SIGUEM CREATIUS – La veu dels alumnes

Com ja hem dit, en altres apartats, l ’alumne té el diari personal, com a eina fonamental, per a donar la seva opinió sobre cadascuna de les activitats realitzades i del treball en grup. D’ aquesta manera l’ alumne se sent més lliure i/o menys coaccionat a aportar qualsevol comentari. Hem constatat que és una eina primordial pel bon desenvolupament del projecte, sempre i quan la retroacció per part del professor sigui efectiva i ràpida.

A l’ última sessió, es fa una valoració del projecte en què els alumnes responen un qüestionari, on valoren cadascuna de les activitats i la tasca del professorat i, una posada en comú sobre què caldria millorar i com es podria fer. Pensem que és indispensable per aconseguir una millor definició i planificació del projecte, ens permet analitzar quines activitats han tingut un impacte favorable en el conjunt del projecte i quines no i que per tant s’ haurien de re-definir.

A continuació podeu trobar aquí el qüestionari de valoració que passem als alumnes així com el resum de les respostes de l’ última valoració.

SIGUEM CREATIUS – Avaluació

Per cada sessió avaluem:

 • les activitats realitzades (individuals o en equip): tenint en compte els aprenentatges que van assolint.
 • el diari personal (carpeta d’aprenentatge):
  • valoració de la feina feta per part de l’ alumne on expliciten què han après, quines dificultats han trobat i com les han resolt.
  • valoració personal o auto-avaluació.
  • co-avaluació dels companys, en el cas de treballar en grup.
 • observació – seguiment de l’ alumne per part del professorat

En l’ elaboració del projecte final també tenim en compte:

 • el treball en equip (pla d’activitat 1-2-3) on avaluem els següents aspectes:
  • la contribució al projecte
  • la posada en comú
  • l’ autonomia
 • l’ exposició del projecte, què ens fixem en els ítems següents:
  • aspecte formal de la presentació
  • contingut
  • llenguatge verbal i no verbal
  • resposta a les preguntes que se’ls formula
  • adequació del temps

A l’hora de calcular la nota final i, tenint en compte tots els aspectes anteriors, fem servir els criteris de qualificació següents:

 • seguiment treball diari (30%) que integra:
  • diari personal – 60%
  • autoavaluació i coavaluació – 20%
  • observació professorat – 20%
 • activitats puntuables (15%)
 • projecte final (40%)
 • exposició oral (15%) que s’ obté de la següent manera:
  • mitjana notes professorat (50%)
  • mitjana notes co-avaluació de la resta de grups (25%)
  • auto-avaluació (25%)

 

SIGUEM CREATIUS – Producte final

Com a producte final, els alumnes han d’ elaborar una activitat emprenedora (ja sigui un producte o un servei) que els sigui motivadora i propera. L’ activitat la fan en grups de 4 o 5 persones, i cada grup, tria el producte/servei que li sembla més adient, segons els seus interessos. La premissa principal és que l’ activitat es pugui portar a la pràctica i es comparteixi amb els altres (companys de classe, de curs, d’ amics, etc.). Per exemple, per guanyar diners pel viatge de final de curs de 4t d’ESO poden desenvolupar esmorzars alternatius; preparar gimcanes, tornejos, …; fer samarretes, photocall, també poden organitzar alguna activitat solidària, en col·laboració amb alguna entitat externa, o que potenciï el centre.

SIGUEM CREATIUS text7 – 3r ESO SIGUEM CREATIUS text8 – 3r ESO

Els resultats de les activitats, del diari i del projecte es comuniquen a través del llibre de qualificacions del moodle on l’ alumne pot accedir-hi en tot moment i veure les seves notes. A l’ inici de cada classe es comenta la sessió anterior així com els resultats remarcant el què ha funcionat i què hauria de millorar.

Dediquem dues sessions a què els diferents grups presentin el seu treball davant de tots els companys que participen en el projecte Siguem Creatius  i el professorat, a la sala d’ actes de l’ institut. Pensem que és molt important aquest fet perquè l’ alumne es posa fora de la seva “zona de confort” i això els permet donar-li més importància i seriositat a la presentació.

