Avaluació

En realitat potser no serem a temps de recollir les evidències de què han après durant el projecte doncs per poder comprovar-ho convé plantejar-los tornar-los a avaluar uns mesos més tard, així que ara només podem plasmar les activitats en sí, el seu treball com a equip i un molt interessant i variat producte final. Enguany hem volgut fer una avaluació molt variada dividida en dues parts ben clares: la nota del grup i la nota individual.

 

Individualment els alumnes han omplert un diari d’aprenentatge amb reflexions diàries sobre els seus aprenentatges, treball en grup i punts a millorar, així com també se’ls ha valorat la l’exposició del seu producte final. En aquest darrer punt els alumnes han coavaluat als seus companys alhora que els docents també ho han fet.

 

 

En canvi com a grup els hem demanat un seguiment del seu treball diari per part dels diferents docents que han passat per l’aula cada dia, com una coavaluació del seu propi grup. S’han tingut en compte les activitats específiques de les matèries implicades i l’estructura general del projecte doncs pretendre avaluar-ho absolutament tot seria pecar d’ingenus. L’eina CoRubrics ha estat per nosaltres una gran aliada.


Val a dir que hagués agradat fer als alumnes i retorn molt més exhaustiu que el que hem pogut fer, així que ja tenim feina per al dia en que repetim aquest mateix projecte.

 

On sóc ara? L’avaluació del procés

Acció a l’aula Les Cinc Sénies

L’avaluació del procés s’ha traslladat a l’aula utilitzant tres recursos principals, on es fa una aturada en el viatge per fer una reflexió amb diferents formats. Aquest recull ens permet obtenir evidències dels aprenentatges adquirits en cada moment a partir de l’observació i la reflexió individual i en grup.

 • Preguntes d’indagació:

A l’inici del projecte es van realitzar unes dinàmiques per a formular diferents preguntes d’indagació i es van classificar per centres d’interès en una infografia.

Durant les sessions de tancament del projecte es van fer dues dinàmiques. En una es van agrupar totes les preguntes que havien obtingut resposta durant el procés i en altra grup es van recollir aquelles qüestions que encara no s’havien pogut respondre. En aquesta mateixa sessió es va fer recerca per tal de respondre aquestes darreres qüestions, obtenint respostes o reformulant noves preguntes.

https://drive.google.com/a/inslescincsenies.cat/file/d/1bu5HSm6n41fCnFJApJlEck0ajg4MyJDo/view?usp=sharing

Com a reflexió sobre aquesta acció a l’aula, s’ha valorat la necessitat de fer aquest procés d’avaluació al llarg del projecte, no només al final.

 • Pauta de revisió del guió teatral

Els alumnes van fer autoavaluació i coavaluació del guió teatral que havien elaborat en grups per a realitzar les diferents escenes històriques. Per fer-ho, van utilitzar una pauta de revisió, que també incloïa la revisió de les intervencions que es feien en llengua anglesa durant la representació.

 • Fris cronològic de la prehistòria: “Prehistory timeline”

Es va proposar a l’alumnat la construcció d’un fris cronològic. Aquest fris havia de sintetitzar els diferents moments i contextos històrics i incloure també els materials que s’utilitzaven predominantment i els avenços tecnològics assolits. Aquesta activitat permet visibilitzar si l’alumnat ha estat capaç d’integrar de manera globalitzada els aprenentatges adquirits fins al moment.

L’avaluació, la clau per saber on som

Sabem que l’avaluació és una part molt important de tot procès d’aprenentatge, on ens ajuda a identificar el què s’està aprenent i com s’està fent. També creiem que fer partícep a l’alumne de la seva avaluació és necessari per a formar alumnes critics i responsables.

Des de l’equip impulsor hem estat pensant com integrar l’autoavaluació i la coavaluació dins dels projectes. Tenint present l’aprenentatge cooperatiu que ja forma part de la nostra escola des de fa uns anys, hem dissenyat unes rúbriques avaluatives, adaptades a cada cicle de l’escola.

