PROJECTE D’ACOLLIDA

En la part inicial del projecte corresponent a l’acollida digital, els alumnes han creat el seu propi portfoli o carpeta d’aprenentatge amb l’objectiu d’anar recollint les diferents evidències d’aprenentatge i incolure una valoració sobre el propi procés d’aprenentatge.

Un cop finalitzat el projecte es demana als alumnes que pengin l’evidència a l’apartat del portfoli corresponent al projecte d’acollida. Han de descriure l’activitat, tant el procés d’elaboració, valorant sobretot el treball en equip, com el producte final. També han de valorar l’experiència, què han après, com, què els ha costat més, què els ha agradat més o menys i què modificarien del projecte.

A continuació us enllacem un exemple del portafolis digital d’un/a alumne/a on s’hi pot veure l’evidència i la reflexió del projecte d’acollida.

https://sites.google.com/francescribalta.cat/maria-algue-05/evid%C3%A8ncies/projecte-acollida

Un cop finalitzat el projecte també s’ha fet una valoració a l’aula considerant les diferents propostes de millora.

PROJECTE D’ACOLLIDA

L’avaluació del projecte és continuada, formativa/formadora i sumativa, aquests són els criteris d’avaluació que s’han utilitzat:

1.Participar de manera activa i constructiva en la dinàmica de decisió de les normes d’aula.
2.Integrar, complir i  comprometre’s en el compliment de les normes de convivència de l’institut, de la classe i dels grups de base.
5. Participar de forma activa i compromesa en les diferents activitats pensades pel company amb pluridiscapacitat.
6. Saber comportar-se de forma respectuosa i acceptar les diferències.
3. Progressar en la capacitat de treballar en equip. 
4. Progrés en la capacitat de reflexionar sobre el què han fet i com ho han fet (autoregular-se/ capacitat metacognitiva).
7. Saber utilizar eines d’aprenentatge competencies i conèixer els propis punts forts i febles per millorar els aprenentatges.

Per tal de recollir la informació i poder qualificar el procés d’aprenentatge qual cosa hem utilitzat les eines com les rúbriques i la graella d’autorregulació que exposem a continuació:

PROJECTE D’ACOLLIDA

Aquest projecte d’acollida està pensat per ajudar a l’alumnat en el procés d’adaptació al centre, fomentar el coneixement i cohesió entre els membres del grup classe, aprendre tècniques de treball en grup i l’ús de recursos digitals que s’utilitzen al llarg de l’etapa. Per tant, té una part d’acollida personal i una d’acollida digital.

Les matèries implicades en aquest projecte són:  Tutoria, Cultura i valors ètics, Religió i Tecnologia, i s’ha realitzat durant les primeres 6 setmanes de curs. S’organitza en quatre  blocs principals:

 • Dinàmiques d’autoconeixement i cohesió de grup.
 • Dinàmiques i/o tècniques per aprendre a treballar cooperativament: organització, planificació de tasques, establiment de rols i pla d’equip.
 • Autorregulació dels aprenentatges: aprendre a ser conscients del procés d’aprenentatge i treballar de manera autònoma.
 • Aprenentatge digital: eines google (sites, drive,etc.) , moodle i intranet.

En una segona part, ell projecte té una aplicació pràctica de tots els coneixements a partir de l’elaboració de materials per a l’aula d’estimulació de l’institut, ja que aquest curs també inicia l’escolarització a secundària un alumne amb pluridiscapacitat.

OLIMPÍADES LINGÜÍSTIQUES

1a setmana: del 8 al 12 de gener 2018: presentació del projecte, visionat pel·lícula i reflexió.

2a setmana: del 15 al 19 de gener: Preparació reportatge

3a setmana: del 22 al 26 de gener: Exposicions reportatges

4a- 6a setmana: 29 de gener al 16 de febrer: preparació i creació de les proves.

7a setmana: del 19 al 23 de febrer: Exposició oral de les proves i tria de les millors

8a setmana: del 26 de febrer al 2 de març: preparació olimpíades.

9a setmana: del 5 al 9 de març: setmana comodí

10a setmana: del 12 al 16 de març: Avaluació final del projecte

11a setmana del 19 de març al 23 de març: Execució de les olimpíades a les escoles de primària

OLIMPÍADES LINGÜÍSTIQUES

 • El projecte es fa en grups de 4-5 alumnes ( depèn de la quantitat de alumnat que tenim a l’aula), en cada grup classe han de sortir 7 grups.
 • Són grups heterogenis.
 • Cada  grup se li assigna una seu olímpica.
 • Cada grup de projecte prepara (idear la prova, dissenyar el material i construir-lo i elaborar les instruccions i  com es puntua cada prova) les proves per a la celebració de les olimpíades.
 • El treball es realitza d’una forma cooperativa i és necessària la implicació de cada un dels components del grup.

OLIMPÍADES LINGÜÍSTIQUES

La nota final del projecte es contempla en les matèries de castellà i català de manera equitativa.

La nota final del producte s’extreu de l’avaluació dels següents ítems:

Treball aula…………………………………………………………………..25% (individual)

Cinereflexió, reportatge, exposició oral del reportatge………………….25% (grupal)

Preparació de les proves i exposició oral de les proves…………………25% (grupal)

Examen del projecte…………………………………………………………25% (individual)

Durant el procés d’aprenentatge els alumnes realitzen diferents tasques d’autoavaluació i coavaluació per avaluar el seu propi treball i progrés. També es realitza una valoració diària del treball personal on es tenen en compte diferents aspectes com la participació i treball a classe, implicació en les tasques, relació grupal, responsabilitat, autonomia i iniciativa personal.