Les famílies podran tenir accés a les presentacions en la jornada de mostra dels projectes que organitza el centre.  Tenim previst crear un bloc públic propi on penjar tots els materials elaborats pels alumnes a cada quadrimestre.

SIGUEM CREATIUS – Metodologia

SIGUEM CREATIUS text2 – 3r ESO

Les preguntes inicials ( Sóc una persona creativa?, Sóc emprenedora?, Puc ser-ho?) donen lloc a tantes respostes com alumnes té el projecte.

La informació necessària per a desenvolupar el projecte depèn inicialment del tema triat per l’ alumne (demanem que aquest sigui de l’ entorn proper a l’ alumne). Les activitats treballades prèviament li han de servir per incorporar les eines, actituds i habilitats necessàries per desenvolupar el seu projecte. En tot moment el professor ha de guiar-lo en aquest procés perquè relacioni els coneixements previs, les competències treballades amb les diferents activitats i l’ objectiu final del projecte.

Totes les activitats proposades i informació addicional, de forma temporitzada, l’ alumne ho troba al curs moodle corresponent al qual s’haurà donat d’ alta a l’ inici del projecte.

A cada sessió, els alumnes elaboren un diari personal (“carpeta d’ aprenentatge”) on expliquen les activitats treballades, fan una valoració de què han après, les dificultats que han trobat i com les han resolt. També s’ auto-avaluen i, si han treballat en grup, avaluen els seus companys. Aquest diari és revisat i avaluat setmanalment pel professor amb la corresponent retroacció amb la intenció de buscar la màxima implicació de l’ alumne en el seu aprenentatge.

SIGUEM CREATIUS – Implementació

El projecte està pensat en unes tasques per treballar el lideratge, el treball en equip, la comunicació efectiva, la creativitat, la innovació, l’ especialització en el treball, de manera que prepari l’ alumnat per poder desenvolupar la seva idea i poder-la analitzar fins a portar-la a terme.

SIGUEM CREATIUS text4 – 3r ESO

A la sessió inicial s’ explica l’ objectiu del projecte, es comparteix amb l’ alumnat els criteris d’ avaluació, la temporització de les sessions i es fa la inscripció al curs de moodle on hi ha totes les activitats que es duran a terme, així com les tasques que hauran d’entregar de cada sessió (activitats programades, diari personal i de grup, auto-avaluació i co-avaluació). Cada setmana es revisen els diaris i es dóna retroacció a l’ alumne a través del moodle i a l’ inici de la següent sessió.

La forma de treballar depèn de l’ activitat, en algunes treballen individualment, en d’altres en parelles o en grup. El projecte final és en grup cooperatiu. La manera de triar els grups per aquest projecte és una combinació entre l’ autogestió i la intervenció del professorat buscant, en tot moment,  que el grup sigui el més heterogeni possible i evitant totes relacions que no afavoreixin un bon ambient de treball.

En la primera sessió del treball final, els alumnes trien el rol que volen assumir dintre del grup i defineixen les seves responsabilitats. Aquestes queden reflectides en el primer diari de grup. Aquest diari l’ elaboren a cada sessió explicant què han fet, qui ho ha fet, què els queda per fer, així com també avaluen el seu treball i el dels seus companys.

SIGUEM CREATIUS text5 – 3r ESO

Les activitats estan formulades a partir de preguntes (Pla d’ Activitats – adaptació d’ un Pla d’ Empresa) que l’ alumnat ha de respondre mitjançant la reflexió, la recerca autònoma i la posada en comú amb companys per tal que puguin desenvolupar-les de forma més adient.

SIGUEM CREATIUS – Planificació

PRESENTACIÓ SIGUEM CREATIUS (feu clic per a visualitzar la presentació)

La planificació del projecte “Siguem creatius” és la següent:

 • Fase introductòria: El projecte està adreçat a l’ alumnat de 3r d’ESO i, per tant, són alumnes que ja estan habituats a treballar en grup i coneixen diferents estructures de treball. Bàsicament consisteix en la presentació del projecte i un qüestionari sobre els comportaments emprenedors.

