COMUNIQUEN EL QUE HAN APRÈS

Aquesta setmana els alumnes han presentat el mural fet per a cada grup als companys de les altres optatives de 1r d’ESO. A l’hora d’optativa van aprofitar per exposar les idees més importants que han après sobre el reciclatge, amb la finalitat de fer difusió de la importància del reciclatge del mòbil.

Cada grup de treball va passar per les aules de 1r i 2n d’ESO. A part d’exposar el que havien treballat al grup, van resoldre dubtes de com reciclar alguns materials i van concienciar de la importància del reciclatge i bon ús dels materials a la nostra societat.

Aquesta activitat va servir per avaluar la competència comunicativa a l’aula.

 

TRANSFERÈNCIA DE LA INFORMACIÓ

La millor manera que han pensat els alumnes de poder tranferir el que han treballat a la classe és elaborar un pòster explicatiu. Va sorgir dels alumnes, explicar als companys que no fan l’optativa, el contingut del pòster, a través d’una exposició oral.

En el mural cada grup ha plasmat els següents apartats: materials que conté el telèfon mòbil / perquè reciclar els mòbils? / com reciclar-los.

IMG_4300 IMG_4301 IMG_4302

PUNT DE PARTIDA: ENS REUNIM PER SABER RECICLAR

Aquest treball serà un Treball cooperatiu. Definirem els rols que hi intervenen.

Deixarem temps perquè cadascú reflexioni i es decideixi quins rols serien el  que li agradaria més portar a terme. Després el professor farà el grups segons la combinació de diferents factors (personalitat dels alumnes + rols + preferències).  Finalment professor i alumnes es reparteixen els rols dins de cada grup cooperatiu.

Rols:

1.- Coordinador del disseny i organització del treball

Serà l’encarregat del material necessari a classe

Serà l’encarregat també de dissenyar el treball. (Quins apartats hi posarem, quin serà l’índex, el cos de treball i les conclusions.

2.- Investigador principal

Serà l’encarregat de fer les cerques majoritàries per internet sobre el tema treballat dins de cada grup de treball

3.- Redactor principal

Serà l’encarregat de redactar tot el que vagi sorgint sobre el treball. Caldrà també fer l’índex, els annexos, la portada… Caldrà editar la  presentació i repassar la ortografia.

4.- Supervisor

Serà l’encarregat de procurar que el grup treballi amb ordre i que tothom respecti el seu torn de paraula i el to de veu adequat dins el grup.

 

QUÈ ENS HA MOGUT ?

1- Una bateria de mòbil pot contaminar mig milió d’aigua. Per tant, cal que reciclem correctament els telèfons mòbils. (Laura, Carla i Anna)

2- Els mòbils contenen metalls preciosos, com l’or i la plata, tot i que en quantitats molt petites (Gisela, Àlex, Nil i Alejandro)

3- Al Congo els nens treballen a les mines per extreure materials que s’utilitzen per a la fabricació de telèfons mòbils. Això ho fan sense llum, sense eines, amb sous miserables (per exemple 25 euros al mes), es a dir en condicions d’explotació infantil. El cobalt i el coltant són exemples d’aquests materials (Eric, Mehak i Maria)

4- El Fairphone és un mòbil que no porta cap producte que provingui de l’explotació infantil (Ivan i Nahia)

5- És important reciclar els mòbils per no contaminar i per no afavorir la explotació infantil (Víctor i Jose)