Projecte: “UN MÓN DE PAÏSOS A LA MOTXILLA” Implementació

Presentació del “Quadern d’Equip” i repartiment de rols

IMG_0136

Distribució de les tasques

IMG_0150

Cerca d’informació

IMG_0151

Creacions 3D

IMG_0170

IMG_0181

IMG_0186

Presentació dels estans

IMG_0200

IMG_0196

IMG_0202IMG_0201IMG_0199

Mini conferències

IMG_0204

Presentació de les rutes mitjançant l’eina Padlet

IMG_0209

Presentacions mitjançant Genial·ly

IMG_0211

IMG_0212

Pressupost del viatge

IMG_0192-1

Esmorzar cooperatiu

IMG_0223 IMG_0222

Fira de turisme “UN MÓN DE PAÏSOS A LA MOTXILLA”

IMG_0229

Una experiència molt gratificant 😀

Projecte: “UN MÓN DE PAÏSOS A LA MOTXILLA” Metodologia

Quadern d’equip

IMG_0135

Equips cooperatius

IMG_0139

La metodologia de treball serà mitjançant el treball cooperatiu. Els rols que s’utilitzen són el de coordinador, secretari, moderador i suplents. Les funcions de cada un d’ells es recordaran a l’inici del projecte i durant aquest s’aniran revisant mitjançant les tutories d’equip (eina imprescindible per anar registrant el dia a dia).

Es presentarà al Classroom el Quadern d’equip el qual l’hauran de passar al Drive i anar treballant compartint el document del Quadern d’equip amb tots els membres de l’equip i el professorat que acompanya en el projecte. Al Classroom també hi haurà les tasques que han de realitzar i les rúbriques de les mateixes per a què puguin consultar-les i així tenir un resultat excel·lent de les mateixes.

El quadern d’equip compté:

 1. Graella directori de totes les tasques que cal realitzar.
 2. Graella de repartiment de rols
 3. Graella d’autoavaluació diària
 4. Graella de coavaluació diària
 5. Tasques
 6. Diari d’equip

Tota les tasques que es sol·liciten seran enregistrades en el Quadern d’equip, de manera que el professorat únicament haurà de supervisar tants quaderns com a equips es formin.

 

 

 

Projecte “UN MÓN DE PAÏSOS A LA MOTXILLA” Avaluació

INSTRUMENTS D’AVALUACIÓ (cal realitzar les graelles en Excel)

Els instruments d’avaluació seran:

Registre Rúbrica d’avaluació d’activitat

Cada activitat compta amb una rúbrica d’avaluació de l’activitat on es descriuen els ítems propis de l’activitat, de manera que l’alumnat sap des del moment que es presenta la mateixa, què s’espera d’ell.

Graella de tasques

A 0 A 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A 11 A 12 A 13 A 14 A 15 A 16 A 17 A 18 A 19 A 20 A 21 A 22 A

23

A  24 Nota
Equip1
Equip2
Equip3
Equip4
Equip5
Equip6
Equip7

 

 1. Registre Rúbrica de treball en equip

Aquesta rúbrica permet a l’alumnat repartir els rols i les tasques i revisar regularment l’acompliment dels acords presos.

 Graella de coavaluació

  dia 14 dia 15 dia 16 dia 19 dia 20 Nota
Equip 1            
Equip 2            
Equip 3            
Equip 4            
Equip 5            
Equip 6            
Equip 7            

 

 1. Registre Rúbrica d’autoavaluació

Instrument que a cada activitat l’alumnat ha de donar resposta, això li permet regular i millorar a la següent activitat.