  La fase de introducció dura 1 sessió (2 hores)

 • Fase exploratòria: En aquesta fase, es treballen mitjançant diferents activitats aquelles habilitats o capacitats que hauran de posar en pràctica en el projecte final. Aquestes tasques treballen la creativitat (CLIP), el lideratge i el treball en equip (CASTELLS), la comunicació verbal i no verbal (MIM), treball en sèrie i artesanal (BOSSA), la innovació (EL FALS NOU). Com a activitats de síntesi es realitza el repte EGG DROP CHALLENGE i un taller d’emprenedoria (CaixaForum).

         L’ exploració dura 7 sessions (14 hores)

 • Fase de realització: En aquesta fase, el grup de treball està format per 4 o 5 alumnes i han de crear un grup promotor/emprenedor per tal de millorar i/o potenciar algun aspecte de l’institut o del seu entorn més proper. La temàtica del seu projecte és lliure. Un cop han triat què volen fer, es reparteixen les diferents tasques de l’empresa i elaboren el seu Pla d’Activitats (versió adaptada al nivell d’un Pla d’ Empresa) en què han de definir la idea emprenedora, fer una anàlisi del mercat, elaborar un DAFO, calcular costos i preveure beneficis i promocionar-se a través d’un vídeo promocional i un cartell.

         La fase es tanca amb la presentació del projecte davant la resta de grups a la Sala           d’ Actes. Aquí cada grup d’ alumnes avalua la feina dels companys dels altres                    projectes

         La temporització d’aquesta fase és de 6 sessions (12 hores)

 • L’ última sessió, o fase de reflexió, es reserva per fer una valoració del projecte en què els alumnes responen un qüestionari, on valoren cadascuna de les activitats i la tasca del professorat i, una posada en comú sobre què caldria millorar i com es podria fer. Aquesta fase és indispensable per aconseguir una millor definició i planificació del projecte, ens permet analitzar quines activitats han tingut un impacte favorable en el conjunt del projecte i quines no i que per tant s’haurien de redefinir. Ens permet reflexionar sobre el funcionament dels grups, quins són els elements positius que han potenciat el treball en equip i aquells que no ho han fet.

         La durada de la fase de reflexió és 1 sessió (2 hores).

Institut Lluís de Peguera de Manresa

QUI SOM?

Som l’Institut Lluís de Peguera de Manresa. Un institut amb uns 900 alumnes i uns 90 professors. Un institut d’ESO i de batxillerat situat al centre de Manresa. Les ganes de compartir la nostra experiència sobre projectes i voler escoltar les experiències d’altres institut i escoles ens ha fet participar en la Xarxa de Competències Bàsiques. Tot amb la finalitat de poder treballar amb més rigor tot allò relatiu amb la implementació dels projectes.

Tretze són els projectes que hem engegat l’equip impulsor de la Xarxa de Competències bàsiques de l’Institut Lluís de Peguera de Manresa. Un total de 35 professors estem implicats en el seu desenvolupament  en diferents nivells. Hi ha una gran tipologia de projectes: dos projectes quadrimestrals per nivell d’ESO, un total de vuit projectes, altres és despleguen al llarg del curs i engloben l’ESO i el Batxillerat, que representen els cinc de restants. Per, tant podem dir que l’implementació dels projectes és sistèmica, doncs implica quasi tot l’alumnat i una porció important del claustre.

La majoria de projectes tenen un enfocament globalitzador, és a dir, són treballats des de les diferents disciplines, prioritzen el treball en equip,  l’aprenentatge cooperatiu, les TIC i les TAC i l’avaluació reflexiva. La realització dels projectes té la finalitat d’incloure noves metodologies de treball que facin més significatiu i contextualitzat l’aprenentatge.

14409411_765685600241400_9088791576406596161_o

 

 

 

 

Diari docent dels projectes

En aquest blog podreu seguir en directe l’evolució de diferents projectes que desenvolupen les escoles i els instituts del CRP del Bages que participen a la Xarxa de Competències bàsiques durant el curs 2016-2017.