Què hem avaluat del projecte de “La Sireneta”

Si bé és veritat que el resultat de cada un dels tallers ha estat gratificant i satisfactori tant per als mestres com per als alumnes, en general, no hem realitzat una avaluació exhaustiva, sinó que hem posat en comú els resultats per valorar-los i hem fet ús de l’observació directa exceptuant:

  • El taller d’anglès a tots els cicles, el ball a cicle mitjà i superior i l’elaboració de la disfressa a cicle superior.

Pel que fa a la cloenda del projecte (representació del conte de La Sireneta per part dels alumnes d’infantil i primària amb coreografia a Carnestoltes), no tothom ha fet l’avaluació del treball artístic realitzat per els alumnes (disfressa i ball), com anteriorment he dit.

Tenim clar que, de cara al curs vinent, s’ha de contemplar l’avaluació des dels diferents àmbits.

Avaluem el projecte de “La Sireneta”

Sabem que l’avaluació ha de ser una part molt important del procés d’aprenentatge dels alumnes i que ha d’haver un procés reflexiu per part seva tot adonant-se què han fet, com i amb quina finalitat, tot essent coneixedors dels criteris i indicadors d’avaluació i quines han estat les seves fortaleses i febleses durant el procés. Però som conscients que aquest és l’apartat que no hem dut a terme com cal, ja que potser, més que un projecte, han estat unes jornades culturals on hem treballat de manera més lúdica temes relacionats amb l’eix transversal de “La Sireneta” i diferents àmbits d’aprenentatge.

La raó és que una part del nostre projecte (els tallers a primària) es va dur a terme durant 3 dies en sessions d’una  hora i mitja per taller, de manera que cada un d’ells es repetia 6 vegades per tal que els nens del cicle els fessin tots sis. Amb una sessió d’hora i mitja no dóna temps a reflexionar gaire sobre el procés, sinó només a plantejar-lo i dur-lo a terme.

 

 

LA MÀQUINA DEL TEMPS

AVALUACIÓ

COAVALUACIÓ

Al final de cada exposició/teatralització, s’omple (per grups) una petita graella de co-avaluació, basada en la base d’orientació que havíem preparat entre tots.

AUTOAVALUACIÓ

Individualment i en grup, s’autoavaluen el treball, a partir d’una rúbrica establerta.

AVALUACIÓ FINAL

A mida que ha anat avançant el projecte, hem anat prenent nota de les dificultats, encerts, capacitat d’organització, planificació, autonomia de cada grup. De forma compartida, s’ha anat comentat l’evolució del repte amb cada grup per tal d’encoratjar, ajudar, acompanyar per arribar a un producte final de qualitat.

La mestra també omple la graella feta a partir de la base d’orientació i es fa mitjana amb la que han fet els alumnes.

 

Avaluem el projecte

Primerament, ha hagut una avaluació formativa que s’ha fet setmanalment i que permet la reflexió del grup de treball. L’alumnat també s’han avaluat dins del mateix grup.

 Tant l’alumnat com el mestre avaluen una sèrie de ítems per avaluar el procediment.

I per acabar, el mestre valora el desenvolupament del procés i els resultats aconseguits.

Avaluació del projecte.

S’han creat unes rúbriques per a cada activitat a realitzar i es van ensenyar als alumnes a l’inici de cada activitat. Degut a la curta durada de temps per portar a terme la implementació del projecte, només s’han pogut avaluar algunes activitats. Ens hem centrat, principalment, en l’avaluació de l’expressió oral.

El treball ha estat col·laboratiu i cooperatiu i això ha fet que la interrelació entre els alumnes hagi possibilitat la seva avaluació tant personal com la d’equip.

A més, hem utilitzat la carpeta d’aprenentatge per recollir l’avaluació.

 

Les evidències per saber si l’aprenentatge ha estat significatiu han quedat recollides en les rúbriques i amb l’intercanvi oral entre el propi alumnat.

Gràcies a l’observació directa del professorat hem pogut obtenir les dades individualitzades, fins i tot, durant el treball en grup.

AVALUACIÓ

Activitats d’avaluació

  1. Elaboració, per grups cooperatius, d’un trivial amb preguntes i respostes en relació a tot el que han après. El joc ens permet avaluar els coneixements adquirits sobre el projecte, de manera divertida i cooperativa.Els punts guanyats son dinars i dirhams.
    1. Proposem als alumnes realitzar una bateria de preguntes sobre la unitat que estem treballant, juntament amb les que han sortit al joc del trivial, elaborarem una prova d’ avaluació que en aquest cas ens permetrà mesurar l’ adquisició de conceptes individual.
    2. Realització d’una producció escrita, partint de la construcció d’ un personatge i del rol social que té.

    Consensuem amb  els alumnes quins continguts i criteris bàsics ha de tenir el relat (rúbrica).

    S’acaba el projecte amb una autoavaluació i amb una valoració de grup sobre tot el procés viscut pels alumnes.

L’AVALUACIÓ, PEÇA CLAU DEL PROCÉS D’APRENENTATGE!

A la programació del projecte vam tenir especial cura de l’avaluació per tal de dirigir-la cap a un procés formatiu de l’alumne.

Vam partir d’un marc curricular de treball a partir del qual desenvolupar competències. En aquest procés, vam considerar oportú que l’alumnat tingués un rol actiu tant en el procés com en l’avaluació. És per això que hem vetllat per a què l’alumne sigui l’encarregat de vivenciar el seu propi procés tot creant espais per a la conversa, la presa de decisions, la comunicació de dificultats, l’experimentació… com en avaluar-se a si mateix i als altres, tot elaborant els seus instruments.