Presentació

La Xarxa de Competències Bàsiques (Xarxa Cb) celebra enguany el seu vintè aniversari. Al llarg d’aquests 20 anys, la Xarxa ha aplegat docents de tot Catalunya amb voluntat de repensar els processos d’ensenyament i aprenentatge en els seus centres, per mitjà de la formació entre iguals i en xarxa, amb vistes a compartir i a enriquir-se mútuament per millorar els aprenentatges de tots els alumnes. Com a xarxa pionera d’aprenentatge docent entre iguals, ha esdevingut l’espai d’aprenentatge docent entre iguals per excel·lència del departament d’Educació, i ha contribuït a la professionalització docent individual i col·lectiva, amb la finalitat de capacitar els professionals perquè tots els i les alumnes puguin aprendre més i millor. Enguany la xarxa està formada per 650 centres, tant d’educació primària com secundària, de formació d’adults i d’educació especial, de diferents territoris, i implica més de 10.000 docents.

El Departament d’Educació organitza anualment una jornada de cloenda del programa, amb la finalitat de compartir i intercanviar les experiències que han realitzat els centres al llarg del curs, proporcionar evidències de les millores dels aprenentatges dels alumnes i ajudar a configurar un marc conceptual comú entre tots els docents que formen la xarxa, si bé la jornada és oberta a tots els docents que ho desitgin. D’una manera excepcional, s’ha celebrat de forma virtual el 2 de juliol de 2021.

La jornada ha començat amb el reconeixement a les persones que des de fa anys s’han implicat en la xarxa i han permès crear aquesta gran comunitat d’aprenentatge que ha contribuït a fer dels centres organitzacions que aprenen i també ha ha fomentat la professionalització docent. La ponència central de la jornada ha anat a càrrec de Miguel Ángel Santos Guerra, catedràtic emèrit de la universitat de Málaga, amb el títol “Evaluar con el corazón. La evaluación: un proceso de diálogo, comprensión y mejora”.

També hi ha hagut 21 espais simultanis de presentació de 65 experiències dels centres que formen part de les diverses xarxes territorials. Les experiències van tractar els temes treballats a la Xarxa al llarg dels darrers cursos: treball globalitzat, dinàmiques i instruments d’avaluació formativa (molt especialment, diaris i carpetes d’aprenentatge), treball cooperatiu, informes d’avaluació…, així com de processos de transformació en els centres.

D’altra banda, aquesta trobada pretén posar en valor els fruits de la formació entre iguals i en xarxa, ja que aquest curs s’han continuat les pràctiques d’observació entre iguals de parelles recíproques dels equips impulsors dels centres, que suposa un pas endavant en la col·laboració docent en el si de la xarxa i que alhora serveix per modelitzar el feedback i contribueix a l’enriquiment professional. La constitució d’equips impulsors per a la millora en el si de cada centre de la Xarxa Cb ha propiciat la creació d’espais pedagògics i ha esdevingut una eina per compartir reptes, neguits i experiències. El fet de formar part d’una xarxa també ha permès compartir aquests processos entre centres, enriquir-se mútuament i fer sostenible la transformació i aquesta jornada n’és la culminació.