LA VOLTA AL MÓN: LA VEU DELS ALUMNES

Els alumnes són la part fonamental del projecte perquè han de descobrir i adquirir coneixements en funció de les seves necessitats i curiositats.

Un cop finalitzat el projecte, és a dir, obtingut el producte final i presentat a la resta del grup classe, els alumnes han donat a conèixer la seva opinió sobre aquest.

En general, opinen que el projecte de la volta al món és un projecte molt obert. I com a conseqüència, valoren positivament poder escollir amb llibertat quin serà el seu producte final, tot i que també critiquen que no els deixéssim fer un bloc perquè ja l’havien treballat en altres matèries i en altres cursos.

Els ha agradat iniciar el projecte amb el visionat del documental “El viatge de l’Unai” perquè els ha ensenyat que amb molt poques coses es pot ser molt creatiu i que anant de viatge es poden aprendre moltes coses.

Creuen que les activitats de la fase d’experimentació són molt laborioses de fer i que és complicat acabar-les en el temps establert.

La lectura del llibre “La volta al món en 80 dies” és el que valoren més negativament, ja que en ser una lectura obligatòria (és el fil conductor del projecte) fa que la vegin en mals ulls, la trobin avorrida

També s’han fet una autocrítica, ja que creuen que la implicació de l’alumnat en els projecte ha estat  molt desigual, és a dir, hi ha alumnes que han treballat i s’han esforçat molt i, altres que han fet el mínim per ajudar al grup. Per això creuen que en noves ocasions caldrà implicar-se més.

IMG_5169

LA VOLTA AL MÓN: AVALUACIÓ

L’avaluació del projecte es fa mitjançant un seguiment diari de l’alumnat a nivell de treball i d’actitud. Se’ls valoren les activitats individuals o col·lectives que comparteixen amb el professorat a través del drive com el dossier, les presentacions, els blocs…  També es realitza un qüestionari relacionat amb la fase d’exploració.

A més, el mateix alumnat duu a terme una autoavaluació en un calc que comparteix amb el professorat on es valora el treball diari, el respecte envers els companys i al material, si s’ha après i si s’ha entregat la feina al dia.

autoavaluació diària

A més, totes les exposicions i el producte final s’avaluen mitjançant rúbriques, autoavaluacions, un qüestionari i una avaluació diària que tenen en compte el dossier, l’observació del professorat, el treball i l’actitud individual i el treball i l’actitud del grup.

La nota final s’obté:

 • 40%  de la fase d’exploració
  • 20% treball individual
  • 10% dossier
  • 10% qüestionari
 • 60% de la fase  de realització
  • 20%  treball en grup
  • 20% producte final
  • 10% exposició oral
  • 10% autoavaluació i coavaluació

NOTA

Un 20% d’aquesta nota es té en compte a les matèries de català i socials, ja que són les matèries implicades en el nostre projecte.

Les evidències d’aprenentatge són variades i van acompanyades de reflexions, escrites i verbals, en què l’alumne pot justificar què ha après i com ho ha après.

LA VOLTA AL MÓN: PRODUCTE FINAL

El producte final del projecte “la volta al món” és qualsevol producte relacionat amb l’intercanvi cultural o el fet de viatjar ( jocs de taula, sèries, blocs, concursos, revistes, raps…). Però, abans, tots els alumnes realitzen un dossier i vàries presentacions sobre els països pels quals es desenvolupa la història del llibre de Jules Verne. 

Dossiers i presentacions prèvies:Captura de 2017-06-15 07-44-39Captura de 2017-06-15 07-52-06

Captura de 2017-06-15 07-49-04

IMG_20170606_172348

IMG_20170606_172401

Captura de 2017-06-15 07-49-39

Algun dels nostres grups:

DSC_0306

Abans d’iniciar el projecte cada grup de treball fa una pluja d’idees:

Captura de 2017-06-15 07-53-52

Cada grup dissenya el seu logotip:

Captura de 2017-06-15 08-00-36 Captura de 2017-06-15 07-54-41 Captura de 2017-06-15 07-48-28

Comença el procés de creació:

Captura de 2017-06-15 07-55-52 Captura de 2017-06-15 07-55-35 Captura de 2017-06-15 07-55-02

S’obté el producte final:

Captura de 2017-06-15 07-57-08 Captura de 2017-06-15 07-56-56 Captura de 2017-06-15 07-55-22 Captura de 2017-06-15 07-53-21

Captura de 2017-06-15 09-35-10 Captura de 2017-06-15 09-34-14

injusticies

Imatge de previsualització de YouTube Imatge de previsualització de YouTube Imatge de previsualització de YouTube Imatge de previsualització de YouTube

 

L’alumnat presenta el projecte als seus companys de classe de manera detallada, ja que els expliquen quines idees inicials van tenir, quina van escollir, quina metodologia han seguit per aconseguir el seu producte final…

A més, els projectes es donen a conèixer a les famílies i a la resta de professorat mitjançant una mostra de projectes que organitza el centre. 

 

LA VOLTA AL MÓN: IMPLEMENTACIÓ

El projecte de la volta al món està organitzat en tres fases.

 • La fase introductòria (2 sessions) on es treballa què és el treball cooperatiu, es donen a conèixer les eines informàtiques que s’hauran d’utilitzar durant el projecte i es procedeix al visionat del documental “El viatge de l’Unai”.
 • La fase d’exploració (17 sessions) on es duu a terme la lectura del llibre i activitats individuals i en grup sobre els països en els quals es desenvolupa la història. En les activitats en grup, els grups són heterogenis i es van canviant d’un país al següent per fomentar la cohesió i el treball cooperatiu.
 • La fase de realització (16 sessions) en la quals els alumnes han de desenvolupar el seu producte final. Es treballa amb grups heterogenis i equilibrats en els quals s’han de repartir els rols de treball.

