PRESENTACIÓ CURS 2017/18

L’Escola Lluçanès és l’escola pública de Prats de Lluçanès. Som una escola cíclica amb 133 alumnes.

Enguany el nostre projecte Com transformem el nostre pati en espai d’aprenentatge? és la continuació del del curs passat. S’hi incorporen, però, tots els alumnes de l’escola.

Dins d’aquest mateix projecte els nens de cicle inicial han descobert i estudiat els arbres del pati sota el títol Els arbres del nostre pati.

A partir del recull de propostes suggerides el curs anterior i tot l’alumnat mitjançant una enquesta van decidir les primeres actuacions per la transformació del pati, actuacions que es realitzaran tot el curs amb el suport de tota la comunitat educativa.

AVALUACIÓ

El professorat portarà a terme un registre informàtic diari i l’alumnat realitzarà l’autoavaluació o coevaluació .També hi haurà un apartat de valoració personal.

S’avaluarà l’exposició oral del producte final.

Mitjançant un  doodle cada grup pot realitzarà un qüestionari  als altres grups que caldrà que responguin.Afegiran una foto, o bé el millor moment del dia en el blog (apartat d’autoavaluació)

A partir de la formació que realitzarem el curs 2017/2018 acabarem de concretar l’apartat d’avaluació.

PRODUCTE FINAL

Els alumnes de 2n d’ESO es convertiran en experts dietistes i dissenyaran i elaboraran un menú saludable que compartiran amb els alumnes de 1r d’ESO. Per materialitzar-ho es realitzarà  una fira (el dia abans de finalitzar el projecte) on s’exposarà  la informació i treballs realitzats durant la setmana.

Els alumnes es reuniran i posaran  en comú el menú que volen fer. Un expert de cada grup es reunirà amb tots. Cada grup realitzarà 2 plats.

Els diferents grups s’especialitzaran en un nutrient o bé un tema de l’alimentació concret  que pot acabar marcant l’equip docent. Cada grup farà un menú (s’haurà especialitzat en 2 plats) i a la fira realitzarem els tastets.

Veiem indispensable una presentació oral i defensa del projecte de 2n d’ESO a l´últim dia.

IMPLEMENTACIÓ

 

Hi haurà múltiples solucions depenent de la investigació de cada grup.

Es buscaran webs, reportatges referents als continguts de les preguntes que seran la base de la investigació del treball en grup.

A la presentació del projecte es recordaran les conclusions de la setmana de l’ alimentació de 1r ESO i es plantejaran les preguntes que van quedar pendents de resposta el curs anterior  ( els tutors han realitzat una valoració de la setmana de l’alimentació amb els alumnes i aquí és on han sorgit respostes pendents)

La primera part de l’espai de treball es dedicarà a investigació i recerca, la segona part es redactarà la informació en un drive i després hauran de compartir-la.

En finalitzar  el dia cal resumir i explicar tot allò que han descobert i compartit en el document en el blog de cada grup.

METODOLOGIA

Es treballarà amb grups cooperatius i heterogenis de 5 alumnes cadascun de 2n ESO. Per fer els grups intervindrà el professorat de les àrees que formen part del projecte. Es formaran grups d’experts en un aspecte concret en el qual treballarà i s’especialitzarà cada grup (seran grups autònoms). Els alumnes escolliran les tasques a fer dins del propi grup, però cada alumne tindrà un rol rotatiu, d’aquesta forma tots els alumnes dominaran tots els aspectes treballats.

L’ equip docent del projecte explicarà el producte final a obtenir i les pautes principals de treball.

Es treballarà en diferents espais del centre: aules, biblioteca i pati.

El projecte s’iniciarà la darrera setmana del segon trimestre del curs 2017/2018

Els alumnes treballaran amb diferents eines digitals: blogs, pàgina web i xarxes socials del centre.

Cada grup de treball disposarà del seu propi blog, on anirà penjant tota la informació i treball que va desenvolupant dia a dia.

La durada del projecte serà d’una setmana (5 dies lectius)

PLANIFICACIÓ

És un projecte que es realitzarà a 1r cicle d’ESO i que ha sorgit després de valorar el bon funcionament de la setmana de l’alimentació que s’ha realitzat els darrers anys a 1r ESO. Aquest és el punt de partida pel projecte de 2n d’ESO.

En finalitzar  la setmana de l’alimentació es realitzarà una valoració i es recolliran les motivacions i les inquietuds que s’han generat en els alumnes i que requereixen una resposta més amplia o més específica ( segons el curs) , la qual es treballarà a 2n d’ESO en forma de projecte.

 

Com hem avaluat el projecte?

L’avaluació del projecte de l’espai ha estat contínua durant tot el projecte. S’han avaluat les diferents dimensions relacionades amb tots els àmbits d’aprenentatge.

 

A nivell de tot el Cicle inicial, s’han avaluat les següents dimensions. Ara bé, cada grup d’experts ha adaptat aquesta avaluació al seu treball concret.

 

ÀMBIT LINGÜÍSTIC
Dimensió comunicació oral Entendre i memoritzar textos orals relacionats amb l’espai.
Realitzar l’exposició oral dels coneixements apresos de l’espai amb suport del power- point.
Explicar  la informació recollida a casa.
Interactuar oralmentd’acordamb lasituació comunicativa utilitzant estratègies conversacionals.
Dimensió comprensió lectora Llegir i comprendre diferents tipologies textuals relacionades amb l’espai.
Treball d’estratègies de lectura (fer hipòtesis, connexions,…)
Aplicar estratègies de cerca i gestió de la informació per adquirir coneixements.
Dimensió expressió escrita Producció de textos de tipología diversa: text del què sabem, crònica de la sortida al Cosmocaixa per parelles, notícia de la nit d’astronomia, conte col·lectiu,…

Utilització del programari informàtic per reescriure textos.