Us deixem la mostra de cicle inicial.

    

Biagrec, Avaluació

Aquesta ha estat la part que més ens ha costat de consensuar i definir a l’equip impulsor, atès que la distribució dels alumnes amb nous agrupaments i la fragmentació de tasques per comissions que sumades implicaran un únic producte final: les Olimpíades Gregues; dificulta fer una avaluació uniformada per tots.

Després de molt debatre en les reunions de l’equip impulsor sobre què avaluem, quins són els objectius que volem assolir i quins són els indicadors que podem recollir; hem acordat que un projecte que es basa en els valors de l’esport és més important assegurar l’assoliment d’aquests al llarg del projecte que no pas avaluar uns continguts. Hem consensuat que els continguts són un mer mitjà per aconseguir treballar els valors de la cooperació, l’esforç, el treball en equip, l’autonomia i el respecte. Considerem que és més important valorar el camí fet pels alumnes per organitzar els Jocs, que no pas els jocs en si.

A fi i efecte de poder avaluar aquest procés de construcció i aprenentatge conjunt, hem basat la nostra avaluació en dues eines diferenciades:

 1. Una coavaluació entre els membres de l’equip base i una autoavaluació que es faran de forma diària. Així com una valoració d’assoliment dels objectius generals a final del projecte. Per fer-la utilitzarem el quadern d’equip base de treball cooperatiu que els alumnes utilitzen al llarg del curs, amb algunes adaptacions al projecte a avaluar.

 1. Una avaluació per part dels docents que estiguin amb cada comissió. Aquesta es centrarà en valorar la implicació personal, l’organització dins de l’equip base i l’aprofitament. La valoració es farà de forma diària i a nivell individual en cadascun dels equips base de cada comissió. Aquesta part tindrà un valor d’un 60% dins del global de la nota final.

Com valorem la transferència feta al centre?

Reflexió docent Les Cinc Sénies

Treballar per projectes és una oportunitat per (re)pensar el projecte educatiu del centre. Per això, el projecte “De l’emoció del canvi al canvi de l’emoció: fer de l’aprenentatge per projectes un treball autèntic” presenta el procés de transformació viscut a l’institut en relació al treball per projectes. Un procés de canvi viscut en paral·lel per l’alumnat i el professorat que a comportat un procés de reflexió col·lectiva, de millora professional i de creixement personal.

Com a resultat del procés reflexiu que hem dut a terme, hem consensuat un procés de treball per projectes que hem recollit en les següents fases, que presentem a les jornades de la Xarxa de Competències Bàsiques:

Fase 1: “Tot comença amb tu” – Impulsar la creació d’un sentiment de pertinença i de pertenença entre els membres de l’equip docent per a facilitar la introducció del treball per projectes.

Fase 2: “Somia, suma” – Com volem fer-ho? Com ens hi veiem? Què hi puc aportar?

Fase 3: “Ja ho tenim!·- Superem els propis límits i pensem en els objectius del projecte, no en els propis.

Fase 4: “Teixit sistèmic” – De la suma de reptes al teixit sistèmic

Fase 5: “La transferència” – L’impacte en l’entorn

Aprendre per projectes, una realitat física o un efecte òptic? De la suma de reptes al teixit sistèmic?

Com avaluem la realització del projecte?

Reflexió docent a Les Cinc Sénies

Una de les nostres sessions de formació amb l’equip impulsor (17/01/2018) i durant la fase de planificació del projecte  va concloure amb dues idees força per a la reflexió al voltant de la pregunta: quan ens plantegem un projecte, què va primer, la pregunta indagació o els objectius aprenentatge? s’ha d’ajustar el projecte al currículum?

 • Idea força 1: Podem fer servir els interessos dels alumnes i després connectar-los amb objectius./ Seleccionem i prioritzem els objectius i considerem on aquests s’utilitzen a la vida real tot connectant-los amb algun problema, resolució de dilemes..etc, que es pugui fer servir per conduir un projecte.