 Graella d’autoavaluació individual

Equip 1 dia 14 dia 15 dia 16 dia 19 dia 20 Nota
Alumne 1            
Alumne 2            
Alumne 3            
Alumne 4            

 

Equip 2 dia 14 dia 15 dia 16 dia 19 dia 20  
Alumne 1            
Alumne 2            
Alumne 3            
Alumne 4            

 

Equip 3 dia 14 dia 15 dia 16 dia 19 dia 20  
Alumne 1            
Alumne 2            
Alumne 3            
Alumne 4            

 

Equip 4 dia 14 dia 15 dia 16 dia 19 dia 20  
Alumne 1            
Alumne 2            
Alumne 3            
Alumne 4            

 

Equip 5 dia 14 dia 15 dia 16 dia 19 dia 20  
Alumne 1            
Alumne 2            
Alumne 3            
Alumne 4            
Alumne 5            

 

Equip 6 dia 14 dia 15 dia 16 dia 19 dia 20  
Alumne 1            
Alumne 2            
Alumne 3            

 

Equip 7 dia 14 dia 15 dia 16 dia 19 dia 20  
Alumne 1            
Alumne 2            
Alumne 3            
Alumne 4            
Alumne 5            
 1. Quadern d’equip

Eina que permet recollir totes les tasques, les rúbriques d’equip, les d’autoavaluació  i el diari d’equip amb les valoracions de millora realitzades a les tutories d’equip.

  1. Registre de Tasques 2. Registre treball en equip 3. Registres

autoavaluació

4. Diari d’equip Nota
Equip 1          
         
           
           
           
Equip 2          
           
           
           
           
Equip 3          
           
           
           
           
Equip 4          
           
           
           
           
Equip 5          
           
           
           
           
Equip 6          
           
           
           
           
Equip 7          
           
           
           
           

 

 1. Tutoria d’equip

Regularment es van realitzant tutories d’equip per anar acompanyant el procés. En aquestes es van resolent els dubtes i es van revisant les rúbriques per verificar que no hi ha cap incidència i en el cas que hi hagi, es facilita la comunicació per a la seva resolució.

En finalitzar el producte final i de manera individual els passarem una enquesta de satisfacció (Drive qüestionari) per rebre un feedback del projecte realitzat. En aquesta es realitzaran qüestions relatives:

1.a la seva vivència de l’aprenentatge realitzat,

2.a la gestió de les relacions amb els seus companys d’equip

 1. i de grup classe i

4.relatives a l’acompanyament proporcionat pel professorat.

 1. i aspectes de millora.

Per finalitzar l’equip de professorat que implementa el projecte realitzarà una valoració relativa als punts forts i als punts febles del projecte per tal d’anar aprenent i d’anar millorant la nostra pràctica docent.

 

 

 

Projecte: “UN MÓN DE PAÏSOS A LA MOTXILLA” Programació

 1. PROGRAMACIÓ

UNITAT DIDÀCTICA INTEGRADA (UDI)

UN MÓN DE PAÏSOS A LA MOTXILLA

TREBALL DE SÍNTESI  Curs: 3r C d’ESO         Durada: 5 dies

1. Presentació del TS als alumnes

1.Es presenta a l’alumnat la problemàtica de la necessitat de donar a conèixer a la resta de companys del centre els països de procedència dels alumnes nouvinguts així com la possibilitat de crear destinacions turístiques als mateixos o a d’altres dels mateixos o d’altres continents. Per aquesta raó es proposa fer una fira turística.

La informació de les tasques la localitzaran en Classroom i la producció de les mateixes serà via Drive.

Àrea que fa la presentació: Ciències socials.

 

2. Tasca final. Producte comunicatiu: Organització d’una fira amb els estans dels països amb la informació en tríptics, música, vídeos i mini conferències dels mateixos.

Receptors: Alumnat i professorat.

 

3. Organització de l’activitat comunicativa:

Es necessitarà ubicar els estans dels països per continents: Europa, Àfrica, Àsia, Oceania i Amèrica. Caldrà un espai que tingui canó de projecció per anar projectant els vídeos dels països.

●     Les presentacions del països les farà cada equip en les mini conferències (suport visual Genial·ly) que hauran de realitzar amb l’objectiu de persuadir i animar a fer turisme als països investigats.

●     Simultàniament al desenvolupament de la mini conferència, el secretari de l’equip i el coordinador aniran emplenant una rúbrica de coavaluació sobre l’exposició i l’argumentació oral dels seus companys.

●     En finalitzar la mini conferència els assistents poden formular preguntes i finalment emplenar una rúbrica de qualitat de la informació escoltada.

●     La fira finalitza quan tots els equips han realitzat les mini conferències i han acabat de fer els pressupostos de viatge.

