la intervenció de dues mestres a l’aula per dur  a terme  els Tallers  de Medi, Cuina i Audiovisuals.

Amb aquesta organització intentem afavorir al màxim el desenvolupament de tots els alumnes atenent a les seves capacitats i necessitats. Pel que fa al tractament de les matèries en general, sempre intentem proposar activitats que afavoreixin el raonament, l’observació i la manipulació per arribar a formular els conceptes, sense oblidar però que és important estudiar i memoritzar. La metodologia de treball parteix sempre d’una avaluació inicial, a partir d’aquí comencem a treballar els diferents objectius adequant-los al nivell del grup, també durant tot el procés d’ensenyament – aprenentatge es va realitzant una avaluació formadora per poder anar modificant allò que sigui necessari i intentem que els alumnes siguin els protagonistes del seu aprenentatge.

2 ACTITUDS. VALORS i NORMES. TUTORIA

La finalitat de l’escola és la formació integral dels seus alumnes en la dimensió personal i social. Aquesta formació vol contribuir al desenvolupament harmònic de les facultats físiques, intel·lectuals, espirituals, humanes i socials dels alumnes. Per treballar tots aquests aspectes i aconseguir formar persones autònomes i respectuoses, amb hàbits democràtics, arrelades en un país, amb capacitat per prendre decisions i raonar-les, a Primària, dins l’àrea de tutoria, portem a terme diferents metodologies de treball que possibiliten a l’alumne tenir un reconeixement de si mateix i dels companys, aprendre a decidir i compartir, agafar responsabilitats individuals que afavoreixin el treball del grup, a millorar els seus hàbits de treball, a conèixer l’origen i la cultura del seu país i respectar la dels altres, a millorar les seves habilitats socials per poder tenir una bona relació amb les persones dels seu entorn.

El treball de les habilitats socials pretén fer conscient els alumnes de com són i de com podem educar les seves habilitats socials (empatia, assertivitat, autocontrol) per millorar les seves relacions. A través de jocs, diferents exercicis i de la conversa i la reflexió comuna del grup prenen consciència de quines són les seves actuacions i de com poden canalitzar-les.

Tot aquest treball de tutoria està present en tots els moments del dia tant pel que fa a les relacions entre els nens/es com amb els mestres, en la manera de tractar els conflictes, i en el seguiment acurat que es fa de cadascun dels nens i nenes. Per la gran importància que té aquesta formació, setmanalment tots els grups dediquen una sessió a treballar sistemàticament aquests aspectes i continguts. És el moment de l’aprenentatge per poder-lo aplicar a la vida, al dia a dia i entre tots crear l’ambient adequat per tenir un bon creixement personal.

Els adults que els envoltem els transmetem models i valors que ells van imitant i assimilant.

Si entre l’escola i la família hi ha diàleg i es busquen línies d’actuació comunes ajudem als infants ja que els donem seguretat en el llarg camí d’anar-se fent més gran.

Orientacions per a la família per treballar tots els aspectes que hem dit: L’autoestima en els nens/es:

1.       Acceptar el fill tal com és i estimular-lo en el seu desenvolupament integral com a persona.2.     Definir normes de conducta i convivència clares.3.     No deixar que el fill sempre faci o aconsegueixi immediatament tot el que vol.4.     Donar un tracte sempre respectuós. Malgrat s’hagi de renyar, cal fer-ho amb mirament. 5.     Escoltar (no només sentir) i atendre els problemes que presentin els fills.6.     Fer conèixer que estan satisfets dels fills.7.     No ser sobreprotectors i fomentar l’autonomia.8.     Compartir responsabilitats domèstiques.9.     Invertir temps fent activitats junts. Si els pares demostren que els agrada compartir vivències amb els fills, aquests creixeran sabent que poden ser valuosos companys.

Per ajudar als nens/es a estar ben equilibrats emocionalment:

1.       Preguntar als fills com se senten en diferents estats emotius.2.     Escoltar amb atenció el que diuen els fills.3.     Acceptar els seus sentiments i ajudar-los a canalitzar-los positivament.4.     No fer-los xantatge emocional. Aquest recurs és un instrument de pressió emocional que sol tenir conseqüències negatives.5.     Elogiar-los quan demostrin que saben controlar-se, de manera que se’n puguin sentir orgullosos.6.     Dir en veu alta que els estimem.

