Expressió corporal robòtica

Aprofitant el projecte de robòtica els nens i nenes de cinquè hem fet una activitat d’expressió corporal a Educació Física. L’activitat ha consistit en fer, per parelles o trios,la imitació d’algun dels molts tipus de robots que hem conegut gràcies al projecte, els companys han endevinat si es tracta per exemple d’un robot androide, zoomorfic, d’investigació o educatiu.

La docència compartida

Assumir la diversitat i el foment de la inclusió com a valor, que suma i enriqueix el dia a dia del centre, és una aposta que ens ha portat al treball per projectes.

En una aula organitzada de forma cooperativa, l’alumnat és el protagonista del procés d’ensenyament-aprenentatge: volem que sigui competent, que tingui pensament crític i bones habilitats socials.

La docència compartida facilita les interaccions d’aprenentatge i participació, no són dos docents independents dins d’una aula, és necessària una planificació, intencionalitat, compartir coneixements i una única metodologia. A més, la parella pedagògica permet enriquir l’aula amb dos punts de vista diferents, són dues formes d’expressió que permeten a l’alumnat obtenir la mateixa informació de forma diferent.

El paper del docent, per tant, ha canviat. Si hem de crear un espai educatiu ple d’experiències significatives, i la parella pedagògica, en ella mateixa, ja és un model de convivència, de comunicació i de confiança entre dues persones, sembla que és la millor estratègia didàctica docent.

La finalitat és compartir la docència, no dividir-la, sinó generar debat i diàleg pedagògic.

Elisenda Munné Font

Institut Pere Ribot

AVALUACIÓ

 

Al final del procés, els alumnes hauran d’EXPOSAR en grup  el treball desenvolupat per a l’avaluació davant del tribunal, UNA REVISTA DIGITAL PENJADA PRÈVIAMENT A UN GOOGLE SITE, ON SURTIN TOTES LES MATÈRIES DEL CURRÍCULUM PER A 2n D’ESO i aquestes estiguin relacionades amb alguna de les 3 RUTES (D’ESTILS ARTÍSTICS).

 

Diàriament, el professorat avaluarà el comportament, el treball i l’actitud vers la feina de cadascun dels alumnes del grup. En el Treball de Síntesi, s’avaluarà també el treball del grup i l’exposició oral, a més de la visita en qüestió per BCN

L’avaluació s’ha dut a terme en base al projecte per el qual es determinen el procediment i els documents i requisits formals del procés d’avaluació a l’educació secundària obligatòria.
TREBALL EN GRUP (ITEMS D’AVALUACIÓ)

                                                  NA (NO ASSOLIMENT)  < 5 AS (ASSOLIMENT SUF) 5-6                    AN(ASSOLIMENT NOT) 7-8                          

ACTITUD

(NOTA DE SEGUIMENT 30%)

Els ha costat mantenir els seus rols, no han estat constants i no sempre han entregat quan tocava les diferents activitats Ha treballat cadascú en funció del seu rol però no amb constància ni amb puntualitat en les entregues Han treballat, s’han ajudat i han estat puntuals en les entregues de les diferents activitats
ORGANITZACIÓ

(NOTA DE  SEGUIMENT 30%)

Ha estat necessària l’ajuda del professor/a S’han organitzat sols però, en ocasions, ha hagut d’intervenir el professor/a S’han organitzat sols i han solucionat els problemes de forma autònoma
COL·LABORACIÓ

(NOTA DE  SEGUIMENT 30%)

Hi ha hagut membres que no han fet la feina que els tocava Hi ha hagut membres que, en ocasions, no han fet la feina que els tocava Tots han col·laborat activament en l’elaboració de les activitats
TRACTAMENT DE LA INFORMACIÓ
RECERCA D’INFORMACIÓ

(NOTA DINTRE SEGIMENT 30%)

Els ha costat moure’s pels recursos web, seleccionar i trobar la informació que necessitaven, han necessitat d’ajuda continuada del professor/a i no han sapigut enviar twitts. Els ha costat moure’s per la web, seleccionar i trobar la informació que necessitaven, han necessitat d’ajuda puntual del profesor. Han necessitat d’ajuda puntual per fer servir el recurs TIC del TWITTER. Han estat capaços de moure’s per la WEB, seleccionar i trobar la informació que necessitaven. Han enviat molts recursos via twitter (imatges/comerntaris/videos)
PROJECTE MULTIMÈDIA I EXPOSICIÓ
PROJECTE MULTIMÈDIA (REVISTA DIGITAL) (NOTA DINTRE REVISTA 5 Té els aspectes principals però és pobre i poc treballat Té els aspectes principals, està treballat i és entenedor per a la resta de companys Té els aspectes principals, està treballat i el grup hi ha afegit certa originalitat
EXPOSICIÓ ORAL(NOTA DE EXPO 20%) Han fet una exposició amb entrebancs, poc seriosa però entenedora Han fet una exposició seriosa, entenedora Han fet una exposició seriosa, entenedora i clarificadora, afegint informació per complementar el multimèdia
Nota: L’ASSOLIMENT EXCEL.LENT CORRESPONDRÀ A  AQUELLS ALUMNES QUE TINGUIN L’ASSOLIMENT NOTABLE I A MÉS HAGIN  ESTAT EDITORS/ES DE LA REVISTA I A CRITERI DEL PROFESSORAT HAGIN DESTACAT SOBREMANERA EN LES TASQUES D’ORGANITZACIÓ, LIDERATGE, GESTIÓ  I EDICIÓ DEL CDS.

