PLANIFICACIÓ

Els nens i nenes són uns tafaners de mena. És per això que aquesta unitat didàctica creiem que serà prou motivadora i engrescadora per potenciar la curiositat i ganes de saber. Ens proposem que les famílies també hi participin .

Pretenem en el màxim d’àmbits possibles treballar les diferents dimensions per tal d’aprendre a partir de la recerca i l’experimentació quins han estat els invents que més han influït en l’evolució de la història de la humanitat. També volem dotar els alumnes, cadascú al seu nivell de les competències necessàries per a expressar oralment i escriure en les diferents llengües instruccions bàsiques de funcionament de màquines i utillatges.

I finalment, també volem que es fomenti el treball en equip i cooperatiu, per tal de crear prototips i fabricar invents o màquines inventades per ells.

El projecte es finalitzarà amb una exposició a cada escola de la ZER, explicada i comentada pels propis alumnes, oberta a tota la comunitat educativa de la ZER.

La Unitat didàctica serà multinivell i globalitzada, procurant que s’hi intervingui des de les diferents àrees curriculars.

A la següent sessió d’anglès es torna a fer la mateixa pregunta:

Is the Sugar Glider an African animal?

La classe mostra diversitat d’opinions i pregunten si podrien fer un projecte per investigar aquest animal. Però pregunten si poden fer una pluja d’idees sobre els que els interessa. Un dels alumnes de l’aula es pregunta :

Can a sugar glider be a pet?

Aquesta pregunta és la que acordem treballar però es debat que per poder contestar aquesta pregunta necessiten organitzar-se i buscar més informació per tal de conèixer aspectes bàsics de l’animal.

A l’aula el grup – classe en l’assemblea de projecte elabora una pluja d’idees per veure d’on parteixen els seus interessos i per poder classificar les diferents idees per tal de distribuir les tasques.

Es porta a grup impulsor l’experiència de la classe d’anglès de 4t C i debatim com podem organitzar les franges per tal d’organitzar el projecte. Aprofitant que el projecte ha sorgit en llengua anglesa ens plantegem espais de docència compartida en les hores de llengua anglesa i s’aprofiten els recursos de la pròpia aula degut a que és una aula amb alumnat SIEI i ja hi ha altres moments amb dos mestres a l’aula.

Aquest projecte ha estat dut a terme a la classe d’anglès de 4t C de l’Escola Francesc Platón i Sartí. Ha estat liderat per la mestra d’anglès ,Berta Albi, i amb ajuda i acompanyament del grup impulsor.

El projecte s’inicia el mes de març quan en una classe d’anglès estàvem realitzant una lectura sobre els animals nocturns i en el text apareix un animal desconegut per l’alumnat anomenat Sugar glider. En aquell mateix moment un alumne afirma que aquest animal viu a l’Àfrica. La resta del grup sembla està conforme amb l’afirmació del company. La mestra els hi pregunta:

Perquè n’esteu tant segurs?

D’on heu tret aquesta informació?

Surt al text?

S’inicia un debat en el grup-classe i es fa veure que és important consultar diferents fonts abans de poder assegurar un fet.

 

Projecte Roma – PLANIFICACIÓ

El projecte “Veni Vidi” s’inicia a partir d’una història fictícia, en la qual els personatges del present demanen ajuda als nostres alumnes romans perquè viatgin al futur i recuperin la memòria històrica mitjançant una exposició sobre Roma. Cada grup ha de crear un estand per l’exposició amb l’objectiu d’explicar Roma a partir d’un personatge escollit, com per exemple, el patrici, l’emperador, el gladiador, etc.

Es demana que es realitzi una recerca sobre el personatge escollit: Qui és? Com és? On viu? Com es vesteix? A què es dedica? Amb qui es relaciona? Quina és la seva funció a la societat? A quina part de la ciutat el podem trobar? ( Tota la informació relativa al personatge i el seu entorn).

Per incorporar els interessos dels alumnes, es tenen en compte diferents i variades activitats relacionades amb el tema principal del projecte que aniran elaborant a mesura que avanci el projecte: elaboració d’un tríptic trilingüe amb tota la informació que faci atractiva la visita a l’stand, creació d’un instrument de música de l’època, juntament amb la fitxa tècnica d’aquest, buscar una ambientació musical per l’stand i dissenyar l’elaboració de l’stand. Amb cadascuna d’aquestes activitats es treballen una a una les matèries que l’alumnat de 1er d’ESO imparteix, totes elles amb un objectiu final, conèixer l’antiga Roma.

Abans del producte final del projecte (presentació de l’stand), els alumnes de 1er de la ESO, fan una estada al camp d’aprenentatge de Tarragona. Aquest, els apropa durant durant 3 dies a un entorn romà, visitant l’anfiteatre, el circ romà, etc. Fan tallers d’escriptura, els expliquen la història de la Tarraco romana, participen en una gimcana medieval, etc. Son 3 intensos dies on veuen a través dels seus propis ulls tot el que setmanes abans han anat descobrint mitjançant la recerca.

