PROJECTE INTERDISCIPLINAR: “EL CAMINO DE SANTIAGO”

AVALUACIÓ

Mitjançant diverses rúbriques s’ha fet l’avaluació de:

 • Treball escrit (per apartats)
 • Confecció d’un joc de preguntes i respostes (tipus trivial)
 • Activitats orals (avaluació i coavaluació)
 • Una prova escrita (no de continguts sinó de procés)
 • Comentaris de text.
 • Valoració del treball en grup (avaluació, coavaluació i autoavaluació)

ESPOT PUBLICITARI

AVALUACIÓ

A partir de rúbriques d’avaluació, s’ha avaluat la competència aprendre a aprendre en relació a l’organització de les tasques en el temps previst i amb la participació de tot el grup en responsabilitats diferents per cada membre.

La valoració de l’espot, l’exposició i l’entrada al bloc ha permès determinar si s’han assolit els continguts d’Economia sobre consum, i de Llengua Catalana sobre el llenguatge publicitari, però també avaluar la competència lingüística oral.

A banda, els alumnes han fet una autoavaluació que els ha permès ser conscients dels seus propis aprenentatges.

LES PLANTES I EL MEDI

Com afecten els factors ambientals al creixement de les pebroteres?

AVALUACIÓ

En començar el projecte, s’han fet arribar als alumnes els criteris d’avaluació del disseny experimental i de l’exposició oral del treball.

A partir de rúbriques d’avaluació, s’han valorat els diferents aspectes del projecte, com ara el rigor científic, la correcció en la interpretació dels resultats, el disseny de la pàgina web i l’expressió oral i escrita.

A banda, els alumnes han fet una autoavaluació que els ha permès ser conscients dels seus aprenentatges. També s’han proporcionat eines de coavaluació.

https://sites.google.com/site/plantesifactorsambientals/criteris-d-avaluacio

https://sites.google.com/site/plantesifactorsambientals/autoavaluacio

 

AVALUEM LA FEINA FETA

xcb tria projecte

Arribat el moment de valorar la feina feta pel que fa a l’elaboració dels documents “Projectes pas a pas”, podem dir que estem molt contents del producte final. Creiem que reflecteix les estones de debat del grup impulsor i les aportacions del Claustre de mestres. Ens sembla que hem aconseguit que cadascun dels documents respongués als objectius marcats. Ens referim a un document guia que explica i il·lustra el treball per projectes del nostre centre, i també un document de síntesi que inclou de manera esquemàtica aquells elements que l’escola El Despujol considera claus i  necessaris en aquest context.

Ara només ens falta veure si realment els documents són vàlids quan els utilitzem el proper curs. Han de servir per acompanyar els docents en el treball per projectes, és a dir, han de poder resoldre alguns dubtes, facilitar la planificació, dissenyar l’avaluació, tenir recursos… i en definitiva aconseguir que el procés ens porti a aprendre més i millor.

Avaluem la ràdio

Durant aquest projecte bàsicament ens hem centrat amb l’ABANS-DURANT-DESPRÉS.  

Per aquesta raó, no hem utilitzat cap eina avaluativa concreta, si no, que ens hem basat en l’observació directa d’aquests moments de cada alumne, les seves valoracions envers el projecte en general, envers a ells mateixos i com a grup.

El resultat del producte final, el Noticiari, ha estat una evidència molt directa de posar en comú tot el què han après al llarg del projecte.

Estem contents dels resultats obtinguts i de l’entusiasme dels alumnes sobre el projecte. Tanmateix, som conscients que ens ha mancat treballar més específicament el nostre objectiu que era l’expressió oral.

AVALUACIÓ – PROJECTE ELS PEIXOS

Per avaluar hem anat parlant a classe després de cada experimentació i/o activitat. Cada nen deia què havia après i què li havia agradat més. Les mestres hem portat un control de totes aquestes informacions.

El producte final davant dels companys de cicle també ha servit d’avaluació (veure producte final).