 • Idea força 2: El currículum com a possibilitat i no certesa. Després comparem.

  1a Fase segons Neus Santmartí (recollim dades, les analitzem, emetem judicis i prenem decisions): Compartim els objectius d’aprenentatge per establir els criteris d’avaluació. El primer pas que vam abordar abans de plantejar-nos com avaluar el projecte va ser aquest, és a dir, vam discutir compartir allò que volien que els alumnes assolissin en acabar el projecte. La reflexió conjunta va girar al voltant de dos preguntes:

  • QUÈ VOLEM QUE SÀPIGUEN? (continguts mínims que volem que aprenguin o han d’aprendre per arribar a l’objectiu funcional).

  • PER A QUÈ? (què volem que sàpiguen fer, la competència).

Quin instrument ens va ajudar a presentar les nostres visions de manera coordinada? L’ SCOBA (de l’anglès Scheme for Complete Orienting Basis of Action).Vam crear  un SCOBA únic per a tot el projecte, que, en base als objectius compartits, recull els fils conductors del mateix, en forma de seqüències. Els quatre fils conductors es van donar les quatre línies d’actuació. En donar resposta a totes quatre preguntes amb aquest enfocament, donem resposta al teixit sistèmic. A partir d’aquell moment vam començar a entendre què volia dir treballar al servei del bé del projecte!.

Organitzador gràfic: Sistematització de les idees prèvies i les expectatives envers el treball per projectes.

El resultat d’aquest procés va ser la PROGRAMACIÓ CONJUNTA del projecte on es van establir els criteris d’avaluació, tant de realització com de resultat, identificant els diferents nivells d’assoliment i els indicadors o evidències que ens permeten obtenir dades individualitzades per a avaluar el procés:

Avaluació (El Musical)

S’ha fet una avaluació continua de tot el procés des de la tria del musical fins la seva representació final davant les famílies.

La recollida d’informació s’ha fet a partir de l’observació directa de les diferents activitats i valorant l’aprenentatge dels alumnes, al llarg de tot el projecte.

Ha estat un aprenentatge vivencial, real i cooperatiu per part de tots els alumnes.

La relació entre ells ha estat exemplar ajudant-se uns als altres i col·laborant en tot moment.

Avaluació

L’avaluació tindrà diferents fases:

 1. Avaluació de les activitats que es duran a terme lligades amb les diferents assignatures que estan implicades. Cada professor posarà una nota dins la seva assignatura.
 2. Avaluació del procés: tot el que es vagi fent relacionat amb el projecte, es recollirà en forma de “diari” en un Blog, que cada grup dissenyarà segons la seva pròpia creativitat. El blog s’avaluarà des d’Emprenedoria i Filosofia. I el seguiment global de tot el procés, veurà la nota reflectida a Cultura i Valors ètics.
 3. Avaluació de la feina diària: els dies que es dediquen a treballar el projecte, el professorat anota qui està treballant i qui no. També es faran aquestes anotacions els dies 9 i 12. I  es completaran amb una coavaluació i autoavaluació per part de l’alumnat.

L’alumne que no tingui aprovada aquesta part, en cap cas podrà aprovar el projecte.

 1. Exposició Final davant del Tribunal: aquí es presentarà la feina feta durant tot el projecte i el Producte final. El Blog, ens ajudarà a explicar tot el procés i les activitats viscudes. L’exposició es valorarà des de l’assignatura de Cultura i Valors ètics i tindrà els següents apartats:
 • Exposició oral: 3 punts
 • Bloc/Resum activitats (procés): 3 punts
 • Campanya/Producte Final: 4 punts
 1. Campanya feta a 1r d’ESO: es durà a terme per la Diada de Sant Jordi i es valorarà la nota assolida en el 3r trimestre de Cultura i Valors ètics.