La informació s’obté de diverses fonts i metodologies: la lectura del llibre, documentals, i de tot tipus d’eines TIC (drive, google maps, geocaching, navegadors…). La nova informació es relaciona amb els coneixements previs a través de la reflexió i deducció. Tots els coneixements es van relacionant entre ells i creem a l’alumnat la necessitat d’utilitzar els previs i els nous coneixements. Compten amb l’ajuda i la col·laboració del grup i amb el professorat. Els alumnes transfereixen continguts i competències de diferents àrees: Català, socials, tecnologia

Els alumnes documenten el propi procés de producció diàriament, tant en la fase d’exploració com realització. Totes les activitats i continguts treballats queden documentats en un dossier virtual o en un blog.

LA VOLTA AL MÓN: METODOLOGIA

Hi ha diversitat d’activitats: individuals, en parelles i en grup. Els grups són  heterogenis basats en l’observació prèvia que s’ha efectuat durant la fase d’exploració. Els grups es basen en un líder, el suport del líder i dos col·laboradors. L’assignació de rols és lliure, ja que dins del grup ells decideixen de forma consensuada quin rol tindrà cada alumne.

La temporització estarà definida pel professorat, les tasques estan mínimament pautades de tal manera que l’alumnat pugui fer en funció dels seus interessos.

Les activitats del projecte estan dissenyades en dues fases ben diferenciades:

 • La fase d’exploració: Lectura del llibre (fil conductor), documental de l’Unai (iniciació), passaport (contextualització), activitats dels països a on transcorre l’acció del llibre (treball cooperatiu en grup) i activitats d’autoavaluació.
 • La fase de realització:  pluja d’idees, recerca de models, realització del producte final, exposició, autoavaluació i coavaluació.

La recerca s’introdueix a partir de la fase d’exploració i s’allarga fins la fase de realització. Les activitats són pautades però obertes a possibles derivacions i modificacions. Malgrat ser pautades, hi ha un ventall de possibilitats, oportunitats i eleccions ampli. 

Els espais per compartir el procés, els dubtes i les posades en comú són a l’aula mateixa i a través del Drive, tant entre ells com entre ells i el professorat. Es fan exposicions setmanals per compartir els resultats de cada grup.

LA VOLTA AL MÓN: PLANIFICACIÓ

El projecte de la volta al món en 80 és un projecte quadrimestral vinculat a les matèries de català i socials. És un projecte adreçat a l’alumnat de 2n d’ESO.

La planificació d’aquest projecte consta de tres fases:

Dinàmiques de grup: Activitats per treballar els valors del treball cooperatiu i del treball en grup.

Fase d’exploració: Activitat introductòria amb el visionat del documental “El viatge de l’Unai”, lectura del llibre de Jules Verne versió juvenil del llibre de “La volta al mon en 80 dies”. Posteriorment, es treballa la biografia de l’autor i els països en els quals es desenvolupa la trama de la història.

Fase de realització: A partir dels coneixements adquirits durant la fase d’exploració l’alumnat escull un tema i el desenvolupa al llarg de diverses sessions per obtenir un producte ( pàgina web, revista digital, rap, jocs de taula, jocs on-line, concursos, vídeos…) amb la guia del professorat. Finalment, l’alumnat exposa els seus projectes a la resta del grup per donar-los a conèixer.

Résultat de recherche d'images pour "La volta al món en 80 dies"

Institut Lluís de Peguera de Manresa

QUI SOM?

Som l’Institut Lluís de Peguera de Manresa. Un institut amb uns 900 alumnes i uns 90 professors. Un institut d’ESO i de batxillerat situat al centre de Manresa. Les ganes de compartir la nostra experiència sobre projectes i voler escoltar les experiències d’altres institut i escoles ens ha fet participar en la Xarxa de Competències Bàsiques. Tot amb la finalitat de poder treballar amb més rigor tot allò relatiu amb la implementació dels projectes.

Tretze són els projectes que hem engegat l’equip impulsor de la Xarxa de Competències bàsiques de l’Institut Lluís de Peguera de Manresa. Un total de 35 professors estem implicats en el seu desenvolupament  en diferents nivells. Hi ha una gran tipologia de projectes: dos projectes quadrimestrals per nivell d’ESO, un total de vuit projectes, altres és despleguen al llarg del curs i engloben l’ESO i el Batxillerat, que representen els cinc de restants. Per, tant podem dir que l’implementació dels projectes és sistèmica, doncs implica quasi tot l’alumnat i una porció important del claustre.

La majoria de projectes tenen un enfocament globalitzador, és a dir, són treballats des de les diferents disciplines, prioritzen el treball en equip,  l’aprenentatge cooperatiu, les TIC i les TAC i l’avaluació reflexiva. La realització dels projectes té la finalitat d’incloure noves metodologies de treball que facin més significatiu i contextualitzat l’aprenentatge.

14409411_765685600241400_9088791576406596161_o

 

 

 

 

Diari docent dels projectes

En aquest blog podreu seguir en directe l’evolució de diferents projectes que desenvolupen les escoles i els instituts del CRP del Bages que participen a la Xarxa de Competències bàsiques durant el curs 2016-2017.