COM ENS ORGANITZEM

Amb uns objectius i criteris d’avaluació comuns de tota la ZER cada centre ha disposat d’autonomia per poder treballar el projecte segons les característiques concretes de cada grup.
Mitjançant una metodologia activa l’alumnat ha estat el protagonista del procés d’aprenentatge i ha comportat que la programació del projecte, respectés en tot moment els diferents ritmes de treball de cada un dels components del grup. Alhora, s’ha vetllat també perquè tothom se sentís segur emocionalment dins l’entorn d’aprenentatge.
A l’hora de desenvolupar-lo s’ha tractat de fer-ne partícips tant a les famílies com a l’entorn proper de les escoles.

A l’hora d’organitzar el treball i les tasques del projecte es va utilitzar el treball cooperatiu. Abans de començar les tasques del projecte es van fer uns equips i es van distribuir els rols.

Aquesta metodologia ens ha ajudat a potenciar l’aprenentatge entre iguals. Com a grup impulsor ens plantegem el treball per projectes utilitzant el treball cooperatiu això ens permet:

 • millorar la cohesió de grup
 • canviar rols
 • fer visible l’alumnat que d’una altra manera no ho és
 • atendre millor la diversitat
 • millorar el clima d’aula

S’han mantingut els equips base tot el trimestre encara que també s’ha fet alguna dinàmica fent ús dels grups d’experts.

 

 

Projecte Roma – Metodologia

En aquest apartat es respondran preguntes com: Com es formen els grups? Com s’autogestionen els grups? Quines tasques dissenyem? Amb quina intenció? Com introduïm la recerca? Quins espais crearem per compartir el procés (dubtes, intercanvi d’idees, revisió dels objectius inicials, resolució de problemes, presa de decisions per tal d’avaluar-se i coavaluar-se, etc)?

El treball per projectes és una metodologia que ajuda als alumnes a pensar per ells mateixos, a investigar, a aprendre dels seus errors i encerts. És a dir, els ajuda a ser crítics. Per tant, mitjançant aquesta metodologia, perseguim la creació d’una educació interdisciplinària amb un significat. L’aprenentatge per projectes fa repensar tot el procés d’aprenentatge perquè aquest esdevé més competencial que disciplinar

En funció de l’objectiu, el treball per projectes ens permet combinar tot tipus de metodologies i estratègies:  intervencions tradicionals, treball per tasques, grups d’experts, aprenentatge basat en problemes, activitats orals…

L’ús de les TAC està integrat en tot el projecte. Les eines col·laboratives i virtuals i un gran ventall de diferents recursos digitals s’apliquen i es treballen de manera transversal durant tot el procés del projecte.

En aquest projecte, els grups han estat formats pel professorat. Es tracta de grups de 4 alumnes on cada membre té un càrrec al grup per autogestionar-se. Les tasques han estat dissenyades per a que aprenguin com era la vida a l’antiga Roma i com es va formar i com va evolucionar la societat. De manera interdisciplinar. Cada grup representa un personatge de l’antiga Roma com ara els legionaris, els comerciants, etc.

COM REB INFORMACIÓ L’ALUMNE DEL QUE POT MILLORAR

En els treball per projectes del nostre centre, els alumnes reben informació de manera continuada des de diferents àmbits:
– Per part del professorat amb el seguiment del seu treball diari amb informació i respostes a qualsevol dubte de manera immediata.
– Amb les rúbriques proporcionades a cada tasca on es descriu el que es valora i els continguts que han de ser presents.
– Dels companys d’altres grups quan posen en comú diferents maneres de fer una tasca o de buscar informació.
– Dels propis companys de grup quan reflexionen i exposen diferents possibilitats de realitzar un tasca
– En grup i de manera individual al final de cada sessió de treball amb les anotacions al diari de grup de les tasques realitzades, una autoavaluació  i propostes de millora.
En definitiva, intentem que l’alumne pugui rebre la major informació possible durant el tot el procés.
Francesc Nieto
Ins. Pere Ribot

Com ens coordinem? Quin hauria de ser el contingut de les reunions d’equip docent?

Aquest és el segon curs que treballem per projectes a l’institut Pere Ribot. El curs anterior es va implementar a primer d’ESO, mentre que aquest curs ha hem fet a primer i segon d’ESO.

La planificació comença el curs anterior, amb la distribució d’una parella de docents per cada grup d’ESO i la tria del projectes que es duran a terme a cada nivell.