S’han utilitzat les següents rúbriques:

AVALUACIÓ EXPOSICIÓ ORAL Molt adequat (1 punts) Adequat  (0.75 punts) Bastant (0.50 punts) Gens (0.25 punts)
Llenguatge verbal i no verbal To de veu apropiat i llenguatge precís. Fluida. Participativa. Fluida. Es segueix amb interès. Clara i entenedora, en general. Poc clara. Difícil de seguir.
Materials de suport Força interessants i atractius. Han estat un excel·lent suport. Adequats. Han ajudat a entendre els conceptes. Adequats, encara que no els han sabut aprofitar. Pocs i no gaire encertats.
Planificació / Coneixement del tema Domina la presentació i el tema gràcies a una  excel·lent planificació conjunta del treball. Coneix la planificació global i té un cert domini del tema. Mostra un pobre coneixement  de la planificació global i domina només algunes parts del tema que exposa. Mostra desorganització i molt poc domini del tema exposat.

 

AVALUACIÓ BLOC  

Molt bé

(1 punts)

       

(0,75 punts)

Regular

(0,5 punt)

Cal millorar (0.25 punts)
Expressió escrita El textos estan escrits en un registre adequat. L’ortografia i la sintaxi són  correctes Hi ha algunes errades sintàctiques i/o ortogràfiques, però en general les idees estan ben explicades Hi ha moltes errades sintàctiques i/o ortogràfiques. El text és incoherent o irrellevant
Atractiu La part estètica del bloc està molt ben treballada. El conjunt és harmònic i aconsegueix l’atenció del lector gràcies a les il·lustracions. L’equip ha buscat que el bloc tingui un aspecte original Estil coherent de totes les entrades, hi ha bones il·lustracions, però l’aspecte no és original (es fa servir alguna model prefixat per a l’aparença del bloc sense fer-li cap modificació) L’estil no és coherent o les imatges són molt pobres, no aporten res Només text o estil molt poc treballat
Contingut En el bloc s’expliquen totes les activitats fetes de  manera detallada En el bloc s’expliquen totes les activitats fetes però sense aprofundir Falten algunes activitats per explicar Falten la majoria de les activitats per explicar

 

AVALUACIÓ DEL PRODUCTE FINAL Molt bé

(1punt)

(0.75)

Regular

(0.50)

Cal millorar

(0.25 punts)

Organització Grup  

Organització correcta del grup amb molt bona distribució de tasques, responsabilitats i presa de decisions.

Treballen en equip. Només hi ha alguna mancança en la distribució de tasques i responsabilitats El grup s’organitza amb repartiment desigual de tasques. No comparteix informacions ni decisions Al grup li costa molt organitzar-se, no acaben de repartir responsabilitats i prendre decisions en comú.

Originalitat /Nivell de dificultat

 

Producte  innovador, creatiu, amb ús de recursos atractius.

Hi ha matisos innovadors i creatiu.  

Introdueixen alguns matisos innovadors

 

És un producte poc creatiu, amb aspectes molt repetits

Adequació a la Finalitat  

Reflecteix perfectament el missatge a transmetre i és adequat al públic destinatari.

 

Queda clar el missatge a transmetre però no es transmet de forma atractiva.

 

La idea s’intueix però no acaba de ser prou atractiva pel públic a qui va dirigit.

 

No queda clara la idea a transmetre i no és adequat al públic receptor.

Aprofundiment del tema  

Descripció clara i bona quantitat de detalls

Descripció clara amb poca quantitat de detalls. Descripció ambigua i alguns detalls no clarifiquen el tema. Descripció incorrecta sense detalls significatius o escassos.

 

COAVALUACIÓ  

Molt bé

(2’5 punts)

        

(2 punts)

Regular

(1 punt)

Cal millorar

(0.5 punts)