Els instruments d’avaluació han estat:

 • Exposicions orals del reportatge i de les proves olímpiques.
 • Examen final de projecte
 • Cinereflexió, reportatges, textos instructius de les proves i proves olímpiques.
 • Posada en pràctica de l’Olimpíada

OLIMPÍADES LINGÜÍSTIQUES

Durant el 2n trimestre, els alumnes de 2n d’ESO de l’Institut Francesc Ribalta han realitzat el projecte de les II Olimpíades lingüístiques i literàries en les matèries de català i castellà. El projecte ha consistit en la creació i la preparació d’un conjunt de proves lingüístiques de les modalitats de narrativa, teatre, poesia, gramàtica i ortografia dirigides als alumnes de cicle superior de les escoles públiques de primària de Solsona, l’escola Setelsis i l’escola El Vinyet i de la ZER del Solsonès.

Aquest curs, les Olimpíades es van celebrar el dijous 19 d’abril, al pati de l’institut, on els alumnes de 6è van participar en equips formats per membres de les escoles. Els alumnes de primària es van convertir en els atletes representants dels set últims països on s’han celebrat olimpíades i, en el marc de valors com la companyonia, el treball en equip o el joc net, van competir entre ells per obtenir els millors resultats en coneixements lingüístics, enginy, creativitat, rapidesa, etc.

La jornada es va iniciar amb un discurs d’inauguració de tres mestres de cerimònia de 2n d’ESO; a continuació, van donar pas a la competició, en la qual els alumnes de primària van haver d’anar superant proves situades en diferents punts del pati de l’institut. Un cop acabada la competició, es va procedir a fer l’entrega de les medalles als tres equips guanyadors i a felicitar tots els atletes per la seva participació i el seu entusiasme.

Els alumnes de 2n d’ESO tenien el repte de dinamitzar les proves i explicar-les de manera clara i entenedora, ja que els atletes havien de gaudir de les llengües mitjançant el joc i materials molt visuals i interactius. Es van presentar proves en forma de twister, anagrames, oques ortogràfiques, narracions de detectius amb pistes, fragments de poesia desordenats, esquetxos de teatre… fins i tot, van haver d’inventar-se una mascota amb material reciclat

Bloc 1:

Es comença amb la visualització de la pel·lícula El héroe de Berlín que permet contextualitzar l’organització i funcionament de la celebració d’unes Olimpíades en un règim polític totalitari. Tot seguit, reflexionen en grup i responen preguntes relacionades amb la pel·lícula i amb quins són els valors de l’Olimpisme.

Bloc 2:

A continuació, en grups de treball desenvolupen el rol de reporters i escriuen un reportatge d’investigació sobre diferents temàtiques de les seus olímpiques esdevingudes en els darrers trenta anys. Els temes sobre els quals poden aprofundir són: els esportistes, els resultats, medalles, canvis urbanístics, mascotes, banderes, himnes i com van aconseguir ser escollits seu olímpica.

Bloc 3:

Cada grup de treball prepara 7 proves de les modalitats lingüístiques: Teatre, Narrativa, Poesia, Gramàtica, i Ortografia, amb les seves corresponents instruccions.

Els alumnes exposen oralment cadascuna de les proves i entre tots es fa una selecció de les millors per a dur-les a terme amb els alumnes de primària.

Per acabar aquest bloc, els alumnes prepararen l’acte de celebració de la jornada: discurs inaugural, distribució dels atletes en equips per seus olímpiques, distribució de l’ordre de les proves i del circuït, preparació del dorsals, disseny del diploma, discurs de cloenda, preparació de les medalles…  Es compta amb la col·laboració de les escoles de primària en elaboració de distintius per a cada equip d’atletes.

Bloc 4:

Implementació del projecte amb els alumnes de primària: Execució de les proves i entrega de premis (medalles i diplomes).

El projecte finalitzarà amb la valoració del projecte per part de l’alumnat dels centre de primària i per part de l’alumnat de 2n d’ESO.

PROJECTE CÈL·LULABOT

La duració del projecte és aproximadament de 9- 10 setmanes, iniciem el projecte desprès de les vacances de Nadal fins el final del 2n trimestre. (45-50 sessions d’una hora)

Cada setmana és realitzen 5 hores de projecte ( 3 hores de ciències naturals + 2 hores de tecnologia).

El moodle amb tota la informació i instruccions del projecte està organitzat de forma setmanal, així els alumnes saben quines són les feines a realitzar durant la setmana.

Les hores de taller de tecnologia s’utilitzen per la construcció de la maqueta i les hores de ciències per a realitzar pràctiques de biologia cel·lular per que l’alumnat descobreixi com són visualment les diferents cèl·lules existents, entre elles la que han de construir, i les característiques dels éssers vius a salvar.

L’última setmana del projecte és realitzen les exposicions orals on l’alumnat presenta el bloc amb tota la informació del projecte i on ensenyen la superació del seu repte mitjançant la gravació audiovisual realitzada.