Per poder planificar les sessions, l’equip docent de cada nivell es reuneix una hora setmanalment. Durant aquestes reunions a més de  fer la planificació de les sessions futures es valora com han anat les sessions anteriors, el que permet evitar el que no ha acabat de funcionar o ha donat problemes.

Al final de curs també hi ha una reunió entre tot l’equip docent de projectes que permet fer una valoració final dels projectes de primer i segon d’ESO.

Pere Mafé

Institut Pere Mafé

 

Etiquetes: Implementació, planificació, metodologia

CONCLUSIONS

A nivell de centre hem vist, en primer lloc, que tot el que fa referència a l’experimentació i a l’ús de màquines ho treballem molt poc i en aquest sentit ens proposem establir una programació dedicada a poder fer un treball més intensiu d’aquests aspectes.

En segon lloc, hem fet un nou repartiment d’altres continguts que potser hem detectat que es podien treballar millor encabint-los dins projectes d’altres cursos, o que es treballaran en més d’un curs però amb diferents nivells d’aprofundiment.

Alguns dels continguts que hem decidit canviar són:

 • L’hort: sempre l’havien treballat els alumnes de 5è però aprofitant que es fa un projecte de plantes a 6è, a partir d’ara seran els més grans de l’escola els encarregats de l’hort.
 • Des d’Educació Física es proposa incidir en el treball dels sentits a cicle inicial i en el dels músculs i sistema locomotor a cicle mitjà.
 • Es detecta que a Cicle Mitjà només es treballa el sistema nerviós i el locomotor però com que a Cicle Superior ja es treballen la resta de sistemes del cos humà, considerem que és adequat seguir fent-ho així.
 • A 4t que actualment es treballen els animals, es centrarà el projecte en els vertebrats ja que els invertebrats es treballaran a 5è aprofitant que es participa en el projecte entorn del mosquit tigre.
 • També a 4t es treballarà l’alimentació saludable i equilibrada ja que a nivell de cicle mitjà es detecta que no es treballava.
 • S’inclou a 5è tot el que té a veure amb el bloc que matèria i energia que també hem vist que treballàvem poc durant els tres cicles de primària.
 • Les màquines i els engranatges es treballaran a cicle superior i des d’Educació Física, sobretot, aprofitant que es fa una sortida anual amb bicicleta amb tot el cicle superior.

Després d’aquesta revisió creiem que amb els canvis realitzats, durant els tres cicles de primària, es treballaran tots els continguts que estableix el currículum de medi. A més, els que es treballen de manera recurrent ho faran amb diferents nivells de dificultat i profunditat en funció de l’edat dels alumnes.

Finalment, també tenim clar que no sempre els continguts es determinaran a priori sinó que serà amb l’evolució dels diferents projectes que anirem detectant i trobant els diferents continguts a treballar.

 

MEDI A CICLE SUPERIOR

Després de treballar a nivell de cicle els continguts de medi, anotant en les graelles el que es treballa i l’aprofundiment de cada bloc de continguts, hem observat que no es treballen tots els blocs i que en alguns blocs tampoc es treballa tot. A partir d’aquesta observació hem començat a treballar per fer un nou repartiment, de moment a nivell de cicle, diferent a l’actual que provenia d’un acord de claustre anterior on es va repartir el medi a tota la primària. Però també hem demanat que es faci extensiu a tot el claustre el coneixement del que treballa cada curs per poder saber el bagatge el grup que t’arriba i poder ajustar el que es treballa. Encara que sigui el mateix tema es pot aprofundir i enfocar diferent, en funció de la maduració del grup i del moment.

Hem apreciat que cal incloure medi natural a cinquè i esponjar la part d’història entre els dos cursos, a ser possible.

Aprofitant que els alumnes de cinquè són els responsables de l’hort de l’escola es planteja aprofitar-ho com a programació i així treballar medi natural , a l’igual que incloure els insectes ja que es treballa el mosquit tigre i es treballaria éssers vius a cinquè i el mateix però plantes a sisè.

També hem vist que cal treballar en tot el cicle l’activitat científica, matèria i energia i entorn , tecnologia i societat, tots de medi natural. Aquest fet que ens porta a pensar en algun projecte d’intercicle de cara al proper curs per poder-ho treballar. Tot i que també hi ha la possibilitat de treballar-ho en tallers a tota la primària.

MEDI A CICLE MITJÀ

En cursos anteriors ja ens havíem repartit els continguts de medi per nivells. Així preteníem evitar que hi haguessin repeticions innecessàries i que determinats continguts, per contra, no es treballessin suficientment.