Hem fet servir la carpeta d’aprenentatge individual com a recurs d’avaluació. Cada nen/a l’ha ordenat segons les seves preferències, tot explicant el treball que hem anat fent. A partir d’aquí hem observat que els aprenentatges dels nens/nenes han estat significatius.

Avaluació

AUTOAVALUACIÓ DELS ALUMNES

DE LES ACTIVITATS PRÈVIES:

Valoració visual codi color: amb papers de cel·lofana de colors enganxats als vidres (groc = molt / taronja = bastant / vermell = gens) es fa una valoració del grau de satisfacció dels espectacles previs: “M’ha agradat?” (cinema mut, teatre d’ombres, malabars i dansa). Paral·lelament, es fa una valoració del treball fet amb el cos , “M’hi he sentit a gust?” (Música i emocions, Viatge imaginari i Pica paret). Es fan unes gràfiques a partir del recompte de les dades.

DE LES ACTIVITATS DURANT EL PROCÉS:

Portafoli: elaboració diària d’un portafoli on es recullen diversos aspectes: què he fet, què he sentit, què he après, com ho he fet, com m’hi he sentit (cada pregunta en funció del que s’ha fet aquell dia). El portafoli es complementa amb un dibuix explicatiu o que enriqueix l’explicació.

DE L’ACTIVITAT FINAL:

Rúbriques: rúbrica sobre el treball individual i rúbrica del treball en grup.

Converses: A partir del visionat filmat dels diferents espectacles, els alumnes expressen els punts forts i febles del seu propi espectacle i del dels companys.

VALORACIÓ DEL MESTRE

És un compendi de la feina de grup més la feina individual.

Feina en equip: valoració de l’espectacle final i del procés creatiu.

Feina individual: valoració d’algunes dades de les rúbriques, de la presentació i contingut del portafoli i de les seves capacitats expressives i de moviment.

Avaluació

Al llarg del projecte els mestres hem fet una avaluació formativa utilitzant graelles d’observació en treball en grup. Els propis alumnes s’han autoavaluat en algunes de les activitats cooperatives. També han fet una autoavaluació final del seu aprenentatge. Tanmateix pensem que de cara propers projectes seria interessant utilitzar altres mètodes d’autoavaluació i d’avaluació com el semàfor i les rúbriques. Creiem que ens va faltar tenir ben prevista i plantejada l’avaluació des d’un bon inici del projecte.

Avaluació

Per dur a terme l’avaluació del projecte s’han utilitzat diferents mètodes tant en el transcurs del mateix com al final d’aquest amb la presentació dels productes finals. Enumerem alguns dels instruments que hem utilitzat i una breu explicació del perquè:

 • L’observació directa per part dels mestres, ens ha anat bé anar anotant el que feien i deien els alumnes en el treball en grup per poder-los acompanyar en el seu procés d’aprenentatge.
 • Les reflexions en gran grup fetes en el transcurs del projecte per poder anar modificant si era necessari les activitats que vam dur a terme.
 • El recull individual del diari de les sessions per part dels alumnes i on explicaven el que havien fet en el seu dia a dia i reflexionaven sobre el seu aprenentatge.
 • La realització d’un escape room, on els nois i noies en grups de sis havien de posar en pràctica els seus coneixements sobre la matèria per poder “escapar” del laboratori i estripar un control que no teníem pensat fer.
 • Autoavaluació dels alumnes mitjançant una rúbrica per tal de reflexionar sobre el seu aprenentatge però també sobre la participació en el grup de treball.

https://goo.gl/photos/9SHbBhsmUG6jpZag6

 

Avaluació projecte Escola Gafarró-ZER Alt LLuçanès

L’avaluació del nostre projecte s’ha realitzat durant tot el procés ja que s’ha basat en l’observació sistemàtica de totes les activitats realitzades i sobretot del producte final.
L’avaluació final del projecte va venir donada per la representació i el paper que es van aprendre els nens.
Els documents que hem utilitzat per avaluar el projecte:
Graella capacitats E. Infantil
Rúbrica E. Infantil
Graella competències E. Primària