AVALUACIÓ DEL PROJECTE

Pel que fa a l’avaluació , peça clau en tot aprenentatge. Creiem que l’alumne/a i les famílies en tot moment, van ser conscients de tot el que van aprendre. Vam realitzar una avaluació fonamentalment formativa, on l’alumne/a va ser conscient de la seva trajectòria (progressos, errors..) i del sentit de la seva qualificació.

A mesura que anàvem avançant, els alumnes van anar rebent un feedback. Que va ajudar a compartir trajectòria i evolució. Tenim clar que van ser capaços de transmetre tot el que havien après mitjançant diverses arts i mitjans .

AUTOAVALUACIÓ DEL PROFESSORAT

Els alumnes en tot moment han estat conscients de l’objectiu final del projecte: conèixer diferents inventors/res de la història i tenir capacitats creatives per desenvolupar-ne un.
Durant tot el projecte s’han anat fent activitats d’avaluació diverses: rúbriques, autoavaluacions, co avaluacions, debats…
Els docents també ens hem anat trobant i coordinant per avaluar i adaptar les activitats realitzades.
Les famílies han pogut valorar els resultats obtinguts mitjançant les exposicions realitzades.

Per tal de tenir clar els objectius i els continguts treballats en aquest projecte amb grup impulsor tenim un debat de “ Com avaluem els projectes”. Ens plantegem fer servir el diari curricular per tenir més clar allò treballat ja que trobem que és una eina molt útil.

Paral·lelament durant el projecte hem realitzat una avaluació de totes les tasques que l’alumnat ha anat fent però ens ha interessat més fixant-se en el procés de l’alumnat.  Per tal d’avaluar el procés ens ha ajudat molt fer un Diari de Projecte

Per tal de poder fer un bon diari de projecte l’alumnat i els mestres consensuen  una Base d’Orientació per assegurar que tothom tingués clar el procés. Després de cada sessió han hagut de realitzar un petit diari reflexiu per tal que l’alumne pogués autoregular el seu aprenentatge. Un cop a l’aula es compartia aquest diari amb el grup.

També ha ajudat en l’avaluació fer ús d’instruments d’auto-avaluació i co-avaluació sobretot en ajudar a la regulació del treball en equip i l’expressió oral.

BERTA ALBI

HEM VISCUT LA PREHISTÒRIA?

Un cop vam tenir clar cap a on volíem anar, els objectius d’aprenentatge que ens vam plantejar són els següents:

– Saber organitzar-se com a grup i prendre decisions.

– Adquirir habilitats en la cerca d’informació utilitzant diferents fonts.

– Planificar i escriure un text expositiu.

– Fer de guies turístics.

– Conèixer les diferents etapes de la Prehistòria i els canvis que es van produir en cada una d’elles.

Per saber si havien assolit o no els objectius plantejats, vam utilitzar diferents eines:

– Una graella de coavaluació per tal de que prenguessin consciència del treball que estava fent el seu grup, per així poder anar millorant els aspectes que els sortien més poc valorats. A cada sessió hi havia un responsable del grup encarregat de fer aquesta valoració. A més a més, els mestres feien una observació directa del funcionament de cada grup.

 

 

 

 

 

 

 

 

– Observació directa dels mestres per veure quines estratègies utilitzaven i quin era el rol de cada infant dins del grup. Després d’unes quantes sessions fent cerca d’informació per grup d’experts, van posar en comú dins la seva tribu les característiques principals de cada etapa, i per realitzar-ho van omplir aquesta graella:

 

 

 

 

 

 

 

– Per tal de valorar la planificació i la producció del text expositiu, vam fer servir una base d’orientació que va elaborar l’alumnat i una rúbrica per compartir els criteris d’avaluació:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Es va realitzar una coavaluació per avaluar el text expositiu, en què cada infant avaluava el textd’un company fent ús dels criteris de la rúbrica.

– L’eina que vam fer servir per tal d’avaluar les exposicions orals va ser una gravació, que posteriorment vam visualitzar amb els alumnes per fer una valoració conjunta.

Projecte Roma – Avaluació

En aquest apartat, es poden trobar els diferents tipus d’avaluació que s’han realitzat al llarg del projecte.

Per tal de que l’alumnat pugui assolir els objectius plantejats, es planteja el projecte en fases. A cada fase es farà una revisió del material que entreguin i es donaran les indicacions oportunes per a que puguin millorar. Se’ls explicarà què necessiten per poder acabar de completar o aprofundir les feines entregades.

Tot el grup de professorat és avaluador de l’alumnat, és a dir, cada professora és tutora de 2 o 3 grups d’alumnes i és a aquesta professora a qui li han de lliurar les diferents feines per tal de poder-ne fer un retorn, i així donar l’oportunitat a l’alumnat de millorar-les.

Al final del projecte es tornaran a entregar totes les feines amb les millores incorporades, i la professora farà una valoració final de totes aquestes.

Respecte al treball amb grup analitzarem les rúbriques d’autoavaluació i coavaluació.

