La veu dels alumnes: L’Anella Verda

IMG_20170323_104029

Al llarg del desenvolupament de la fase de realització, els diferents grups tenen un diari de treball on poder anotar tots els progressos i les reflexions que creguin oportunes en relació a tot allò que van assolint o superant. A més d’això, durant la darrera sessió del projecte es realitza també una sessió d’avaluació del projecte en sí, lliurant un qüestionari que pretén mesurar diferents paràmetres tals com l’interès que la temàtica ha suscitat entre l’alumnat, la valoració d’allò après, l’estructuració de les sessions, o altres elements. També es cerquen suggeriments per part de l’alumnat pel que fa a cadascuna d’aquestes dimensions, així com propostes de millora de cara endavant.

En general, però, potser caldria aprofundir en les vies per tal que la veu dels alumnes, i la seva capacitat de decisió en allò a treballar, s’incrementi en la mesura del possible. Alguna de les propostes reiterades per part dels alumnes passa per augmentar la seva capacitat de tria i lliure albir pel que fa a les temàtiques d’estudi o de treball, si bé també és cert que segurament també ens cal reflexionar sobre si la seva curiositat intel·lectual, motor del treball per projectes, presenta la millor de les saluts possibles després d’anys d’ensenyament dirigit i en un entorn on la implantació d’aquesta nova metodologia no passa d’ocupar un 15% del total d’hores que destinen al centre.

Avaluació: L’Anella Verda

IMG_20170623_101526

A l’hora d’avaluar la globalitat del projecte, es tenen en compte les diferents fases del mateix, les diverses dimensions del treball a desenvolupar (individual i en grup) i les tasques assumides.

Els alumnes intervenen en la seva avaluació mitjançant l’auto i la coavaluació del projecte, unes eines de gran importància reflexiva en què se’ls convida a valorar objectivament la seva feina, actitud i progrés i la dels seus companys. Sorprèn gratament la seriositat i maduresa amb què els alumnes fan ús d’aquesta eina, assignant-se notes i valoracions meditades i d’acord a l’esforç real que cadascun d’ells ha fet.

A banda dels diversos resultats que el professorat hem anat obtenint de cadascuna de les sessions realitzades, i de la valoració de les sessions de la fase d’exploració lliurades pels alumnes, cobra una especial rellevància la presentació oral, exercici en el qual els diferents alumnes han de comunicar uns coneixements i aprenentatges que difícilment es poden transmetre positivament si no han estat significativament assolits. Evidentment, la millor o pitjor consecució del seu objectiu final, és a dir, de la qualitat del producte final assolit pel grup, és també un dels pilars bàsics de l’avaluació del projecte.

Producte final: L’Anella Verda

Els diferents grups de treball han de triar un producte a desenvolupar durant la fase de realització que culminarà el seu treball per projectes. Partint dels blocs i temàtiques treballats durant la fase d’exploració, els diferents integrants de cada grup han de fer una pluja d’idees sobre possibles productes finals a realitzar, i avaluar-ne diferents aspectes com la viabilitat, les habilitats i informacions necessàries, o els possibles materials a utilitzar. Un cop avaluades les diferents dimensions de cada possible producte, i amb coordinació amb el professor, acaben triant un dels productes proposats.

Durant les sessions de la fase de realització, doncs, els alumnes destinaran el seu temps a la consecució d’aquest objectiu. Per fer-ho, els equips es distribueixen els diversos rols per tal d’organitzar l’equip: coordinador, portaveu, responsable de material… i planifiquen les tasques a realitzar per dur assolir l’objectiu del producte final.

Els productes finals poden anar des d’una exposició mural a una maqueta de fusta, passant per una revista en paper, un audiovisual, un joc de taula, una pàgina web o qualsevol altre suport o materialització del coneixement i l’aprenentatge assolits al llarg del projecte.