VICTOR ANGUIANO

 

COMUNICACIÓ ORAL

A 2n d’ESO, en el context del desenvolupament de les competències de la dimensió de la comunicació oral de l’àmbit lingüístic, hem distribuït de manera trimestral l’elaboració d’un producte final relacionat amb diferents tipologies textuals o discursives. Al primer trimestre, vam treballar el discurs expositiu i el discurs publicitari a partir de les lectures realitzades a l’assignatura de Llengua castellana; al segon, el discurs instructiu (en format de tutorial) i l’argumentatiu (en format de booktube) i en el tercer,  el relat narratiu de ficció.

Aquest treball està relacionat amb el projecte de “Coneixem Barcelona?” (Treball de síntesi de 2n d’ESO). El producte final és la creació d’una revista que va acompanyada d’una exposició oral sobre les diferents rutes en les quals està dividit el projecte, de manera que els experts en una ruta comparteixen els seus coneixements amb la resta. Les competències de comunicació oral treballades, sobretot, les relacionades amb l’exposició i l’argumentació formen part de l’aprenentatge de l’alumne i han col·laborat en l’elaboració de l’exposició oral del projecte “Coneixem Barcelona?”. Abans de cada tasca, hem acordat els criteris per valorar les intervencions orals.

Deixem una mostra de discurs argumentatiu treballat a l’aula durant el segon trimestre.

https://www.youtube.com/watch?v=wbk4uXRqGTc&feature=youtu.be

<iframe width=”560″ height=”315″ src=”https://www.youtube.com/embed/wbk4uXRqGTc” frameborder=”0″ allow=”autoplay; encrypted-media” allowfullscreen></iframe>

OLALLA MARTÍNEZ

 

EL REPORTATGE

Un activitat molt engrescadora ha estat l’elaboració del reportatge.

Els alumnes han mostrat i resumit els llocs visitats de cada ruta en una secció a la revista realitzada anomenada REPORTATGE. Miltjançant un seguit d’imatges amb una breu explicació per lloc observat , aquesta secció ens dóna una idea general dels edidicis, les escultures i l’estil propi per cada ruta.

A continuació, us mostrem un exemple de reportatge per cada ruta:

 

RUTA MODERNISTA:

https://sites.google.com/site/revistarambles/reportatge/ruta-modernista-per-barcelona

RUTA GÒTICA:

https://sites.google.com/site/revistapgracia/castella/reportatge

RUTA ROMÀNICA:

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxyZXZpc3RhcmFtYmxlc3xneDo0ZmUwZGJjNTNkNTkzMzFh

CARMEN DADON

ELABORACIÓ DE REVISTES DIGITALS

Durant aquest projecte, els alumnes de segon d’ESO han elaborat 5 revistes digitals en xarxa:

REVISTA RAMBLES: https://sites.google.com/site/revistarambles/

REVISTA PARAL·LEL: https://sites.google.com/site/revistaparallel/

REVISTA PORTA ÀNGEL: https://sites.google.com/site/revistaportaangel/

REVISTA GRACIA: https://sites.google.com/site/revistapgracia/

REVISTA DIAGONAL: https://sites.google.com/site/revistadiagonala/

Aquestes revistes s´han organitzat en diferents seccions d’acord amb les rutes treballades: Romànica, Gòtica i Modernista.

Els alumnes han treballat en grups dins de l’aula utilitzant la tauleta digital com a dispositiu mòbil i han emprat dues eines de l’entorn  google, entorn que utilitzem al Centre per treballar .

Per tal de compartir documents i articles han emprat GOOGLE DRIVE i per tal d’elaborar la revista digital han utilititzat GOOGLE SITES, una eina que tenim a la nostra disposició per ser propietaris d’un compte de google i que s’ultilitza per crear un espai web, en aquest cas una revista digital

La valoració de la utilització d’aquestes eines ha sigut molt positiva ja que han permès als alumnes treballar de forma col·laborativa, alhora que han fomentat la seva autonomia personal.

CARMEN DADON

TREBALL COOPERATIU AL PROJECTE

El treball cooperatiu al Projecte suposa una bona eina per a la inclusió. Aquesta metodologia no tan sols afavoreix les relacions entre iguals sinó que a més, millora la participació de tots en el Projecte, donat que tothom hi pot tenir cabuda i no es pot excloure a ningú.

Suposa una eina d’aprenentatge on els alumnes s’han d’organitzar i han d’aconseguir unes fites i uns objectius comuns.

La cooperació entre ells permet ajudar-se els uns als altres, de manera que si a un alumne del grup li sorgeix un dubte, segurament n’hi ha un altre que el pot ajudar a resoldre’l. Cal que comparteixin doncs les opinions, els dubtes, les deduccions…Així, que és necessari que tots adquireixin suficient confiança per expressar-se, i alhora que siguin prou generosos per ajudar-se.

És en aquesta cooperació, treballar plegats, compartir, discutir, i en el conflicte cognitiu que es genera en aquesta metodologia de treball, el que permetrà als alumnes d’aprendre, establir relacions solidàries, augmentar la cohesió del grup, desenvolupar habilitats socials i incrementar el seu rendiment.

JOAN RAMON ARGANY

 

DES DE L’INSTITUT VIA TWITTER ( De Barcelona a Alcarràs)

 

Aquest any,  com a novetat al nostre treball de síntesi de 2n ESO, hem introduït una eina digital com són les xarxes socials. Els alumnes que han visitat Barcelona han compartit fotografies, vídeos i “comentaris  crítics”, via twitter als companys que s’han quedat al centre.

D’aquesta manera, els alumnes que no han pogut visitar la ciutat, s’han traslladat a ella via online i s’ha intentat que gaudissin de les mateixes experiències que han viscut la resta de companys.

TXUS MAYOS