S’obtenen dades individuals a partir de l’execució d’un mapa conceptual,

Producte final

El producte final del projecte correspon amb

 • Exposició museu Veni Vidi Colomeris, on es mostren tots els productes finals realitzats al llarg del projecte:
  • Tríptic trilingüe (castellà, català, anglès) amb tota la informació que faci atractiva la visita a l’estand.
  • Memòria tècnica del disseny d’un instrument de música, i creació d’aquest.
  • Guia turística sobre l’antiga Roma en anglès.
  • Activitats en castellà.
  • Ambientació musical de l’estand
 • Tríptic trilingüe (castellà, català, anglès) amb tota la informació que faci atractiva la visita a l’estand.
 • Memòria tècnica del disseny d’un instrument de música, i creació d’aquest.
 • Guia turística sobre l’antiga Roma en anglès.
 • Activitats en castellà.
 • Ambientació musical de l’estand
 • Dissenyar i elaborar l’estand.

Després de la feina, també cal reflexionar-hi…

Crec que un projecte que treballa un dels mitjans de comunicació de masses, com és el de la televisió, actualment és força necessari per crear alumnat crític envers el món tan globalitzat i on imperen les noves tecnologies en el qual vivim.
En acabar el projecte, en el moment de les valoracions finals, hem volgut fer-ho a l’aula amb les següents paraules, perquè tots prenguem consciència que el que hem après és traslladable al nostre dia a dia i que podem arribar a ser modificadors de la realitat també gràcies a les paraules:
Tots tenim el dret i l’obligació d’estar informats del que succeeix al món per reflexionar-hi, valorar-ho, formar-nos-en una opinió, crear-nos un valors i poder viure en conseqüència amb aquests.
No podem, com deia, Bilbeny, formar només éssers tecnològicament competents i oblidar la part humana, i, per a aconseguir aquest objectiu fonamental, cal també ajudar l’alumnat a percebre com a necessari ser consumidors de diaris, escoltar la ràdio, fer un ús racional de la televisió i d’internet, de les xarxes socials, etc., així com guiar-los perquè sentin la necessitat de tornar-se crítics amb els mitjans de comunicació i els exigeixin productes ètics i de qualitat.

VALORACIÓ FINAL

Un cop finalitzat el nostre projecte la valoració final, en general, resulta força positiva.

Tenint en compte que partíem d’una experiència portada a la pràctica el curs anterior, aquest curs hem intentat millorar diferents aspectes que ens semblaven necessaris.

 • Per una banda, la connexió entre alumnes el dia de la sortida, via Twiter, ha resultat una activitat pràctica i força engrescadora per l’alumnat. D’aquesta manera s’ha creat un banc d’imatges i s’ha mantingut una comunicació en directe amb els visitants de cada ruta i els alumnes que no han pogut assistir a la sortida.

 

 • Per un altre lloc, la incorporació de la visita al Mirador del Carmel ha estat molt interessant, els alumnes s’han fet una idea molt bona de l’extensió de la ciutat de Barcelona i del gran nombre d’atractius que presenta aquesta ciutat, sense oblidar el seu patrimoni artístic i cultural que han conegut amb les diferents rutes.

 

 • Finalment, l’avaluació, amb la utilització de diferents rúbriques d’autoavaluació, coavaluació, avaluació de l’exposició oral,… ha fet que els alumnes fossin coneixedors i partícips en tot moment del seu aprenentatge i evolució.

 

Una bona valoració que consolida aquest projecte i que evolucionarà, sens dubte, amb l’ajuda dels nostres alumnes.

 

INMA DADON

CONCLUSIONS

A nivell de centre hem vist, en primer lloc, que tot el que fa referència a l’experimentació i a l’ús de màquines ho treballem molt poc i en aquest sentit ens proposem establir una programació dedicada a poder fer un treball més intensiu d’aquests aspectes.

En segon lloc, hem fet un nou repartiment d’altres continguts que potser hem detectat que es podien treballar millor encabint-los dins projectes d’altres cursos, o que es treballaran en més d’un curs però amb diferents nivells d’aprofundiment.

Alguns dels continguts que hem decidit canviar són:

 • L’hort: sempre l’havien treballat els alumnes de 5è però aprofitant que es fa un projecte de plantes a 6è, a partir d’ara seran els més grans de l’escola els encarregats de l’hort.
 • Des d’Educació Física es proposa incidir en el treball dels sentits a cicle inicial i en el dels músculs i sistema locomotor a cicle mitjà.
 • Es detecta que a Cicle Mitjà només es treballa el sistema nerviós i el locomotor però com que a Cicle Superior ja es treballen la resta de sistemes del cos humà, considerem que és adequat seguir fent-ho així.
 • A 4t que actualment es treballen els animals, es centrarà el projecte en els vertebrats ja que els invertebrats es treballaran a 5è aprofitant que es participa en el projecte entorn del mosquit tigre.
 • També a 4t es treballarà l’alimentació saludable i equilibrada ja que a nivell de cicle mitjà es detecta que no es treballava.
 • S’inclou a 5è tot el que té a veure amb el bloc que matèria i energia que també hem vist que treballàvem poc durant els tres cicles de primària.
 • Les màquines i els engranatges es treballaran a cicle superior i des d’Educació Física, sobretot, aprofitant que es fa una sortida anual amb bicicleta amb tot el cicle superior.

Després d’aquesta revisió creiem que amb els canvis realitzats, durant els tres cicles de primària, es treballaran tots els continguts que estableix el currículum de medi. A més, els que es treballen de manera recurrent ho faran amb diferents nivells de dificultat i profunditat en funció de l’edat dels alumnes.

Finalment, també tenim clar que no sempre els continguts es determinaran a priori sinó que serà amb l’evolució dels diferents projectes que anirem detectant i trobant els diferents continguts a treballar.