AVALUACIÓ: Com és un llimac per dins?

L’avaluació del projecte és una avaluació continua, on es valora el projecte des de les idees prèvies fins al producte final, la maqueta dels llimacs per dins.

D’una banda, explicant els alumnes en què consisteix la maqueta i com són els llimacs per dins. D’altra banda amb la observació, les converses a l’assemblea i el treball en equip.

Per valorar el treball en grup, s’ha fet una rúbrica on cada nen es valora el nivell en el que està.

Ha faltat temps de mostrar el projecte final. Es proposava fer una exposició, però per manca de temps no s’ha pogut fer, ja que ha coincidit amb la jornada intensiva.

Tot i així, els nens han anatexplicant a tothom que entrava a la classe allò que han après.