Els avenços dels diferents grups es van narrant en un diari de grup, i finalment es planifica una sessió d’exposició davant de tot el grup classe en què, a banda de compartir el producte final amb la resta de companys, el professor també prendrà nota de la qualitat de la presentació i exposició oral de cada alumne.

Implementació: L’Anella Verda

av

Tal com hem comentat, la implementació del projecte es divideix en tres fases, repartint en elles les diferents sessions de dues hores de durada cadascuna:

1 – Fase introductòria: es destinen 5 sessions a conèixer i familiaritzar-se amb diverses eines i metodologies que facilitin el treball en grup i el treball aplicat a les fases següents, per tal de facilitar un major coneixement i autonomia per a ser aplicats en el posterior treball per grups.

2 – Fase exploratòria: aquesta fase inclou una dotzena de sessions pensades per a oferir als alumnes un ventall de continguts útils per al seu posterior projecte de realització. També es realitza una sortida caminant al llarg de tot un matí que transcorre a l’entorn de la riera de Rajadell al seu pas per Manresa. Considerem de gran importància aquesta sortida a l’Anella Verda per poder realitzar un treball de camp que apropi els alumnes a la realitat estudiada de manera que puguin aplicar i comprovar in situ diversos coneixement adquirits durant aquesta fase. A més, es realitza una activitat específicament plantejada per a la sortida relacionada amb la qualitat i la biodiversitat de l’ecosistema fluvial, que posteriorment servirà també per fer algunes sessions amb els alumnes al laboratori del centre.

av2

3 – Fase de realització: la darrera de les fases del projecte consisteix en la materialització dels aprenentatges adquirits a través de la creació d’un producte lliurement escollit pels diferents grups d’alumnes. Aquesta darrera fase de realització es clou amb una presentació oral dels productes dels diferents grups davant la resta de companys de classe.

Les activitats estan plantejades per fer-ne una resolució en grups cooperatius que, en funció de cadascuna, s’agrupen en parelles o en grups de quatre, requerint en alguns casos un treball previ individual. Durant la fase d’exploració, es fa una rotació de grups de treball que combina l’autogestió dels grups amb la intervenció del professorat, amb la finalitat d’observar quina n’és l’evolució i a fi de garantir-ne un correcte funcionament. En la fase de realització, en canvi, augmenta la intervenció del professorat a l’hora de fixar els grups per tal de garantir-ne al màxim l’heterogeneïtat. 

Metodologia: L’Anella Verda

Les activitats del projecte sobre l’Anella Verda de Manresa estan plantejades per fer-ne una resolució en grups cooperatius que, en funció de cadascuna, s’agrupen en parelles o en grups de quatre, requerint en alguns casos un treball previ individual.

Durant la fase d’exploració, es fa una rotació de grups de treball que combina l’autogestió dels grups amb la intervenció del professorat, amb la finalitat d’observar quina n’és l’evolució i a fi de garantir-ne un correcte funcionament.

En la fase de realització, augment la intervenció del professorat a l’hora de fixar els grups per tal de garantir-ne al màxim l’heterogeneïtat. Els grups no variaran en cap moment. 

Pel què fa a l’assignació de rols, definició de les tasques i temporització, els grups de treball s’autogestionen assignant-se ells mateixos els diferents rols i tasques a assumir, sense la intervenció directa del professorat. El professorat dissenya les activitats de la fase d’exploració amb la intenció que els alumnes es familiaritzin amb l’àmbit d’estudi general del projecte, articulant les activitats al voltant de blocs temàtics i també incorporant treball de camp i de laboratori.

Serà en al fase posterior, de realització, quan els alumnes guanyaran en autonomia sobre la temàtica a abordar i el treball a fer.

 

L’Anella Verda de Manresa

L’Anella Verda de Manresa és un projecte adreçat a alumnes de 2n d’ESO que pretén aproximar els alumnes a una realitat propera a través d’una descoberta general de l’entorn. A més d’aquest coneixement general, el projecte està especialment centrat en aspectes vinculats a les Ciències Experimentals i Socials utilitzant parcialment l’anglès com a llengua vehicular.