 

Temps total de l’activitat comunicativa: 15 minuts per equip.

 

UDI títol: UN MÓN DE PAÏSOS A LA MOTXILLA Curs: 3r d’ESO

Competències bàsiques: 1. Comunicativa lingüística i audiovisual, 2. Artística i cultural, 3.Tractament de la informació i competència digital, 4. Matemàtica, 5.Aprendre a aprendre, 6.Autonomia i iniciativa personals, 7. Coneixement i interacció amb el món físic, 8. Social i ciutadana

Continguts

Objectius didàctics i d’avaluació

Relació de Cb que es volen assolir Petites tasques:

(Desplegament en seqüències didàctiques)

Escenaris

Temporització

Instruments d’informació sobre el procés d’aprenentatge

(avaluació)

LLENGUA CATALANA, LLENGUA CASTELLANA I ANGLESA
1.     Continguts: Text descriptiu

Objectiu:

Utilitzar l’aprenentatge adquirit sobre la descripció  per tal d’aplicar-la de forma estructurada i organitzada a la descripció dels països cercats així com els apartats de l’article (A2.2).

 

2.     Continguts: Estructura del  text argumentatiu

Objectius:

Llegir i analitzar textos argumentatius sobre temes propers a l’interès de l’alumnat i identificar els elements gramaticals propis d’aquesta tipologia textual.

Defensar punts de vista sobre temes propers i d’interès de l’alumnat.

3.     Continguts: Producció oral i escrita de textos argumentatius

Objectius:

Incorporar en el discurs oral i escrit fórmules i expressions pròpies del text argumentatiu.

Cercar el significat del lèxic nou. Saber usar-lo en la producció de nous textos.

Fomentar l’ús d’estratègies per a la correcció lingüística i revisió gramatical dels textos, mitjançant la consulta de diccionaris, eines informàtiques de revisió del text, compendis gramaticals i reculls de normes ortogràfiques en llengua catalana, castellana i anglesa.

4.Contingut: L’eslògan

 

Objectius:

 

Generar idees, buscar informació, prendre decisions de manera consensuada i treballar en equip per satisfer l’encàrrec rebut (l’eslògan publicitari)

 

Crear un eslògan publicitari en anglès per posar-lo en el curt i al cartell de l’estant.

 

1

3

6

7

8

LL. CATALANA

 

A0. ( A càrrec  de l’àrea de socials) Distribució de rols i informació del repte: Cada equip haurà de cercar la informació d’un país d’un continent diferent (si es possible)

Cal posar un nom d’equip que serà el nom de l’agència.

Els països s’han de seleccionar de:

1.     AMÈRICA

2.     EUROPA

3.     ÀFRICA

4.     ÀSIA

5.     OCEANIA

 

●      Un país per cada membre de l’equip (segons tutoria d’equip)

 

 

 

 

A1. El coordinador crearà  un doc en el drive on ubicarà el QUADERN D’EQUIP i un Ppt i el compartirà amb el seu equip i amb els professos tutors del treball de síntesi.

 

A1.1.Cada equip ha de decidir quins països cercarà i de què s’encarregarà cada component de l’equip (rols, països que cercarà cada membre…)

 

 

 

A1: 1h sessió de classe.

-Gran grup: En equips de treball.

-Aula ordinària.

 

a.1.:1h Deures: El coordinador ha de crear una carpeta en el drive i compartir amb el seu equip el primer doc: “ Recull de rols i tasques de cada membre de l’equip”

 

 

 

 

Quadern d’equip

 

Classroom(Activitats i rúbriques d’activitat)

 

Rúbriques d’avaluació d’activitat

 

Registres d’activitat

 

Registres de deures

 

Rubriques de treball en equip

 

Rúbriques d’autoavaluaci

 

 

A2.Sortida a la biblioteca del barri per a cercar guies de viatge amb l’objectiu de redactar un article per a la secció de turisme de la revista “Les altres veus” (revista d’aula)

 

A2.1.Han d’investigar i redactar un article en català en un doc en el drive on es descrigui el país triat:

-Localització del país

-Gent

-Idioma

-Itineraris per visitar

-Art i Artesania

-Gastronomia

-Moneda

-Fauna, flora i clima

-Música i dansa

-Costums

-Esport típic

-Souvenirs típics

 

A3 Guió del vídeo turístic.

