FEM PROJECTES A 1r d’ESO: LA METEOROLOGIA

Al llarg de tot el projecte, es té en compte i es valora la seva participació, les seves inquietuds i s’intenta fomentar la curiositat.

En finalitzar el projecte els fem omplir un qüestionari de valoració. En general observem que preferirien que hi hagués menys sessions de continguts de la fase d’exploració, que hi hagués més sessions a l’aire lliure, i poder disposar de més temps per la fase de realització. També els agradaria poder triar els grups de treball amb ells.

En general, la valoració que fan és positiva i ho recomanarien de seguir fent amb els seus companys.

FEM PROJECTES A 1r D’ ESO: LA METEOROLOGIA

Per avaluar el conjunt del projecte es tenen en compte els següents criteris:

  • Fase d’exploració (40%): Treball individual (15%), Elaboració del dossier dels continguts treballats (15%), Qüestionari corresponent als continuts (10%).
  • Fase de realització (60%): Treball en grup (20%), Projecte final (20%), Exposició oral (10%), Autoavaluació i coavaluació (10%).

S’utilitzen rúbriques i fulls de càlcul per calcular la nota final. Aquesta nota final es té en compte en el butlletí, i també s’inclou un 20% a cadascuna de les matèries que hi són representades: Matemàtiques, Socials, Experimentals i Tecnologia.

FEM PROJECTES A 1r D’ ESO: LA METEOROLOGIA

El projecte té una durada d’un quadrimestre. 2 grups-classe dividits en 3 subgrups de 20 alumnes el desenvolupen de setembre a febrer. I els altres 2 grups-classe, també dividits en subgrups de 20 alumnes de febrer a juny.

Hi destinen 4 hores setmanals repartides en dues sessions de dues hores. Els continguts que es treballen fan referència a les àrees de: Matemàtiques, Socials, Experimentals i Tecnologia.

Durant la fase d’exploració es treballa alguns continguts de forma individual, d’altres en parelles, altres en grups de 4. I durant la fase de realització s’estableixen grups de treball de 4 o 5 persones i aquests es mantenen fins que acaben el projecte.

 

FEM PROJECTES A 1r D’ESO: LA METEOROLOGIA

El tema del projecte és escollit pel professorat, i es proposa als alumnes un objectiu final, que és la construcció d’un aparell meteorològic. A partir d’aquí iniciem i recollim una pluja d’idees per part dels alumnes, on ells exposen els coneixements previs que creuen que haurien d’adquirir per poder fer la construcció del seu aparell (per exemple: què és la pressió, la humitat, com es formen els núvols, en què consisteix la predicció del temps, com són els mapes del temps …)

 

Durant la realització del projecte, els alumnes han de realitzar tres fases:

  • Fase d’introducció: on s’introdueixen les diferents tècniques de treball en grup cooperatiu, com per exemple: la lectura compartida, el llapis al mig, tècnica 1-2-4, trencaclosques, el full rotatori, el mapa conceptual, etc.
  • Fase d’exploració: on es desenvolupen els temes que han aparegut a la pluja d’idees i que els alumnes creuen necessaris per poder realitzar el seu projecte. Un cop desenvolupats tots els temes es crea un mapa conceptual relacionant tots els conceptes treballats.
  • Fase de realització: on els alumnes construeixen el seu aparell meteorològic, i, paral·lelament porten un diari de treball i una planificació prèvia on es tenen en compte totes les sessions de les que disposen i com s’han d’organitzar a l’hora de portar el material, de planificar la construcció…

 

Finalment, un cop construït l’aparell, es fa un registre de dades meteorològiques i es presenta el projecte final davant els companys. Se’ls demana als alumnes també que realitzin i entreguin una memòria tècnica del projecte.

FEM PROJECTES A 1r D’ESO: LA METEOROLOGIA

El projecte que presentem als alumnes és el projecte de la Meteorologia. Partint dels coneixements previs dels alumnes sobre aquest camp, es fa una sortida al Camp d’Aprenentatge del Bages situat a la Casa de la Culla (Manresa), on els alumnes visiten l’estació meteorològica, fan activitats relacionades amb el coneixement dels diferents fenòmens meteorològics i, coneixen de primera mà els diferents aparells meteorològics.

El projecte el dividim amb 3 fases: la fase d’introducció, la fase d’exploració i la fase de realització.

La durada és d’un quatrimestre. Hi dediquem 4 hores setmanals, repartides amb dos dies.

Els continguts que treballem corresponen a les àrees de: matemàtiques, socials, experimentals i tecnologia.

FEM PROJECTES A 1r d’ESO: LA METEOROLOGIA

El resultat final del projecte consisteix en la realització d’un aparell meteorològic dissenyat per cada grup d’alumnes utilitzant sobretot material reciclat.

Juntament amb l’aparell, han de presentar: la corresponent memòria tècnica que inclou la planificació, organització, esboços, croquis, plànols, llistat de materials, eines utilitzades, etc. També han de presentar un diari de les sessions on expliquen el treball que han desenvolupat cada dia, els inconveninents que els han sorgit, etc.

Per acabar preparen una exposició on mostren el seu treball davant dels seus companys i del professor.

Captura de pantalla 2017-05-25 a las 14.16.58 Captura de pantalla 2017-05-25 a las 14.17.28 Captura de pantalla 2017-05-25 a las 14.17.39

Institut Lluís de Peguera de Manresa

QUI SOM?

Som l’Institut Lluís de Peguera de Manresa. Un institut amb uns 900 alumnes i uns 90 professors. Un institut d’ESO i de batxillerat situat al centre de Manresa. Les ganes de compartir la nostra experiència sobre projectes i voler escoltar les experiències d’altres institut i escoles ens ha fet participar en la Xarxa de Competències Bàsiques. Tot amb la finalitat de poder treballar amb més rigor tot allò relatiu amb la implementació dels projectes.

Tretze són els projectes que hem engegat l’equip impulsor de la Xarxa de Competències bàsiques de l’Institut Lluís de Peguera de Manresa. Un total de 35 professors estem implicats en el seu desenvolupament  en diferents nivells. Hi ha una gran tipologia de projectes: dos projectes quadrimestrals per nivell d’ESO, un total de vuit projectes, altres és despleguen al llarg del curs i engloben l’ESO i el Batxillerat, que representen els cinc de restants. Per, tant podem dir que l’implementació dels projectes és sistèmica, doncs implica quasi tot l’alumnat i una porció important del claustre.

La majoria de projectes tenen un enfocament globalitzador, és a dir, són treballats des de les diferents disciplines, prioritzen el treball en equip,  l’aprenentatge cooperatiu, les TIC i les TAC i l’avaluació reflexiva. La realització dels projectes té la finalitat d’incloure noves metodologies de treball que facin més significatiu i contextualitzat l’aprenentatge.

14409411_765685600241400_9088791576406596161_o

 

 

 

 

Diari docent dels projectes

En aquest blog podreu seguir en directe l’evolució de diferents projectes que desenvolupen les escoles i els instituts del CRP del Bages que participen a la Xarxa de Competències bàsiques durant el curs 2016-2017.