AVALUACIÓ: D’on surt el plàstic?

Els i les alumnes han intervingut i han avaluat la realització del projecte al llarg del desenvolupament i en finalitzar-lo. Al document hi ha un apartat per poder refer, ampliar… objectius o activitats en funció de l’avaluació i propostes de millora. D’aquesta manera es va adaptant a les necessitats que van apareixent.

També han posat en comú amb el grup de treball si han aconseguit o no arribar als objectius proposats a l’inici, el grau de satisfacció en la realització del projecte, la intervenció de cada membre del grup i l’acompliment de les responsabilitats. Cada grup ha fet un petit redactat explicatiu.

La carpeta d’aprenentatge és un document que també acompleix la funció de document d’avaluació.

L’equip de mestres creiem que els aprenentatges són significatius des del moment en que són els aprenentatges que han decidit fer, investigar, descobrir. Són significatius en tant i en quant són els que s’han marcat, partint dels seus interessos. Són aquests aprenentatges els que realment tindran significat per a elles i ells. Per tant, aprendre d’aquesta manera, a través d’un projecte ha estat significatiu.

El treball en equip l’avaluem amb l’observació del desenvolupament de les sessions i amb els comentaris orals i escrits del grup de treball.

En aquest projecte, donat que és el primer, no ens hem plantejat una avaluació individualitzada de l’assoliment d’objectius per part de cada membre del grup.

En general estem contents i contentes de com s’ha desenvolupat el projecte i ens plantegem en un futur continuar realitzant més projectes.

Avaluació

L’avaluació és la part del projecte que ens ha fet discutir més, la que ens ha quedat menys treballada  i és, per tant,  l’aspecte que hem decidit incloure com a objectiu de treball per al curs vinent.

Bàsicament hem propiciat l’avaluació reguladora per mitjà de les rúbriques, els diaris d’aula i les tutories d’equip.

2017-06-30_113941

Una idea ens ha quedat però molt clara: El retorn importa!

AVALUACIÓ

L’últim dia del projecte es van fer les presentacions dels productes finals a través d’una exposició oral on havien d’explicar en què consistia el producte, quins materials havien emprat, i la seva funció, amb una reflexió final de què havien aprés durant la setmana.

Durant el projecte l’alumnat havia confeccionat individualment un portafoli que havien de lliurar el mateix dia de la presentació.

En el treball cooperatiu es va fer autoavaluació i coavaluació a través d’una rúbrica.

Avaluació: Com ens circula la sang? (5è)

L’avaluació del projecte és una avaluació continua, on es va valorant tot el procés d’aprenentatge des d’un inici, on es recull el què sabem abans de començar el projecte (avaluació inicial). Aquesta s’ha fet a través d’una silueta del cos humà on dibuixar i senyalar tot el que coneguessin de l’aparell circulatori. Seguit de tot un conjunt d’activitats que formen el projecte i on s’avalua a través de l’observació, de converses conjuntes, de preguntes i respostes, de conclusions que van extraient, de representacions gràfiques.  El treball en equip té un pes important en aquesta avaluació.

I finalment, per avaluar al final del projecte: en primer lloc, la realització de la maqueta. En segon lloc el formar part de la representació del funcionament de l’aparell circulatori a través d’un vídeo. En tercer lloc, la mateixa silueta humana de l’avaluació inicial. I per acabar, una prova final escrita relacionada amb les activitats pràctiques i una graella d’autoavaluació (he participat de les activitats, he treballat bé en grup, m’he esforçat en fer-ho bé, m’he esforçat en ajudar als altres, he respectat les opinions del altres, m’he involucrat en el projecte, estic satisfet del treball realitzat, m’ha agradat fer aquest projecte… entre d’altres ítems on respondre molt bé, bastant, una mica, gens, i algunes d’elles amb un apartat per observacions o per respondre el perquè).

Avaluació: Com és que ens cauen les dents? (1r)

Al llarg del treball la mestra ha anat recollint les observacions que els infants han fet tant en les converses (participació, aportació d’idees, …) com en les activitats d’experimentació (actitud científica, conclusions,…). Tindran una importància rellevant per a l’avaluació activitats d’aplicació:

  • La realització i presentació de les maquetes: han tingut en compte les parts importants de la boca? Saben justificar la seva representació de la boca?
  • En converses individuals la mestra planteja a cada alumne una situació pròpia de la vida quotidiana: “Una nena venia a l’escola sense esmorzar. Què li recomanes? Quin dels dos esmorzars que veus a les fotografies li anirà millor? Per què?”
  • També es tindrà en compte per l’avaluació l’evolució que hi ha hagut del dibuix de la dent per dins i el dibuix del recorregut del menjar (aparell digestiu). Demanem als infants que comparin i expressin la diferència i què han après.