 

 

A2: 2h.Sortida

Gran grup: En equips de treball

 

A2.1.:1h Aula ordinària

-En equips de treball

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A3: 2h Aula ordinària

 

-Treball individual i en equips

 

LL. CASTELLANA

A4. Redacción del tríptico

-Localització del país

-Idioma

-Itineraris per visitar

-Art i Artesania

-Gastronomia

-Moneda

-Fauna, flora i clima.

-Souvenirs típics

 

 

 

A4: 1h Aula informàtica

 

-Treball en parelles

 

 

 

 

 

A5. Venda del viatge

Han d’elaborar un guió amb els punts que interessen a un hipotètic client:

Circuit

Pressupost

Curiositats

 

.

A5: 4h Aula ordinària

 

-Treball en equips

A6. Assaig oral Miniconferències. Han de preparar el guió amb els punts que voldran explicar a l’auditori i repartir-se la informació entre els membres de l’equip.  

 

A6: 1h Aula ordinària

 

-Treball en equips

 

 

A7. Fer un eslògan publicitari en llengua anglesa pel vídeo i pel Pòster.

 

A8. Realitzar la traducció en llengua anglesa del tríptic informatiu.

 

 

A7: 1h Aula d’informàtica

 

-Treball per parelles

A8: 30’ Aula d’informàtica

-Treball per parelles.

Rúbriques d’avaluació d’activitat

 

 

2. CIÈNCIES DE LA NATURALESA, MATEMÀTIQUES I TECNOLOGIA
4.Continguts:

Flora  fauna i tipus de clima del país cercat.

Objectiu:

Cercar informació sobre flora, fauna i climatologia de cada país.

 

 

5.Contiguts:

Moneda i canvi monetari.

Pressupostos amb percentatges descompte i augment.

 

Objectius

Cercar la moneda del país investigat.

Elaborar un pressupost de viatge aplicant descomptes i augment per temporada.

 

 

6.Contiguts:

Realització d’un tríptic amb el programa Publisher

Edició d’un curt turístic amb el programa Moviemaker

Creació d’un compte prezi

Treball d’empatia.

 

Objectius

Fer un tríptic informatiu del país cercat.

Fer un vídeo divulgatiu del país cercat.

●      Fer ús del prezi per realitzar la mini conferència publicitant el país cercat.

●       Posar-se en la pell de… per aprendre a valorar la feina dels altres.

 

 

 

1

3

4

5

6

7

C. NATURALESA

A9 Crear un ppt en el  Drive amb imatges sobre la fauna, la flora i les característiques del clima del país cercat.

 

1.Fauna típica del país : Cercar els exemplars més representatius (2 mínim), posar una imatge i cercar el nom científic ( llatí ) en català, castellà i anglès. Cal dir a quin grup pertanyen (peixos, amfibis,  rèptils, ocells o  mamífers) i les seves característiques bàsiques.

 

2.Flora típica del país: Descriure les característiques d’alguns d’exemplars de la flora típica del país (un mínim de dos)

 

3.Climatologia: Enumerar les característiques típiques del clima del país temperatura mitjana segons època de l’any, pluviositat, humitat, etc.)

 

 

Rúbriques d’avaluació d’activitat
MATEMÀTICA

A10 Cercar la moneda del país i l’equivalència en euros. Ubicar la informació al tríptic. I aplicar-ho a l’activitat A11.

A11 Elaboració d’un pressupost real del  viatge (una persona) al país cercat: el vol i la seva estança durant una setmana segons la temporada i la decisió d’habitatge (alberg, hotel i categoria d’hotel). Recollir la informació en doc en el drive. Aplicar descomptes o augments segons les dades. Comparar pressupostos de webs de viatges.

 A12 Buscar les distàncies entre les ciutats o punts principals a visitar i calcular la distància total recorreguda. S’ha de fer una taula amb totes les distàncies de punt a punt possibles i buscar el recorregut més curt possible comparant varies opcions.

 A13 Dissenyar una ruta  turística dins d’una ciutat. Calculant el temps que es pot trigar entre els punts que se volen visitar.