Implicació amb el tema Ha posat molt d’interès i he adquirit molts coneixements Ha posat interès i he adquirit certs coneixements Ha posat poc interès i he adquirit molt pocs coneixements. No ha aconseguit interessar-me pel tema i m’ha aportat molt pocs coneixements.
Relació interpersonal Ha treballat amb constància cada dia i he fet aportacions molt rellevants Ha treballat la major part del temps i he fet aportacions rellevants M´ha mostrat inconstant a l´hora de treballar i he fet poques aportacions Ha treballat molt poc i no he fet cap aportació
Producte final Ha participat plenament en l’elaboració del producte final i he aportat moltes idees Ha participat en l’elaboració del producte però no he aportat moltes idees Ha participat poc en l’elaboració del producte i he aportat poques idees No ha aportat gairebé cap idea i he participat el mínim.
Interacció amb el grup He col·laborat sempre amb els meus companys i he estat molt participatiu en les tasques del grup He col·laborat bastant i he estat participatiu amb les tasques del grup En ocasions no he fet la feina que em pertocava i no m’he mostrat molt participatiu He participat molt poc  perquè no m’he entès amb el  grup

 

AUTOAVALUACIÓ

 

 

Molt bé

(2’5 punts)

        

(2 punts)

Regular

(1 punt)

Cal millorar

(0.5 punts)

Implicació amb el tema He posat molt d’interès i he adquirit molts coneixements He posat interès i he adquirit certs coneixements He posat poc interès i he adquirit molt pocs coneixements. No he aconseguit interessar-me pel tema i m’ha aportat molt pocs coneixements.

Relació interpersonal

He treballat amb constància cada dia i he fet aportacions molt rellevants He treballat la major part del temps i he fet aportacions rellevants M´he mostrat inconstant a l´hora de treballar i he fet poques aportacions He treballat molt poc i no he fet cap aportació
Producte final He participat plenament en l’elaboració del producte final i he aportat moltes idees He participat en l’elaboració del producte però no he aportat moltes idees He participat poc en l’elaboració del producte i he aportat poques idees No he aportat gairebé cap idea i he participat el mínim.
Interacció amb el grup He col·laborat sempre amb els meus companys i he estat molt participatiu en les tasques del grup He col·laborat bastant i he estat participatiu amb les tasques del grup En ocasions no he fet la feina que em pertocava i no m’he mostrat molt participatiu He participat molt poc  perquè no m’he entès amb el  grup

 

Com avaluem?

Els nens s’han engrescat molt durant tot el procés.
Les tutores hem fet servir l’observació i el registre diari com a eina.
Primerament, vam valorar el saber plantejar-se preguntes sobre els invertebrats i utilitzar estratègies de recerca de dades durant les sortides al pati per observar i trobar invertebrats.

Un segon moment va ser durant la recerca d’informació, per trobar resposta a les preguntes plantejades. S’han avaluat les seves estratègies per omplir un dossier amb tota la informació recollida pel grup.

Al llarg de tot el procés s’han promogut espais de reflexió en el quals els alumnes havien d’autoavaluar-se i coavaluar als seus companys i la seva implicació a l’hora de treballar cooperativament.

Finalment, s’ha avaluat com els nens han fet servir els coneixements apresos a l’hora de fer la maqueta de l’invertebrat escollit. L’exposició oral final per compartir la informació i presentar la maqueta la van avaluar els alumnes amb una rúbrica en la qual es van acordar els punts importants prèviament.

https://photos.app.goo.gl/aSdwIQGMLJXYKvjA2

Avaluació (CUEME)

S’ha fet una avaluació contínua i global de tot el procés a partir de molta informació que s’ha anat recollint de diverses maneres: observacions directes dels mestres, alguna activitat tipus control dins de l’àmbit matemàtic, expressions escrites, exposicions orals, treballs plàstics, preguntes orals durant el procés, etc.

Al finalitzar el projecte es va fer la sessió de cloenda on es van recollir les diferents experiències viscudes pels alumnes, així com, les seves valoracions de com havien viscut tot el procés. Partint de les seves aportacions, el proper curs, els alumnes tutoritzaran la implementació d’aquest projecte en les noves aules de 5è, aportant la seva experiència.

Un cop feta la sessió de cloenda, els mestres implicats, es van reunir per contrastar les informacions obtingudes de cada classe, on es va destacar l’aprenentatge significatiu real i cooperatiu en els alumnes.