Anem a comprar a l’Ikea i al Leroy Merlin

Ja havíem comprat llibres, ens havíem assessorat amb d’altres biblioteques, havíem mesurat i calculat, havíem fet recerca del mobiliari…. Només ens quedava anar a comprar el mobiliari i la pintura que necessitàvem, o si més no, veure els preus.
Vam fer com a les altres sortides. La persona que quedava de cada grup va ser la que va anar.

Com ens coordinem? Quin hauria de ser el contingut de les reunions d’equip docent?

Aquest és el segon curs que treballem per projectes a l’institut Pere Ribot. El curs anterior es va implementar a primer d’ESO, mentre que aquest curs ha hem fet a primer i segon d’ESO.

La planificació comença el curs anterior, amb la distribució d’una parella de docents per cada grup d’ESO i la tria del projectes que es duran a terme a cada nivell.

Per poder planificar les sessions, l’equip docent de cada nivell es reuneix una hora setmanalment. Durant aquestes reunions a més de  fer la planificació de les sessions futures es valora com han anat les sessions anteriors, el que permet evitar el que no ha acabat de funcionar o ha donat problemes.

Al final de curs també hi ha una reunió entre tot l’equip docent de projectes que permet fer una valoració final dels projectes de primer i segon d’ESO.

Pere Mafé

Institut Pere Mafé

 

Etiquetes: Implementació, planificació, metodologia

CONCLUSIONS

A nivell de centre hem vist, en primer lloc, que tot el que fa referència a l’experimentació i a l’ús de màquines ho treballem molt poc i en aquest sentit ens proposem establir una programació dedicada a poder fer un treball més intensiu d’aquests aspectes.

En segon lloc, hem fet un nou repartiment d’altres continguts que potser hem detectat que es podien treballar millor encabint-los dins projectes d’altres cursos, o que es treballaran en més d’un curs però amb diferents nivells d’aprofundiment.

Alguns dels continguts que hem decidit canviar són:

  • L’hort: sempre l’havien treballat els alumnes de 5è però aprofitant que es fa un projecte de plantes a 6è, a partir d’ara seran els més grans de l’escola els encarregats de l’hort.
  • Des d’Educació Física es proposa incidir en el treball dels sentits a cicle inicial i en el dels músculs i sistema locomotor a cicle mitjà.
  • Es detecta que a Cicle Mitjà només es treballa el sistema nerviós i el locomotor però com que a Cicle Superior ja es treballen la resta de sistemes del cos humà, considerem que és adequat seguir fent-ho així.
  • A 4t que actualment es treballen els animals, es centrarà el projecte en els vertebrats ja que els invertebrats es treballaran a 5è aprofitant que es participa en el projecte entorn del mosquit tigre.
  • També a 4t es treballarà l’alimentació saludable i equilibrada ja que a nivell de cicle mitjà es detecta que no es treballava.
  • S’inclou a 5è tot el que té a veure amb el bloc que matèria i energia que també hem vist que treballàvem poc durant els tres cicles de primària.
  • Les màquines i els engranatges es treballaran a cicle superior i des d’Educació Física, sobretot, aprofitant que es fa una sortida anual amb bicicleta amb tot el cicle superior.

Després d’aquesta revisió creiem que amb els canvis realitzats, durant els tres cicles de primària, es treballaran tots els continguts que estableix el currículum de medi. A més, els que es treballen de manera recurrent ho faran amb diferents nivells de dificultat i profunditat en funció de l’edat dels alumnes.

Finalment, també tenim clar que no sempre els continguts es determinaran a priori sinó que serà amb l’evolució dels diferents projectes que anirem detectant i trobant els diferents continguts a treballar.

 

MEDI A CICLE SUPERIOR

Després de treballar a nivell de cicle els continguts de medi, anotant en les graelles el que es treballa i l’aprofundiment de cada bloc de continguts, hem observat que no es treballen tots els blocs i que en alguns blocs tampoc es treballa tot. A partir d’aquesta observació hem començat a treballar per fer un nou repartiment, de moment a nivell de cicle, diferent a l’actual que provenia d’un acord de claustre anterior on es va repartir el medi a tota la primària. Però també hem demanat que es faci extensiu a tot el claustre el coneixement del que treballa cada curs per poder saber el bagatge el grup que t’arriba i poder ajustar el que es treballa. Encara que sigui el mateix tema es pot aprofundir i enfocar diferent, en funció de la maduració del grup i del moment.

Hem apreciat que cal incloure medi natural a cinquè i esponjar la part d’història entre els dos cursos, a ser possible.

Aprofitant que els alumnes de cinquè són els responsables de l’hort de l’escola es planteja aprofitar-ho com a programació i així treballar medi natural , a l’igual que incloure els insectes ja que es treballa el mosquit tigre i es treballaria éssers vius a cinquè i el mateix però plantes a sisè.

També hem vist que cal treballar en tot el cicle l’activitat científica, matèria i energia i entorn , tecnologia i societat, tots de medi natural. Aquest fet que ens porta a pensar en algun projecte d’intercicle de cara al proper curs per poder-ho treballar. Tot i que també hi ha la possibilitat de treballar-ho en tallers a tota la primària.