 

 

 

 

 

A11: 1h Aula d’informàtica

-Treball per parelles amb el material de les agències i la cerca dels vols per internet.

 

Rúbriques d’avaluació d’activitat

Registre de deures

TECNOLOGIA

A14 Realitzar, mitjançant l’ús del Publisher, un tríptic informatiu amb les dades cercades per l’article de turisme de la revista.

-Localització del país

-Gent

-Idioma

-Itineraris per visitar

-Art i Artesania

-Gastronomia

-Moneda

-Fauna, flora i clima

-Música i dansa

-Costums

-Esport típic

-Souvenirs típics

A15 Fer un curt amb el programa Moviemaker amb imatges del país cercat, música popular i amb un eslògan que convidi a visitar-ho.

A16 Obrir-se un compte en prezi/genial.ly per tal de ubicar la informació que es vol transmetre durant les mini conferències que permeti vendre els viatges als països cercats.

Informació que cal presentar:

D1: Nom i imatge del país

D2: Imatge de la ubicació en el planeta.

D3: Imatge de la gent del país i llengua que es parla.

D4: Imatge de la gastronomia

D5: Imatge de la moneda.

D6: Imatge de l’esport que es practica

D7: Imatge de costums

D8:Imatge d’escultures, indrets, souvenirs, típics del país.

D9: Vídeo amb imatges, amb música del país i l’eslògan que convida a visitar-lo.3’aprox.

D10: Cèdits: Autors i dades de la cerca realitzada.

 

A14: 1h Aula d’informàtica

-Treball per parelles d’equip.

A15: 2h Aula d’informàtica

-Treball en parelles d’equip

 

 

Rúbriques d’avaluació d’activitat

TUTORIA

A17 Posada en comú de la informació recollida amb els altres components de l’equip compartint la feina realitzada.

. Rúbriques d’avaluació d’activitat
     

 

 

 

 

 

 

4.    SOCIALS, MÚSICA, EDUCACIÓ FÍSICA I EDUCACIÓ VISUAL I PLÀSTICA
6.Continguts:Els continents i els països triats per a la cerca.

 

Objectius

Cercar la informació referida al països seleccionats.

Conèixer les característiques pròpies de cada país triat:

-Localització del país

-Història

-Gent

-Itineraris per visitar

-Art i Artesania

-Gastronomia

-Moneda

-Fauna, flora i clima

-Música i dansa

-Costums

-Esport típic

-Souvenirs típics

 

7. Continguts: Folklore i Músiques del món.

 

Objectius

Cercar el folklore i la música tradicional dels països cercats.

Editar el vídeo publicitari amb una mostra del folklore i de la música típica dels països cercats.

 

8. Continguts: Esports del món.

Objectiu

Cercar l’esport típic del país investigat.

Descriure en què consisteix l’esport a la secció de turisme de la revista “Les altres veus”.

 

Continguts: expressions artístiques del món.

Objectiu

Cercar mostres d’art, ceràmica i escultura dels diferents països cercats.

Crear un espai físic que permeti exposar el material elaborat

Crear un cartell publicitari de convidi a viatjar al país investigat

Elaborar una urna per dipositar els pressupostos del país seleccionat pels visitants de la fira.

 

1

2

3

5

6

7

 

SOCIALS (exposa el projecte)

A0 (explicada a l’inici de la UDI)

A0: 1h Aula ordinària

-Treball en equips.

 

Rúbriques d’avaluació d’activitat
MÚSICA

A18 Cercar la música típica del país. Posar una mostra en el curt publicitari del país seleccionat.

A19 Cercar el folklore i la dansa característiques del país: Posar una mostra en el curt publicitari del país seleccionat.

 

A18: 1h Aula d’informàtica

-Treball per parelles d’equip.

A19: 1h Aula d’informàtica

-Treball per parelles d’equip.

 

Rúbriques d’avaluació d’activitat

Registre de deures

EDUCACIÓ FÍSICA

A20 Cercar l’esport típic del país investigat. Descriu de manera resumida en què consisteix i recull la informació a l’article de la revista de turisme. Inserta una imatge o un vídeo al vídeo publicitari.

