Guia didàctica

Sessió 1: Seqüència didàctica de l’activitat amb PDI

Objectius didàctics

1. Plantejar-se, identificar i resoldre interrogants i problemes relacionats amb fenòmens i elements significatius de l’entorn natural utilitzant estratègies de cerca i tractament de la informació; analitzar-ne els resultats, i plantejar solucions alternatives als problemes.
2. Utilitzar diversos llenguatges per expressar i comunicar els continguts del tema de manera personal i creativa, seleccionar i interpretar dades expressades per mitjà de codis diversos (lingüístics, numèrics, gràfics) i reflexionar sobre el propi procés d’aprenentatge.
3. Identificar els principals elements de l’entorn natural; analitzar-ne l’organització, les característiques i les interaccions, i aplicar aquesta anàlisi a diferents escales espacials i temporals.
4. Utilitzar la llengua com a eina per construir coneixement, per comunicar-lo i per compartir-lo amb els altres, a partir del desenvolupament de les competències comunicatives pròpies de l’àrea (descripció, explicació, justificació, interpretació i argumentació).
5. Conèixer les diferències entre un ésser viu i una cosa sense vida.
6. Conèixer les principals funcions dels éssers vius.
7. Determinar les semblances i diferències entre els diversos éssers vius: animals, persones, plantes i fongs.
8. Valorar les singularitats de les persones respecte a la resta d’animals.
9. Conèixer i aplicar una classificació bàsica dels animals segons el desplaçament, la manera de viure, la reproducció, l’alimentació, la respiració i l’esquelet.
10. Potenciar l’interès per l’observació dels animals donant pautes sobre les característiques que els distingeixen i els agrupen.
11. Identificar les característiques comunes de tots els vertebrats i les particularitats diferenciadores dels diversos grups. Conèixer els principals grups de vertebrats i algunes espècies pròpies de cadascun. Adonar-se de la varietat de formes i peculiaritats dels animals vertebrats i la riquesa que això representa.

Competències i subcompetències relacionades amb el currículum

Competència comunicativa lingüística i audiovisual
• Expressar idees i organitzar informacions de manera eficaç i intel•ligible sobre fets, problemes i fenòmens naturals relacionats amb el éssers vius.
• Identificar informacions rellevants del tema en textos que utilitzen diferents canals comunicatius i tenen procedències diverses.
• Ampliar el vocabulari relacionat amb el tema dels éssers vius.
• Ser capaços d’organitzar la informació obtinguda de manera clara i entenedora, mitjançant resums, arbres, esquemes, paral•lelismes…
Competència artística i cultural • Ser capaços de representar mitjançant dibuixos elements naturals com : pulmons, brànquies, esquelet,…
Tractament informació i competència digital • Transformar la informació en coneixement.
• Saber comunicar una informació rebuda.
• Utilitzar les noves tecnologies de la informació.
• Comunicar idees i informacions de manera oral, escrita, visual i utilitzant les TIC per informar, convèncer i dialogar.

Competència matemàtica

• Plantejar-se preguntes sobre els éssers vius i les seves característiques que puguin ser objecte d’investigació.
• Utilitzar habilitats per a la recollida i el tractament de la informació.

Competència d’aprendre a aprendre

• Utilitzar habilitats de planificació del treball.
• Ser capaços d’organitzar de manera clara i entenedora la informació que han obtingut mitjançant esquemes , resums, mapes conceptuals…
Competència d’autonomia i iniciativa personal
• Desenvolupar habilitats personals (autoestima, autocrítica, autoreflexió, autoaprenentatge, iniciativa…) que afavoreixin l’aprenentatge.
• Aplicar coneixements i habilitats en contextos familiars i de l’entorn (ser capaços de fer un paral•lelisme entre allò que han aprés i el seu entorn més immediat.

Competència Coneixement i interacció

amb el món físic • Plantejar preguntes investigables sobre característiques i canvis observables en els éssers vius, en els ecosistemes propers i en la Terra vista com a planeta.
Competència social i ciutadana

• Treballar el paper que cada nen pot fer per conservar i millorar el món viu que ens envolta, potenciant valors de respecte i solidaritat.

Criteris d’avaluació

• Realització correcta de les tasques proposades sobre la unitat didàctica.
• Es valorarà l’ interès i la motivació de cada alumne o alumna, com també el gust per la feina ben feta.
• La participació activa serà un element important a tenir en compte.
• Respectar les produccions dels altres companys, tenint una actitud d’ajuda i companyonia.
• La capacitat d’identificar informacions rellevants.
• La capacitat de saber comunicar de manera clara i entenedora allò que han aprés.
• La capacitat d’aplicar els aprenentatges sobre el tema a les activitats interactives, proposades per la mestra.
• La capacitat de saber trobar, en fonts diverses, la informació necessària per continuar avançant en l’aprenentatge iniciat.

Sistemes d’avaluació

• L’autoaprenentatge: l’alumne haurà de valorar el grau d’aprenentatge assolit un cop utilitzats tots els recursos que se li han posat a l’abast i analitzar quin li ha resultat més profitós.
• L’avaluació de la resta de companys: cada grup haurà de valorar la feina feta per la resta de grups atenent a criteris tals com: claredat en les exposicions, domini de la matèria, l’atractiu que la presentació…
• L’avaluació de la mestra: que serà una avaluació continua de totes les activitats, exposicions… de cada grup i /o alumne.

Activitats proposades

Activitats d’exploració
Activitats encaminades a conèixer què saben els alumnes sobre allò els éssers vius. Algunes d’aquestes activitats són:
-Algú sap què significa ésser viu?
-Algú ha sentit parlar dels animals vertebrats?
-A què us suggereix l’expressió: respiració pulmonar?
-Mirem aquesta imatge …quina diferència trobeu entre peix i el dofí?
-Donem idees entre tots , a veure si aconseguim trobar mamífers que per les seves característiques , els puguem considerar diferents als altres?
-Algú sap com s’alimenten les plantes?
-Qui em pot què diferència les plantes del fongs?
Amb aquestes preguntes es pretén a més de saber què saben els nens sobre el tema, despertar la seva curiositat i fomentar així una participació activa.
Activitats d’introducció

Un cop que els alumne ja coneixen el tema que tractarem , es fan un seguit d’activitats per introduir el tema. Algunes d’aquestes poden ser:
-Conversa guiada a l’entorn del tema que es vol introduir.
-Visionat del vídeo:
La classificació dels éssers vius de Roger Sanchís Borrell.

Activitats d’aplicació

Un cop que ja s’ha treballat el tema, es busquen un seguit d’activitats que permetin consolidar allò que s’ha après , aplicant els coneixements adquirits a situacions, exercicis,…el més diversos possible.

Les activitats d’aplicació seleccionades, són activitats de PDI on els alumnes podran posar en pràctica de manera interactiva allò que han aprés al llarg del tema.
Aquestes activitats es poden fer individualment o en petit grups.

Per potenciar el treball cooperatiu amb la PDI, utilitzaré les activitats creades amb l’Open Sankoré a mode d’olimpíades. Faré 7 grups de 4 persones , on cadascun d’ells haurà de fer una activitat fins que cada membre del grup hagi fet una. Guanyarà el grup que obtingui més puntuació.

Coneixem els animals

  • Treballarem les activitats proposades en els següents enllaços:

-Recursos de Teide digital:
Activitats éssers vius (català)

-Recursos digitals per ensenyar , aprendre i treballar:
Activitats animals (castellà)

Activitats plantes (castella)

 

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *