Contacte amb PROesco


NORMATIVA DEL FUNCIONAMENT DE LES ACTIVITATS EXTRAESCOLARS:

 

• Les famílies tenen tot el dret a adreçar-se al monitor o coordinador un cop finalitzada l’activitat per realitzar consultes o demanar aclariments.

• Durant l’activitat els pares i mares dels alumnes no podran estar dins el recinte escolar.

• Els rebuts corresponents a les activitats extraescolars es pagaran per avançat mensualment el primer dia de cada mes per domiciliació bancària.

• Els rebuts que siguin retornats per les entitats bancàries es tornaran a girar amb l’increment de 8€ corresponents al cost bancari de la gestió. L’impagament del segon rebut comportarà la baixa de l’alumne a l’activitat, avisant prèviament a la família.

• No s’admetran inscripcions d’alumnes que tinguin quotes pendents.

• L’alta a una activitat es podrà fer durant el transcurs del mes, caldrà abonar però, la quantitat total de la quota mensual, i el rebut es girarà el dia que rebem la inscripció. Del contrari s’haurà de començar al mes següent.

• Per fer efectiva la baixa d’una activitat s’haurà de comunicar abans del dia 25 del mes anterior, del contrari es cobrarà el mes següent.

• Les inscripcions que es formalitzin passat el període inicial de inscripció, caldrà que es realitzin directament des de les oficines de PROESCO per tal de garantir una millor organització.

• Per posar-vos en contacte amb PROESCO us podeu adreçar a :

TEL: 93 169 67 79 // horari: 09:00 a 19:00 (horari d’atenció a particulars) @:grupfo@grupfo.com // www.grupfo.com


 

GESTIONS INSCRIPCIONS

 

Caldrà que es realitzin directament des de les oficines de PROESCO per tal de garantir una millor organització.

• Per posar-vos en contacte amb PROESCO us podeu adreçar a :

TEL: 93 169 67 79 // horari: 09:00 a 19:00 (horari d’atenció a particulars) @:grupfo@grupfo.com // www.grupfo.com