 

A20: 1h Aula d’informàtica

-Treball per parelles d’equip.

 

 

Rúbriques d’avaluació d’activitat

 

EDUCACIÓ VISUAL I PLÀSTICA

A21 Cercar l’expressió artística més característica del país (art, ceràmica, escultura). Inserta una imatge en el vídeo publicitari.

 

 

 

A22 Disseny i creació d’un cartell publicitari de la destinació turística amb l’eslògan creat que convidi a visitar el país. Utilitza l’eina Genial·ly

 

A23  Estan de la fira (Un estan o parada és l’espai dins d’una fira o saló en el qual una empresa exposa i presenta els seus productes o serveis) Heu de crear els espais físics on s’exposarà la informació dels països Amb decoracions i amb elements característics dels indrets.

 

 

 

A21: 1h Aula d’informàtica

Treball en parelles d’equip.

A22: 2h Aula ordinària

-Treball en equips.

A20: 1h Aula ordinària amb materials plàstics

-Treball en parelles d’equips

A22: 1h Aula ordinària amb materials plàstics

-Treball en parelles d’un dels equips.

 

A23: 1h Aula ordinària amb materials plàstics

-Treball en parelles d’un dels equips.

 

 

Rúbriques d’avaluació d’activitat

TUTORIA

 

A24 Producte comunicatiu: Mini exposicions dels països.

Finalització de la fira amb el lliurament de diplomes

1.Equip que ha venut el seu viatge.

2.Equip amb millor autonomia.

3.Equip amb millors propostes visuals.

4.Equip amb millor gestió de conflictes

5.Equip amb millor coordinació entre els seus membres.

(segons els equips que es facin. Cada un ha de tenir un diploma)

 

A24 2h Aula

-Equips de treball.

 

 

 

Rúbriques d’avaluació d’activitat

 

Projecte “UN MÓN DE PAÏSOS A LA MOTXILLA” Qui som

L’INS Pau Casals és un centre públic que ofereix l’ESO i els Batxillerats de ciències i tecnologia, humanitats i ciències socials. Està format per cinc grups de 1r d’ESO, quatre a 2n d’ESO, tres a 3r d’ESO, tres a 4t d’ESO i un grup per a cada modalitat de batxillerat, tant a 1r com a 2n. Està situat en un barri obrer de la perifèria de Badalona amb un índex molt elevat d’immigració, actualment hi ha 24 alumnes que assisteixen a l’aula d’acollida. Enguany hi ha matriculats al centre 460 alumnes. La plantilla de professorat està formada per 43 membres.

 El projecte s’implementarà durant el treball de síntesi. La temàtica és el coneixement de les diferents nacionalitats del nostre alumnat i la descoberta de destinacions turístiques, per aquesta raó el producte final serà fer una fira de turisme a l’institut.

 Quan a l’alumnat al qual s’adreça la nostra proposta, es tracta d’un grup classe de 3r d’ESO de 29 alumnes. 12 autòctons, 4 xinesos, 3 paquistanesos, 7 llatinoamericans, i 2 marroquins i 1 alumne a la UEC. Aquest grup es un grup de diversificació curricular, on la majoria de l’alumnat  no ha superar les competències bàsiques del curs anterior. Aquest fet suposarà la necessitat d’un acompanyament més intens per part del professorat, donat que la seva autonomia és molt limitada.

 Respecte de la metodologia farem us dels equips cooperatius (rols: coordinador, secretari, moderador i suplent) i de la gammificació. Pel que fa al treball cooperatiu utilitzarem els Quaderns d’equip per anar registrant les valoracions de les tutories d’equip, les autoavaluacions i les coavaluacions. De la gammificació anirem fent ranqings i establirem  insígnies a les tutories d’equip i diplomes en finalitzar el producte final.

 

 

 

 

Projecte “UN MÓN DE PAÏSOS A LA MOTXILLA” Planificació

PLANIFICACIÓ

 1. Nom del projecte: “UN MÓN DE PAÏSOS A LA MOTXILLA
 2. Nivell: 3r d’ESO
 3. Producte comunicatiu:  Creació d’una fira de turisme a l’institut on s’exposin les destinacions seleccionades per l’alumnat.

