CONCLUSIONS DE L’EQUIP IMPULSOR

Ha estat el nostre primer any a la Xarxa de Competències.

ASPECTES POSITIUS:

– Compartir un projecte entre diversos mestres l’enriqueix molt.

-Compartir amb diferents escoles l’experiència a les sessions de xarxa.

-El fet de participar-hi ha iniciat un debat pedagògic sobre els projectes i s’ha vist una necessitat de millora.

-Valorem positivament el fet d’implicar dos cursos diferents en un mateix projecte.

-Haver realitzat activitats de coavaluació. Els alumnes han après a autoavaluar-se i rebre les crítiques constructives.

PROPOSTES DE MILLORA:

– Planificar un calendari amb els dies de trobada del grup impulsor.

-Que el grup impulsor entri periòdicament a Odissea per tal de fer el seguiment de les sessions dels coordinadors.

-Tenir en compte que potser cal canviar la figura dels coordinadors per anar-hi passant diferents mestres de l’escola.

– Preveure un espai setmanal per tal que els mestres del cicle comparteixin i s’acompanyin en el desenvolupament dels projectes.

– Valorem positivament  continuar formant part de la xarxa de competències.

 

 

ENS AVALUEM

AUTOAVALUACIÓ

Primerament  les investigadors (els alumnes de tercer)  abans de fer la gimcana, varen dissenyar unes rúbriques. Per ells aquestes rúbriques els ajudaven a organitzar-se i a realitzar cadascú millor les seves funcions de manera  que l’explicació i l’actuació fos el més adequada i entenedora pel públic a qui anava dirigida.

Un cop feta la gimcana cada grup  s’avaluaven com a grup i de manera individual (els seus compromisos personals)

Per fer-ho es van agrupar i entre tots de manera cooperativa van parlar, pensar i acordar com valoraven la seva actuació en la gimcana.

COAVALUACIÓ

Per fer la coavaluació, els participants (els alumnes de segon curs ) es van agrupar segons els grup en que havien participat a la gimcana.

Aquests grups de manera cooperativa van pensar, parlar i acordar entre tots com valoraven cada ítem.

Per tal de que tots els investigadors tinguessin una valoració i que no cada grup de participants hagués d’avaluar tants grups d’investigadors, el que es va acordar va ser que Cada grup de la gimcana els esportistes, metges,,,,avaluaria el grup d’investigadors del primer lloc on van començar la gimcana .

RETORN DE LA AVALUACIÓ

Aquesta avaluació no tindria sentit si tant sols es quedés en el paper  ja que els investigadors no sabrien que els hi havia semblat i com ho havien viscut els participants aquella activitat i que els calia millorar com a investigadors  per la pròxima vegada . Per tant, calia un retorn.

Per fer aquest retorn, una mestra de l’equip impulsor va acordar una franja horària amb les tutores per poder-ho fer.

Aquest retorn consistia en trobar-se el grup de participants amb el grup d’investigadors  que havien avaluat. Una vegada junts , els explicaven  quina havia estat la seva valoració. Els investigadors  ho van acceptar la valoració i si ho creien convenient feien alguns matisos per fer alguns aclariments de la mateixa manera que els participants , si era el cas, també feien els aclariments convenients.

 

Producte final- Escola La Forja

El producte final del projecte que han fet els alumnes ha estat la Revista Descobrim Alpens. Aquest, és una part de la revista de la ZER, on les altres escoles també hi tenen una part del projecte.

La revista de la ZER s’ha repartit entre totes les famílies de l’escola i part de la comunitat educativa del centre.

Els reptes que s’han plantejat en aquest projecte són molt reals, ja que els alumnes són els que havien de descobrir diferents aspectes del seu municipi i plasmar-los a la revista. D’aquesta manera, les famílies de les altres escoles podien conèixer una mica millor el poble d’Alpens.

Avaluació- Escola La Forja

L’avaluació d’aquest projecte s’ha realitzat a partir de les rúbriques elaborades a nivell de ZER.

Els alumnes han omplert les seves a nivell individual, tot i que també han realitzat una avaluació a nivell de grup referent a aquest projecte.

Els mestres han omplert les rúbriques referents a aquest projecte, i també hem realitzat una avaluació i valoració del projecte en general en un claustre d’escola.

Al dia a dia, hem anat observant que els aprenentatges que han realitzat al voltant d’aquest projecte eren significatius per als alumnes. Ho hem pogut veure també, al final del projecte, en la presentació que cada grup va fer del seu apartat.

 

La veu dels alumnes- Escola Aurora

  • Als alumnes més grans (sobretot 6è) els va agradar molt de saber-se els responsables i motivadors dels projecte. Van ser molt còmplices de les tasques perquè varen ser ells els que van dissenyar tot com havia de ser. Va ser un diari a la seva mida i gust. Varen participar-hi amb moltes ganes.
  • Tant els alumnes d’educació infantil com els de cicle inicial els hi va agradar dur a terme les activitats complementàries al voltant del món de la premsa.
  • Els alumnes més petits de l’escola no van implicar-se tant en el projecte del revist@ll, perquè era un format una mica complicat per ells.
  • Van valorar positivament les assemblees generals fetes després d’haver realitzat cada classe una petita assemblea per discutir com havia anat la feina etc…
  • Del què si que totes/es els/les alumnes estaven satisfets era de com va quedar la revista i de l’esforç que hi havien esmerçat.

AVALUACIÓ

Per poder fer l’avaluació del projecte, vam fer una rúbrica d’autoavaluació i coavaluació entre tota la classe per cada alumne pogués participar de forma activa en aquesta tasca.  Es va avaluar: participació, elaboració i execució de les tasques encomanades per a cada un d’ells. També es va valorar la col·laboració i treball en equip a partir d’una altra rúbrica elaborada a l’inici del curs.

Avaluació- Escola Aurora

  • La primera eina que vàrem utilitzar per poder fer l’avaluació del projecte, fou l’observació directe de cada alumne/a per part del seu/va mestre/a de la tasca duta a terme durant cada dia que va durar el projecte. Es va avaluar: participació, elaboració i execució de les tasques encomanades per a cada un d’ells. També es va valorar si col·laborava amb el petit grup de treball ja que va ser la manera escollida de treballar, sobretot els alumnes a partir de cicle mitjà i de cicle superior (petit grup). Als alumnes de cicle inicial i educació infantil no els vàrem avaluar les tasques de petit grup perquè la feina va ser col·lectiva o individual però sempre en el marc del grup-classe.

  • També es varen autoavaluar mitjançant unes rúbriques realitzades pels mateixos alumnes de l’escola.

  • Cada tarda fèiem el diari de la jornada, (una llibreta on recopilem les diferents activitats realitzades al matí) on explicàvem quines activitats havíem dut a terme el matí, quina ens havia agradat més, quina feina avia fet cadascú. El diari ens servia també d’avaluació individual.

  

  • Els mestres també vàrem preparar unes rúbriques que eren útils per a l’avaluació.