Condicions d'ús del servei

Condicions d'ús del servei

El fet d'utilitzar el servei comporta l'adjudicació immediata de la condició d'usuari/ària i l'assumpció plena i sense reserves de totes i cadascuna d'aquestes condicions específiques així com les generals dels serveis amb clau d'accés de la XTEC.

1. Objecte

Aquestes condicions regulen l'ús del servei XTECBlocs que el Departament d'Ensenyament, a través de la Xarxa Telemàtica Educativa de Catalunya (XTEC), posa a disposició del professorat en actiu. La XTEC es reserva el dret a modificar, en qualsevol moment i sense avís previ, la presentació, la configuració i el contingut del servei, així com també les condicions requerides per utilitzar el servei.

2. Finalitat del servei XTECBlocs

La finalitat del servei XTECBlocs és facilitar la creació i l'ús de blocs al professorat i als centres docents vinculats al Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. Els blocs creats des d'aquest espai han de ser usats per a finalitats estrictament pedagògiques i de difusió d'experiències sorgides al voltant del procés d'implementació de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) a la pràctica docent quotidiana. Aquest espai de comunicació està regit pel principi de cooperació entre els membres que, lliurement, hi participen amb la voluntat d'avançar en la millora de la pràctica docent gràcies a la suma d'esforços i conscients que les petites aportacions dels qui gestem el dia a dia al món de l'educació són més que poderoses: són autèntiques agents d'innovació i d'eficiència.

3. Accés al servei

Qualsevol centre educatiu o qualsevol professor/a amb identificador de la XTEC podrà crear-se el seu bloc i en serà responsable, a efectes administratius, civils i penals, la persona física a qui correspongui l'esmentat identificador. Per tant, es recomana vivament que l'administració del bloc sigui responsabilitat exclusiva d'aquesta persona. Al cas dels centres, la persona física responsable és la que exerceix la direcció.

L'administració de cada bloc, des del panell corresponent d'edició, facilitarà l'accés a d'altres usuaris de la comunitat educativa a qui es vulgui adreçar.  Aquests usuaris han de tenir, al seu torn, identificador xtec o de l'edu365. Es recomana vivament l'adjudicació d'àlies al cas de l'alumnat i que no es facin públiques cap mena de dades que en permetin la identificació o el contacte, si no teniu la corresponent autorització signada dels tutors legals.

Els continguts del bloc han de ser revisats. Per tal d'actuar amb transparència, cal que l'administració s'identifiqui amb noms i cognoms i, com a mínim, l'adreça de correu electrònic de la XTEC a l'apartat corresponent del bloc.

4. Característiques

Per a la creació dels blocs s'ha fet servir el programa WordPress de llicència GPL. Al servei de XTECBlocs no hi ha cap figura destinada a solucionar les qüestions plantejades en relació al funcionament del WordPress. Per tal de resoldre-les, s'ha creat el grup Blocs a l'aula dins de la Xarxa docent eduCAT 2.0 on tothom pot compartir experiències, dubtes, propostes i respondre les qüestions que cregui oportunes. Entre tots/es ho farem tot!

5. Paper d’intermediària de la XTEC

Tenint en compte l’elevat nombre de blocs hostatjats, la XTEC no pot vetllar per l’ús correcte de tots i cadascun d’ells, ni en l’aspecte social ni en el didàctic ni en el lingüístic, tot i que confia que les persones usuàries del servei vetllaran perquè se'n faci un bon ús, ajustat al marc legal vigent a l'Estat espanyol, als costums i protocols establerts a Internet i a la finalitat pedagògica a què està destinat el servei.

6. Responsabilitat per continguts

El sol fet de crear un bloc implica ser responsable de les activitats didàctiques i continguts desenvolupats a través d'aquesta eina d'edició en línia. Des de l'administració del servei, es vetllarà per l'adequació dels continguts a la dinàmica de convivència i cooperació que caracteritza un espai educatiu com el nostre, per la qual cosa aquells blocs que no s'ajustin a aquest esperit seran retirats en qualsevol moment, sense avís previ. Així mateix, la XTEC es reserva el dret a denegar l'ús del servei a aquelles persones que incompleixin aquestes condicions.

En concret, pel que fa al títol del bloc, s'aplicaran les normes consensuades per l'Organització Mundial de la Propietat Intel·lectual (OMPI) i la Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) en relació als noms de domini a Internet (UDRP).

Per tant, en cas de concurrència de noms de centre o de persona, el primer que l'hagi sol·licitat serà qui l'obtindrà. No hi ha un dret preexistent a tenir un determinat nom. Si algú l'ha registrat prèviament i demostra que n'està fent un ús legítim i que no l'ha registrat ni utilitzat de mala fe, el nom objecte de la controvèrsia continuarà pertanyent-li. En cas contrari, se li retirarà el bloc.

En cap cas, no s'admetran com a títols de blocs els corresponents a marques registrades de productes mercantils ni a noms de terceres persones que no tinguin res a veure amb l'usuari/ària a què correspon l'identificador XTEC i/o amb l'activitat didàctica que s'hi du a terme.  

7. Avís de continguts inadequats

En cas que es produís qualsevol mena de vulneració de la legalitat vigent o de les condicions establertes en aquest mateix document per al servei, preguem que ens ho comuniqueu a través d'aquesta bústia. Un cop s'hagi procedit a comprovar les raons adduïdes, la XTEC modificarà o retirarà, si escau, els continguts inadequats, sense avís previ.

8. Durada del servei

Un cop creat un bloc per part d'un usuari/ària, si en un termini de 12 mesos no hi ha hagut cap visita, es procedirà a la retirada del bloc de forma automàtica, és a dir, sense avís previ.

9. Enllaços externs

La XTEC no es fa responsable de la informació que es pugui obtenir a través d'enllaços a sistemes externs que no siguin dependents d'aquesta entitat. Tanmateix, us agrairem molt que ens notifiqueu qualsevol irregularitat que hi aprecieu per tal que puguem esmenar l’error de la manera que escaigui.

10. Propietat intel·lectual

Els blocs i tots els seus continguts, incloent-hi els textos, imatges, so i qualsevol altre material, són propietat de l'usuari/ària que ha creat el bloc o de les terceres persones que n’hagin autoritzat l’ús dels continguts, l’autoria dels quals s'ha de fer constar a les pàgines corresponents. Atesa la finalitat educativa del servei, sotmetem tots aquests materials de forma genèrica a una llicència de Creative Commons 2.5 (by-nc-sa), que es reserva el dret de reconeixement de l’autoria i d’exigir que no se’n faci cap mena d’ús comercial. També obliga a compartir els materials emprats per a la construcció de noves obres sota la mateixa llicència.

No obstant això, des del tauler d'administració del vostre bloc, podreu activar altres tipus de llicències Creative Commons.

Al cas de blocs d'aula, l'autoria s'adjudicarà al professor/a responsable en qualitat de coordinador/a de l'obra. El bloc, tindrà, doncs, consideració d'obra col·lectiva d'acord amb l'article 8 del Text refós de la Llei de la propietat intel·lectual.

11. Política de privadesa

Les galetes, formularis o altres mitjans de naturalesa anàloga generades per la XTEC són eines destinades a fer més eficient el nostre servei. Les dades obtingudes no serviran per establir perfils que vulnerin el cercle de privadesa de les persones usuàries ni seran cedides per a usos comercials i/o publicitaris.