El projecte es proposa a l’alumnat de la següent manera…

“Sou un grup de professionals d’unes agències de viatges que voleu promocionar un país del món. Per realitzar aquesta acció haureu de triar un país, conèixer els seus costums, els indrets més emblemàtics i realitzar un pressupost real del viatge per visitar-lo durant una setmana”.

Algunes preguntes que us podríeu fer per assolir aquest repte serien…

 • Quin país volem promocionar?
 • Quins elements emblemàtics té el país seleccionat?
 • Com es podria visitar i quin seria el preu real del viatge i l’estança durant una setmana?

Podeu utilitzar diferents eines TIC per treballar: Padlet per representar les rutes, Moviemaker per crear un vídeo de promoció turístic, Ppt en Drive per anar cercant la informació en equip i així poder exposar-la, Genial·ly per fer les minicomferències…

El projecte es planteja al grup classe mitjançant una presentació Genial·ly on es responen les següents qüestions…

 1. Què hem de fer?
 2. Com ho farem?
 3. Quan ho farem?
 4. Com ens organitzarem?
 5. Quines tasques hem de fer?
 6. Què necessitaré?
 7. Quins recursos d’interès puc consultar?
 8. Es presenta un vídeo motivador?
 9. Contacte? (e-mail professorat que intervé)

https://www.genial.ly/Editor/Index/592b0b582c0c697404b94234

1.ORGANITZACIÓ

Treball cooperatiu en cinc equips de 4 alumnes i un equip de 5 alumnes

2. TASQUES FINALS

 • Heu de fer un estan de la fira de turisme amb la reproducció en 3D d’un element emblemàtic del país promocionat.
 • Heu de fer un vídeo promocional del país.
 • Fer un díptic o un tríptic amb la informació més destacada del país.
 • Heu de fer una miniconferència explicant les característiques més destacades del país i el pressupost del que suposaria viatjar i visitar el país durant una setmana en el present mes.

3.ÀREES IMPLICADES

ÀREA JUSTIFICACIÓ DE LES APORTACIONS
 

Socials

Necessitat de treballar la geografia de manera significativa.
 

Català

Necessitat de redactar articles amb les destinacions turístiques seleccionades i crear el guió del curt publicitari.
 

Matemàtiques

Necessitat de realitzar el pressupost dels viatges i les seves estances amb descomptes o augments segons les decisions preses.Necessitat de conèixer la moneda emprada i el canvi a euros.
 

Tecnologia

Necessitat d’utilitzar un programa d’edició de vídeo (moviemaker),  de conèixer un programa que permeti fer tríptics informatius (Publisher) i  de crear un compte en prezi per fer la mini conferència publicitària dels països cercats.
 

Castellà

Necessitat de recollir la informació sobre les destinacions en el tríptic informatiu.
 

Anglès

Necessitat de recollir la informació sobre les destinacions en el tríptic informatiu en llengua anglesa i creat un eslògan publicitari-
 

Música

Necessitat de conèixer el folklore, la dansa i la música del països cercats.
 

Visual i plàstica

Necessitat de crear els espais físics on s’exposarà la informació dels països així com la descoberta de les expressions artístiques dels països del món, la decoració dels estants amb els elements característics dels indrets i el cartell publicitari de la destinació turística.
 

Educació física

Necessitat de conèixer els esports típics dels països seleccionats.
 

Ciències Naturals

Necessitat de conèixer la fauna, la flora i la climatologia dels països investigats.

4.DOCENTS IMPLICATS

Membres de l’equip docent de 3r C: Professor de matemàtiques, professor de socials, professor de tecnologia i orientadora.

5.TEMPORALITZACIÓ

El projecte es realitzarà durant la setmana destinada al treball de síntesi. Començarem el dimecres 14 de juny de 2017 i finalitzarà amb les miniconferències el dia 20 de juny de 2017.

 

 

 

Projecte “UN MÓN DE PAÏSOS A LA MOTXILLA” Producte final

PRODUCTE FINAL

IMG_0229

IMG_0204

El projecte es completa amb el producte comunicatiu: es realizaran miniconferències en l’estan creat per promocionar el país seleccionat per ser promocionat. Tot el procés previ suposa un repte per a l’alumnat ja que ha de combinar recerca, creativitat i autonomia.