Per educar l’empatia (posar-se al lloc dels altres):

1.       El pare i la mare s’han de mostrar empàtics recíprocament.2.     Esforçar-se per entendre i compartir els sentiments dels fills.3.     Saber escoltar les raons que els fills donen per a les seves actuacions i donar-los respostes assertives.4.     Estimular el mateix model d’expressió afectiva tant per als nens com per a les nenes.5.     Controlar l’excés d’abnegació. No donar més del que es necessita.6.     Ensenyar als fills, des de ben petits, que els altres també compten.7.     Demanar als fills reciprocitat d’amor, atenció i respecte. Per ajudar a resoldre conflictes:

1.       Donar a entendre que s’accepta la nena o el nen tal com és, tot i que això no vol pas dir que s’accepten els seus errors.2.     Evitar la culpabilització dels fills en situacions en què s’hagin equivocat.3.     Assegurar que hi ha comunicació i diàleg.4.     Fer adonar que sempre hi ha una altra manera de resoldre conflictes.5.     Conduir els infants pel camí del que és just o injust. Els pares hauran d’anar en compte i evitar situacions d’injustícia.6.     En tot conflicte s’haurien de practicar aquest quatre punts:·        Calmar el nen/a. Calmar-se tots.·        Parlar dels sentiments (de totes parts).·        Buscar noves solucions i apuntar-les sense dir quina és la millor.·        Decidir quina és la millor solució.

Els nens i les nenes a qui s’ha ensenyat a buscar estratègies per resoldre conflictes tenen molt més avantatges al llarg de la seva vida ja que són capaços de fer front a la frustració i a l’estrès amb eficàcia. La resolució de conflictes, de manera autònoma, repercuteix en un augment de l’autoestima, i alhora aquesta actitud té també repercussions positives en el rendiment acadèmic.

3 SEGUIMENT DELS ALUMNES

Com ja hem explicat en l’apartat de tutoria, en el seguiment dels alumnes la coordinació amb la família és fonamental per això al llarg del curs mantenim amb els pares i les mares entrevistes periòdiques (un mínim de dues) on posem en comú l’evolució dels nens i les nenes i prenem els acords necessaris pel seu bon desenvolupament. Al llarg del curs escolar es fan tres informes (coincidint amb els trimestres) on es comuniquen qüestions acadèmiques i de personalitat.

Els pares i mares poden demanar entrevista amb el tutor sempre que ho considerin necessari.

El tutor és qui canalitza la informació de tots els mestres especialistes que tenen els nens i les nenes, però si la família creu convenient tenir una entrevista directament amb el/la mestre/a especialista pot sol·licitar-la, de la mateixa manera que pot ser citat per un especialista si juntament amb el tutor de l’alumne, ho creuen convenient.

4 AGENDA ESCOLAR

A principi de curs als alumnes de 3r a 6è se’ls dóna una agenda. La finalitat de l’agenda és treballar l’hàbit d’organitzar-se: anotar-se deures, escrits que cal portar a l’escola, notificacions pels pares.L’agenda ha d’anar sempre a la motxilla i cal que periòdicament en feu el seguiment. L’agenda també serà el vehicle de comunicació casa – escola, escola – casa. Mitjançant l’agenda els mestres tutors us convocaran a les entrevistes. També vosaltres podeu comunicar per agenda qualsevol incident o comunicació que creieu que és important. Sempre que rebeu una nota a l’agenda és important que la signeu, ja que així els mestres saben que heu rebut la notificació.

5 DEURES

La finalitat dels deures és crear l’hàbit de treball a casa i reforçar els continguts que es treballen a l’aula.És important que els nens i les nenes s’acostumin a una estona de treball diari ja que el seu esforç personal i l’organització dels seu temps és fonamental per una bona evolució en els seus estudis. Cal que des de casa reviseu que facin els deures (cosa que no vol dir que els hi fem), ajudar-los a portar aquella informació o material que se’ls demana per fer el treball, fer el seguiment de l’agenda ja que la col·laboració família – escola és fonamental.

6 BIBLIOTECA I BIBLIOTECA DE PRÉSTEC

Per motivar i incrementar el gust per a la lectura ja des de primer de cicle inicial els nens i les nenes faran biblioteca. Treballaran els hàbits propis de la lectura: el silenci, el respecte per les produccions escrites, l’escola propicia el modelatge de lectura en veu alta per part del mestre o del nen. Durant l’hora de biblioteca els nens i les nenes llegiran en silenci, explicaran contes en veu alta i agafaran llibres de préstec per endur-se’ls a casa.És molt important que des de casa feu el seguiment: si llegeixen, recordar-los que els han de tornar, comenteu amb els vostres fills l’argument, etc.

7 SORTIDES I COLÒNIES

Està previst fer les següents sortides:

*Participació de les activitats de l’Associació Cultural “Anem al Teatre” al Teatre Monumental de Mataró (un espectacle per trimestre)

*Participació en el Projecte d’Educació Viària amb la col·laboració amb la proposta de la Policia Local. *Sortides per la ciutat de Mataró relacionades a les unitats didàctiques que es duen a terme i/o relacionades amb la vida socio – cultural.

*Sortides fora de Mataró

 

Aquest article ha estat publicat en Família-Escola. Afegeix a les adreces d'interès l'enllaç permanent.

Una resposta a Dossier de la classe de les Àguiles

  1. Patricia diu:

    Els dies de les colónies estan malament, són els dies: 16,17,18

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *