1r Festival de Curtmetratges INS Premià de Mar (Teatre L’Amistat, Premià de Mar)

Els alumnes de 3r d’ESO de l’NS Premià de Mar poc imaginaven que es convertirien en autèntics guionistes, artistes d’attrezzo, creadors dels Premis Cristòfols, actors i actrius que marquen tendència al poble. Alguns d’ells tampoc es pensaven que serien els directors i directores de cinema més originals de tot el  litoral maresmenc.

Durant la setmana del primer Treball per Projectes propulsat per l’esquip docent tant impulsor com executor del Projecte Video Top, els alumnes van elaborar totes les fases de disseny, planificació, producció, edició i presentació del seu producte treballant en grup per a materialitzar curtmetratges d’entre 3 i 5 minuts. Basats en un impacte vital, informatiu, polític o artístic o altres opcions, han sintetitzat artísticament l’experiència que més els ha frapat durant aquest curs acadèmic 2016-17.

Totalment originals, seguint un ritme i coneixent de què i com se’ls avaluaria, les nostres estrelles van anar progressant amb la guia i suport dels docents que els han acompanyat durant aquests dies.

Finalment, i veient les fotos de tot el procés, creiem que el treball cooperatiu, les emocions viscudes i compartides i una gran satisfacció personal, grupal, docent i familiar per la feina realitzada i projectada ha estat una font d’inspiració significativa per a tota la comunitat educativa. A més, ens ha motivat per a millorar aquest Projecte en concret i iniciar el disseny de nous propejctes pels propers cursos. Els nostres alumnes s’enduen un record intens i memorable abans de començar 4t d’ESO. Continuarà…

Pas a pas fins arribar a les característiques dels nostres projectes

Parlar d’un procés de reflexió pedagògica que ha d’impulsar al centre en una millora de les seves pràctiques, realment resulta un repte atractiu si aquest procés ha estat profitós pel centre.

Entenem que serà així si les estratègies consensuades tenen continuïtat i ens ajuden a modular la línia pedagògica de centre. Futures intervencions i el treball cooperatiu dels mestres donaran resposta a aquesta qüestió.

De moment anem a intentar sintetitzar alguns passos importants portats a terme en aquesta reflexió pedagògica conjunta.

En primer lloc, l’equip coordinador de la formació va creure important donar documentació i diferents lectures que servís com a punt inicial en les reflexions. Varis articles i vídeos ens van se útils per engegar el debat que crèiem més important i era necessari consensuar per tirar endavant: quines són les característiques d’un projecte que es realitzi al nostre centre.

Veient que d’entrada costava trobar un consens total, malgrat la bona predisposició per aportar idees, experiències i matisar allò que havíem llegit, vam realitzar dues dinàmiques que ens van donar la solució:

1. Per una banda vam fer servir una dinàmica col·lectiva en la qual cada grup de treball havia de classificar un total de 12 afirmacions segons estigués totalment d’acord amb elles i, seguint una seqüència graduada, fins aquelles en les que estiguessin totalment en desacord. D’aquest treball vam extreure el següent document.

Nueva imagen

Com vam apreciar que la diversitat d’opinions encara era una realitat latent, vam afegir lectures que poguéssim comentar plegats i ens portessin a la conceptualització necessària de: quines són les característiques d’un projecte que es realitzi al nostre centre.

2. Finalment vam creure trobar la dinàmica ideal: l’equip coordinador va elaborar un qüestionari typeform on els i les mestres havien d’explicitar si estaven o no d’acord amb que aquella característica formés part de les dels projectes de l’Escola Marià Manent. Una vegada respost el qüestionari (no vam trigar més de 10’) vam posar en comú les respostes, fent una valoració grupal d’elles i acabant de consensuar aquelles característiques que havien de tenir els nostres projectes. L’informe resultant d’aquest qüestionari el podeu visualitzar en aquest enllaç.

Typeform

En una sessió de dues hores i després de realitzar diferents lectures i reflexions grupals, vam poder arribar a redactar de manera consensuada i partint d’un debat molt productiu del qual ens sentim totalment orgullosos i orgulloses, un document que serà l’eina de referència que pautarà clarament com farem els projectes a l’Escola.

Podeu accedir a aquest document mitjançant aquest enllaç.

Projectes

Com programem….

Una vegada vam consensuar les característiques que havia de tenir un projecte a la nostra escola, ja ens vam veure amb cor d’iniciar un: “Mozart around the world”.

Després de revisar varis documents del Departament i partint d’altres graelles de programació del centre, l’equip coordinador va elaborar un document que facilités la redacció de la programació del treball per projectes a realitzar.

És possible que no sigui ni millor ni pitjor que la d’un altre centre, però ens ha sigut molt útil tenir-la per poder dissenyar aquest projecte.

Graella Programació Projectes

 

I els alumnes, que en pensen?

El projecte ha arribat a la seva fi. Un munt de reflexions prèvies, paraules claus, competències a tenir en compte, valoracions acadèmiques i personals però, i el que pensen ells i elles? La veu del nostre alumnat? Com ho han viscut i què millorarien?

Des de l’equip impulsor es va pretendre tenir en compte, a més de les inquietuds inicials del professorat implicat i el mateix alumnat, les seves valoracions i avaluació del projecte i el sistema metodològic emprat. Passàrem un qüestionari als estudiants per escoltar la seva i els resultats ens han estat útils per reflexionar sobre diferents aspectes del treball i, com ja cabia esperar, veure que encara hi ha molt camí que caminar.

A les imatges es pot comprovar que més de la  meitat de l’alumnat els hi ha agradat el projecte dissenyat per l’equip impulsor, i quant més manuals les activitats més engrescats estan.

L’ús de l’ordinador és altre fet que l’alumnat valora com excessiu degut a que el projecte ha estat dissenyat com un curs de moodle que han hagut de treballar.

 

Amb tot, observem que els estudiants tenen molta cosa a dir i que poden començar a desenvolupar un esperit crític dins de la seva competència d’aprendre a aprendre, valoren coses positivament, com ara el treball manipulatiu i amb grups,  i saben discriminar això que no veuen tan important, com fer tota la feina amb ordinadors.

A la fi, arribem a la conclusió que, treball amb metodologies globalitzadores, és un procés d’aprenentatge continuat per alumnat i professorat, alhora que enriquidor.

Tot el que fem té un gran valor, per això ho valorem.

L’avaluació i qualificació d’un projecte multidisciplinar, implica una tasca avaluativa continuada i seqüencial, des dels diferents àmbits treballats, i en cadascuna  de les diferents etapes de desenvolupament del projecte.

Amb aquest projecte,com en altres que estem portant a terme al nostre centre, ha estat pensat per enfocar i potenciar  l’aprenentatge des d’una vesant competencial i integradora, tant pel que fa a les dimensions que s’hi han treballat, com a l’afany de que tots i cadascun dels alumnes hagi pogut trobar la seva manera d’aprendre a fer i de fer aprenent!

Aixi doncs, s’han creat diferents graelles amb els ítems i rúbriques d’avaluació de cada activitat, on s’han avaluat el resultat de la mateixa, el treball de grup, els diferents graus d’assoliment de les diferents competències per cada alumne, entre d’altres aspectes, arribant a una valoració global, on s’han posat de manifest el nivell de consecució dels objetius plantejats incialment, per a cada alumne:

  1. L’alumne ha desenvolupat l’aprenentatge competencial  que permet englobar totes les matèries, a partir del treball per projectes?
  2. L’alumne ha pogut treballar mitjançant un sistema de treball que fomenta l’autonimía, el treball col.laboratiu, i les habilitats socials?
  3. S’ha fomentat la visió globalitzada, amb la que es  present totes les dimensions en el sistema d’aprenentatge?

Tenint present aquestes tres qüestions, que fan referència als objectius assenyalats inicialment ( en l’article d’ UN PROJECTE BEN ESTRUCTURAT), es valora positivament el projecte, donat que en totes tres es dona una resposta afirmativa.

Tot i això, el treball a l’aula ens ha deixat una tasca tan intensa com engrescadora…la dels diferents aspectes  a millorar del mateix i de cara a nous projectes.

I per fi… ho aconseguim!!

El projecte d’Estructures ha arribat a la seva fi, amb un gran treball per part dels professors i dels alumnes.

Els professors han anat posant en marxa tota la bateria d’activitats disenyades en aquest projecte, que han inclós l’ús i l’aprenentatge de les TIC, les tecnologies, les llengües, les matemàtiques i les ciències, entre d’altres matèries,  per tal de dissenyar les estructures que els hi han permès demostrar als alumnes la resistència d’uns fulls,quan s’han convertit en triangles que units, han format en estructures sólides i aptes per la construcció de ponts, edificis, etc

Tot i el gran esforç i la tasca que s’han fet, cal destacar que també de vegades és important  recalcular la ruta a mesura que avancem i en aquest cas la redacció original del projecte, així  s’han hagut de desestimar activitats per tal d’adaptar-se a l’objectiu original i no donar la sensació d’un projecte que, per encabir totes les matèries, és dispersa.

A més, la dificultat de la temporització  ha suposat modificar-la en el cas d’algunes activitats, així com en la elaboració del producte final.

Al final, els alumnes han pogut dissenyar, construir i el que és més important, demostrar (veient amb els seus propis ulls el resultat) que un projecte estructurat és una feina ben feta que condueix a un bon resultat!

 

La dignitat humana és transgressora? La veu dels alumnes

Un cop acabat el projecte, hem proposat als alumnes que donessin resposta a diverses preguntes dirigides a conèixer el seu grau de satisfacció i implicació en el projecte, i les seves propostes de millora de cara al curs següent.