La fira dura dues hores on cada equip disposa d’uns 15′ aprox. per exposar la seva informació. Es realitza a la biblioteca del centre i pot assistir tot l’alumnat del grup classe, l’alumnat de l’aula d’acollida i membres de l’equip impulsor del curs Xarxa territorial de competències bàsiques.

 

 

I per últim, (ens) avaluem

En primer lloc hauríem de distingir l’avaluació a l’alumnat, per una banda, i l’avaluació que fem del projecte en si.

Pel que fa a l’alumnat hem arribat a algunes conclusions:

 1. Tot i que hi ha rúbriques de partida, el fet de què diferents professors hi intervinguin en el procés fa necessària l’existència de reunions per a la coordinació, no només al principi i al final, sinó sobretot “durant”.
 2. La data de cloenda que s’acostuma a donar és la data límit de lliurament/ presentació de les feines. Desafortunadament l’avaluació sembla que queda penjada.
 3. Tot i poder posar una nota quantitativa i/o qualitativa de cada grup, alumne, treball, producció, etc., aquesta valoració no té cabuda, si no és amb molta imaginació, en l’estructura per avaluar que tenim actualment (matèries, SAGA)

Pel que fa al projecte:

 1. L’alumnat i el professorat estem prou contents.
 2. Com que cada grup feia un tema diferent, amb les corresponents produccions, potser hem trobat a faltar una tutorització més acurada. Per exemple, si un grup ha de fer un vídeo és necessari que algú els indiqui com fer-lo.

En general estem molt contents de tot plegat, d’haver pogut treballar coordinats, de les discussions pedagògiques que el projecte ens “ha obligat” a encetar, i dels resultats i valoracions que el propi alumnat n’ha fet.

Avaluació

AVALUA13

 

 

 

 

 

L’avaluació del projecte comprèn la valoració per part del tutor/a de les tasques realitzades i també la valoració que fan els propis alumnes de la seva feina individual i en grup.

Pel que fa l’avaluació de cada activitat, l’alumnat ha disposat de les rúbriques de valoració de des del primer moment, per tal que els servís de guia per realitzar l’activitat adequadament.

Quan a l’autoavaluació, els alumnes l’han feta responent les rúbriques Treball cooperatiu -Valoració en grup i Treball cooperatiu – Valoració individual,

Hem creat uns Llibres d’avaluació per cada grup, amb la intenció de facilitar al màxim la tasca de qualificació de les diverses activitats i de crear una eina que la faci el màxim objectiva possible. Com es pot veure, cada activitat té una pàgina amb una rúbrica pròpia, de verificació o de qualificació segons escaigui, inclosa l’autoavaluació de l’alumnat, que té una ponderació d’un 5% en la valoració final.

Tanmateix, en la valoració final del projecte per part de l’equip de professorat que hi ha treballat, s’ha considerat necessari incloure la possibilitat que el tutor/a del grup pogués acabar modificant personalment la nota obtinguda per cada alumne, ja que en alguns casos el resultat matemàtic no reflectia amb prou justícia el seu treball.

La veu dels alumnes

expo

 

 

 

 

 

Per recollir l’opinió dels alumnes, els hem fet emplenar un Diari d’aprenentatge que els anima a reflexionar sobre la feina feta i a donar la seva opinió sobre el projecte i les activitats proposades.

L’opinió general és que les ha agradat molt el projecte. Tot i que hi ha diversitat quant a la valoració de cada activitat, les que més els han agradat són l’espectacle 88 infinits i l’observació nocturna El cel del B7, perquè han implicat una dinàmica molt diferent de l’habitual dins l’institut.

Manifesten com a principals dificultats els problemes de connexió a la wifi i la manca de temps per fer bé totes les activitats.

Valoren positivament com a coneixements adquirits l’alfabet grec, el mite de la constel·lació que han treballat i els coneixements astronòmics derivats de l’observació.

Hi ha moltes veus que expressen l’estímul que representa anar a explicar el conte elaborat a les escoles de primària.

Per últim, donen molta importància al treball en equip.