La planificació del projecte es divideix en tres fases, repartint en elles les diferents sessions de dues hores de durada cadascuna:

1 – Fase introductòria: és la més breu de totes, a la que es destina unes 5 sessions. L’objectiu és donar a conèixer i familiaritzar-se amb diverses eines i metodologies que facilitin el treball en grup i el treball aplicat a les fases següents. Inclou sessions com Recordem com treballem en grup, Geocatching i Google EarthPreparant itineraris i rutes per l’Anella Verda amb Wikiloc o Línies del temps i codis QR. Totes elles pensades per a facilitar un major coneixement i autonomia per a ser aplicats en el posterior treball per grups.

2 – Fase exploratòria: aquesta fase inclou una dotzena de sessions pensades per a oferir als alumnes un ventall de continguts útils per al seu posterior projecte de realització. Les diferents sessions s’engloben en quatre blocs: la dinàmica externa del Planeta; l’estructura dels ecosistemes; la geografia humana; i les construccions al món rural. Per complementar-ne l’aprenentatge es realitza una sortida caminant al llarg de tot un matí que transcorre a l’entorn de la riera de Rajadell al seu pas per Manresa.

3 – Fase de realització: la darrera de les fases del projecte consisteix en la materialització dels aprenentatges adquirits a través de la creació d’un producte lliurement escollit pels diferents grups d’alumnes. Per tal de desenvolupar-lo, els alumnes també han de cercar i gestionar l’assoliment de continguts o informacions més aprofundits que els trballats durant la fase exploratòria. L’objectiu és la consecució d’un producte final que, a tall d’exemple, pot anar des de la creació d’una maqueta sobre construccions rurals o ecosistemes de ribera; una publicació o producte audiovisual sobre qualsevol de les temàtiques relacionades; la creació d’un herbari, d’una pàgina web o de qualsevol altre suport per divulgar aspectes de l’Anella Verda, o qualsevol altra iniciativa que els alumnes hagin proposat i s’hagi mostrat viable i d’efectiva realització.

Aquesta darrera fase de realització es clou amb una presentació oral dels productes dels diferents grups davant la resta de companys de classe.

Institut Lluís de Peguera de Manresa

QUI SOM?

Som l’Institut Lluís de Peguera de Manresa. Un institut amb uns 900 alumnes i uns 90 professors. Un institut d’ESO i de batxillerat situat al centre de Manresa. Les ganes de compartir la nostra experiència sobre projectes i voler escoltar les experiències d’altres institut i escoles ens ha fet participar en la Xarxa de Competències Bàsiques. Tot amb la finalitat de poder treballar amb més rigor tot allò relatiu amb la implementació dels projectes.

Tretze són els projectes que hem engegat l’equip impulsor de la Xarxa de Competències bàsiques de l’Institut Lluís de Peguera de Manresa. Un total de 35 professors estem implicats en el seu desenvolupament  en diferents nivells. Hi ha una gran tipologia de projectes: dos projectes quadrimestrals per nivell d’ESO, un total de vuit projectes, altres és despleguen al llarg del curs i engloben l’ESO i el Batxillerat, que representen els cinc de restants. Per, tant podem dir que l’implementació dels projectes és sistèmica, doncs implica quasi tot l’alumnat i una porció important del claustre.

La majoria de projectes tenen un enfocament globalitzador, és a dir, són treballats des de les diferents disciplines, prioritzen el treball en equip,  l’aprenentatge cooperatiu, les TIC i les TAC i l’avaluació reflexiva. La realització dels projectes té la finalitat d’incloure noves metodologies de treball que facin més significatiu i contextualitzat l’aprenentatge.

14409411_765685600241400_9088791576406596161_o

 

 

 

 

Diari docent dels projectes

En aquest blog podreu seguir en directe l’evolució de diferents projectes que desenvolupen les escoles i els instituts del CRP del Bages que participen a la Xarxa de Competències bàsiques durant el curs 2016-2017.