Reflexionar sobre la llengua:masculí i femení, la lletra r i s,

 

Revisar els textos per millorar-los i tenir cura de la seva presentació formal.

Dimensió literària Llegir poemes i conèixer alguns autors i autores més significatius de la literatura.

i tenir cura de la seva presentació formal.

Conèixer la biblioteca de l’ escola i la de Manlleu per a la utilització dels seus recursos.
Dimensió plurilingüe i intercultural Valorar i respectar les aportacions de tots els companys i companyes.

 

 

 

ÀMBIT DE CONEIXEMENT DEL MEDI
Dimensió món actual Plantejar-se preguntes sobre el medi, utilizar estratègies per cerca de dades i analitzar resultats per trobar respostes.
Dimensió salut i equilibri personal Conèixer les bones pràctiques per fer astronomia amb seguretat.
Dimensió tecnologia i vida quotidiana Utilitzar i dissenyar màquines simples en grup.
Dimensió ciutadania Participar en la vida col·lectiva de manera respectuosa i pacífica i exercitar satisfactòriament les responsabilitats que corresponen.
Respectar les opinions de tothom.
Actitud d’escoltar per aprendre el que expliquen els altres nens i nenes.

 

 

ÀMBIT D’EEDUCACIÓ ARTÍSTICA
Dimensió de percepció, comprensió i valoració. Percebre de manera conscient elements simple i evidents de l’entorn visual i sonor.
Utilitzar els elements bàsics dels llenguatges artístics.
Dimensió interpretació i producció Utilitzar els elements més bàsics del llenguatge visual i plàstic, algun procediment propi o proposat (modelatge).
Interpretar una peça musical cantant per imitació utilitzant elements i recursos el llenguatge musical.
Dimensió imaginació i creativitat Planificar i construir produccions artístiques amb diferents elements (coet).
Participar amb interès en la producció artística.

 

 

 

ÀMBIT MATEMÀTIC
Dimensió resolució de problemes Explicar un problema amb les seves paraules.

Fer preguntes de caire matemàtic i generar problemes que impliquen reconeixement d’un problema.

Dimensió raonament i prova Fer conjuntures matemàtiques en situacions quotidianes.

Justificar les afirmacions i els processos matemàtics.

Dimensió connexions Representa en forma de gràfic diversos nombres.
Dimensió comunicació i representació Descriu oralment amb frases simples.

 

 

 

ÀMBIT DIGITAL
Dimensió tractament de la informació i organització dels entorns de treball i d’aprenentatge Planificar cerques bàsiques i, de manera pautada seleccionar la informació més adient.
Utilitzar eines bàsiques.
Obre i manté, amb pautes, la carpeta amb els seus documents.

 

 

 

 

ÀMBIT D’EDUCACIÓ EN VALORS
Dimensió personal Acceptar o rebutjar les opinions alienes després d’analitzar-les.
Argumentar les pròpies decisions.
Considerar les conseqüències de les accions pròpies i dels altres.
Dimensió interpersonal Respectar als companys.

Respectar als mestres.

Adoptar hàbits d’aprenentatge cooperatiu que promoguin el compromís personal i les actituds de convivència.

 

 

 

 

ÀMBIT D’EDUCACIÓ FÍSICA
Dimensió activitat física Resoldre situacions motrius de forma eficaç en la pràctica d’activitats físiques amb l’ús d’estratègies ja conegudes.

 

Tanmateix, hem elaborat unes quantes rúbriques:

  • Per avaluar el treball cooperatiu de cada un dels grups d’exerts.
  • Per avaluar de material, informació i interès mostrat en el treball per projectes.
  • Per avaluar l’expressió oral de cada alumne durant la presentació oral dels grups d’experts a les altres classes.

Com a grup impulsor ens hem adonat que la rúbrica de material, la podem convertir en una rúbrica d’autoavaluació i n’hem de crear d’altres perquè els alumnes es puguin autoavaluar.

 

Aprendre arquitectura, ensenyar arquitectura

Avaluació

La reflexió de l’equip de mestres feta un cop acabat el projecte es resumeix amb:

  • Cal implicació per part de tot l’equip
  • Hem treballat amb 100 alumnes i s’ha respirat calma
  • Ens ha agradat treballar així
  • Ens proposem anar projectant la nostra tasca per aquest camí
  • Ens falta aprendre molt
  • Treballar per projectes t’obliga a treballar amb equip.

Tenim clar que l’any vinent seguim amb la Xcb i que és un bon camí per propiciar el canvi.

LA VEU DELS ALUMNES – ESCOLA VIC CENTRE

Transcripció de les valoracions que fan els alumnes sobre el projecte de la Catedral:

»M’ha agradat molt aquesta manera de treballar en projectes»

«He après les parts que té una Catedral»

«Ara sé de quins estils és la Catedral de Vic»

«No pensava que poguéssim fer una maqueta de la Catedral»

«He treballat bé amb els companys però al principi m’ha costat perquè no ens posàvem d’acord.»

»M’ha costat molt treballar cooperativament, però m’ha agradat perquè els meus companys m’han ajudat molt»

«Al principi de treballar en grups, manava una mica, era com si jo ho volgués fer tot, però ara acostumo a fer les coses en equip.»