Més sobre el llegir

A l’atenció del Director/a

Benvolguda, volgut,

de la Sra.  Androulla Vassiliou, Comissària d’Educació, Cultura, Multilingüisme i Joventut de la UE, recordo que us vaig parlar fa pocs dies arrel d’unes declaracions seves en què qualificava d’absolutament innacpetable que tants joves europeus tinguessin problemes a l’hora de llegir i d’entendre allò que llegien. Aquesta situació, a parer seu, els posava en risc d’exclussió social, els feia més difícil trobar feina i els redueix la seva qualitat de vida. Per aquesta raó ha impulsat una campanya d’alfabetització per a totes les edats, enfocada, però, especialment a les persones d’entorns més desafavorits, com els infants romanesos.

El seu pla es fonamenta en un estudi fet per persones expertes, entre les què curiosament no n’hi ha cap de l’estat “español”. El treball, elaborat per la xarxa Eurydice se centra en quatre temàtiques: enfocaments pedagógics, l’abordatge dels problemes de comprensió lectora, la formació dels professorat i la promoció de la lectura fora de l’aula.  Encara que la major part dels països s’han fixat objectius relacionats amb la comprensió escrita, sovint els manquen estratègies, suficientment definides, en els seus plans nacionals, especialment a la primera etapa de l’educació secundària.

Si us interessa més informació podreu obtenir-la en el següent enllaç

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/846&format=HTML&aged=0&language=ES&guiLanguage=en