Ara, debatent sobre el treball sense llibres i l’aprenentatge per projectes, ens adonem que:

 • En primer lloc, a nivell de cicle ens queden alguns blocs de contingut que no treballem o que, tot i fer-ho, és de manera superficial i no els avaluem.

Continguts de medi natural:

Les persones i la salut:

 • Cos humà: no treballem la funció de nutrició i els aparells respiratori, digestiu, circulatori i excretor i la relació entre ells.
 • Alimentació variada i equilibrada. Avenços en la ciència alimentària.

Hi ha alguns continguts d’aquest bloc que es treballen de manera transversal en altres moments de la vida escolar: valors, projecte de convivència….

Matèria i energia:

 • D’aquest bloc només fem el treball de l’aigua i per tant ens queden la majoria de continguts pendents.

A nivell de centre treballem en la vida quotidiana les tres R.

El món dels éssers vius:

 • Treballem tots els continguts del bloc repartits en els dos nivells del cicle. (3r plantes, 4t animals).

Entorn, tecnologia i societat:

 • No treballem res d’aquest bloc (plantegem més endavant una proposta de millora).

Iniciació a l’activitat científica:

 • Fem petits experiments tot i que comptem amb poc material i infraestructura (potser ens hauríem de plantejar una inversió en aquest sentit).

 

Continguts de medi social:

El món que ens envolta:

 • Aquest curs ens ha faltat treballar el Sistema Solar. Però tenim clar que és un contingut de 4t.

Persones, cultura i societat:

 • Hi ha alguns continguts d’aquest bloc que es treballen de manera transversal en altres moments de la vida escolar: valors, projecte de convivència….

Canvis i continuïtats en el temps:

 • Anàlisi diacrònica i sincrònica de l’evolució d’alguns aspectes de la vida quotidiana. (creiem que és un tema molt puntual).

 

 • En segon lloc, a nivell d’escola creiem que no hi ha una delimitació clara (sobretot els temes més recurrents) i que dóna la sensació que tots ho treballem tot però en realitat no està clar ni estructurat el nivell d’aprofundiment que es persegueix i exigeix a cada curs.

 

Per això creiem que és molt important tenir estructurats els projectes a treballar a cada un dels cursos i quins continguts es tocaran (dins de cada projecte) i fins a quin nivell d’aprofundiment per facilitar que en cicle posterior puguin ampliar coneixements en funció dels que ja tenen els alumnes quan els arriben.

A més a més,  tenim la sensació que els blocs que tenim poc treballats són els mateixos al llarg de tots els cicles i per tant creiem que s’ha de plantejament a nivell d’escola per incidir en el treball específic d’aquests blocs de contingut a través, per exemple, de tallers d’experimentació intercicle, etc.

MEDI A CICLE INICIAL

En finalitzar el curs valorem positivament el treball fet a Medi i hem pogut fer la majoria dels continguts a través dels diferents projectes. Tal com ja havíem dit al començament de curs els projectes que hem treballat han estat: Mascota, El nostre arbre, Els oficis, Les abelles i Els animals de muntanya i granja.

Altres continguts els hem treballat de manera transversal al llarg del curs: reciclatge, electricitat, materials,…

Un cop revisat el currículum ens hem adonat que hi ha alguns continguts que durant aquest curs no s’han pogut treballar gaire:

A 1r.: -Família/entorn – L’espai

A 2n.:- Invents al llarg de la història- Ens orientem- Diferents plans i punts de vista

Propòsit de millora

De cara al proper curs intentarem que els diferents continguts ens quedin englobats dins dels diferents projectes de classe.

També ens agradaria fer un projecte triat per l’alumnat, tant a primer com a segon.

 

 

 

MEDI A EDUCACIÓ INFANTIL

Una vegada revisats tots els continguts de l’àrea de descoberta de l’entorn que es treballen durant l’etapa d’educació infantil hem vist que queden bastant coberts al llarg de tot el cicle.

No obstant, ens cal reforçar el treball d’experimentació (ús de lupes, balances… ), la representació gràfica per a la recollida i posterior anàlisi de dades i la interpretació dels resultats.

També hem d’incidir en la part de mesura (longitud, massa, temperatura… fent estimacions i prediccions).

De cares al curs vinent ens plantegem introduir un taller d’experimentació per resoldre aquesta mancança tenint en compte el treball cooperatiu i no donant tant èmfasi al treball i resultat final individual.

En quant a la mesura, veiem que anem escassos en material manipulatiu a nivell de cicle i hem decidit fer una comprada de material (balances, termòmetres, sacs de pes i cintes mètriques) per treballar-ho en els racons amb els grup classe o a nivell de tallers intercicle.