A escena!

El projecte “A escena!” considera aquests objectius                     

1.Despertar la curiositat sobre els procediments d’uns àmbits de creació artística que no es treballen gaire durant l’ESO.

2.Aprendre,de manera eminentment pràctica, tècniques fotogràfiques,tècniques de cinema i tècniques d’interpretació teatral.

3.Prendre consciència sobre la responsabilitat de les accions i la repercussió que aquestes tenen en la  interacció amb els altres.

4.Reflexionar sobre les capacitats pròpies com a co-creador d’un producte teatral i   audiovisual

5. Aprendre a crear relats i emocionar a través d’aquests, per finalment crear una obra teatral i un  curt audiovisual.

Avaluació

 1. Avaluació

 

Al final de cada sessió els alumnes del projecte tenen l’oportunitat d’autoavaluar la seva feina diària en una graella (rúbrica) preparada pel professorat.Aquesta autoavaluació contempla aspectes com l’actitut,la feina assolida…els alumnes apunten la nota que creuen han obtingut per la seva feina.

Altrament, abans de finalitzar cada sessió, els alumnes han d’haver enviat als professors,via Moodle i/o el seu propi blog l’adreça del qual ha d’especificar-se al curs Moodle, les tasques individuals o grupals que se’ls ha demanat que fessin a més a més d’un resum-reflexió de la feina feta durant cada sessió.

 

Unes altres evidències han estat la progressió favorable o no en l’aprenentatge, la seva predisposició a realitzar activitats de preparació d’una activitat posterior, per exemple, voler fer improvisacions i altres procediments teatrals.

 

 1. Aspectes transversals

 

La tecnologia ha estat un element important en aquest projecte. Pel que fa a la tecnologia informàtica,els alumnes han utilitzat el curs Moodle com una eina de recolzament de l’aprenentatge i com un estri de comunicació als professors de les tasques fetes. També han hagut de crear el seu propi blog.

Han utilitzat,pel que fa a l’edició en video,aquests programes:

Windows Movie Maker , Openshot , iMovie o el Youtube video editor.

Altres aspectes, com ho són els valors i les actituds, han estat treballats amb més aprofundiment durant les sessions dedicades a la interpretació teatral: s’han fet dinàmiques sobre les emocions,sobre la pràctica de l’escolta activa( a partir vídeo Elsa Punset sobre l’escolta activa),sobre l’assertivitat i l’empatia. Gestió de les emocions,escolta activa,assertivitat i empatia són característiques que els actors desenvolupen durant el procés de creació d’una obra teatral i que, de fet, són valors  bàsics en les relacions humanes.El teatre pot ser una eina molt efectiva d’autoconeixement i, per extensió, de millora de les relacions amb els altres.

La creativitat, l’autonomia i la iniciativa personals han estat potenciades amb les activitats de preparació del curtmetratge i la representació finals (“Regala’m un secret”,”Escultures humanes”,improvisacions teatrals donat un tema…).

Implementació

Implementació del projecte

 1. Punt de partida
 2. Definició del repte o producte final

C.Gestió de l’aula i metodologia

 1. Organització del professorat
 2. Procés d’implementació
 3. Presentació del producte final
 4. Avaluació
 5. Aspectes transversals

 

 • Punt de partida

La línia conductora del projecte és el teatre i el cinema. Precisament el nom del projecte, “A escena!” ,és una expressió utilitzada al teatre,els actors i actrius surten damunt de l’escenari en escoltar aquesta instrucció.El cinema és un art hereu de moltes concepcions teatrals,conté l’essència del teatre: la interpretació.

Els alumnes sabem que demostren gran interès per les pel·lícules i altres tipus de productes audiovisuals. Aprofitem aquesta tendència per potenciar i aplicar  les metodologies educatives per aconseguir els objectius plantejats.

Els contextos on s’aplicarà la metodologia són l’aula, altres espais de l’institut (el pati, la Biblioteca, els passadissos…)i,opcionalment, altres llocs on els alumnes volen representar i enregistrar en video el seu projecte final (la casa pròpia, el carrer…).

 

Comencem cada sessió oferint la informació necessària als alumnes per tal que puguin fer realitat la finalitat  inicial.Al seu curs Moodle, a més a més, disposen de tot el material de recolzament classificat per sessions. Aquest tipus de material pot ser  fitxes amb instruccions, models de guió literari i tècnic, tutorials audiovisuals.Aprofitem també elements que són actuals per treballar audiovisuals, com vam fer durant aquest curs a l’hora de realitzar un mannequin challenge.

 1. Definició del producte final

 

El producte final del projecte és, per una banda, una representació teatral breu i un curtmetratge, per l’altra. Tots dos productes no haurien de tenir una durada superior als 10 minuts.El tema de la peça teatral i el curtmetratge ha estat triat lliurament pels alumnes, guiant-se pels seus interessos i habilitats.

El producte final és col·lectiu donat que l’hauran de fer en grup (uns 5 o 6 alumnes).Ells seran responsables de repartir-se les tasques a dur a terme i també han de tenir el compromís amb la resta de companys de grup de realització d’un producte conjunt.

Una entitat externa al nostre institut col·labora amb els alumnes: la Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya (ESCAC).Durant un matí, els nois i noies visitaran aquesta escola de cinema de la mà d’un dels seus professors, el Daniel Agudo, que els explicarà els fonaments de la producció i realització d’un producte audiovisual a través d’escenes seleccionades d’una pel·lícula. Posteriorment, una professional del sector audiovisual formada en aquesta mateixa escola, la Maialen Vélez, es dedicarà a coordinar, guiar i orientar durant tot un matí a l’institut, els diferents grups d’alumnes formats a partir del grup-classe, quan estan fent l’enregistrament en video del curt que és el resultat final del projecte.

L’últim dia de classe, a la Biblioteca de l’institut, tot el grup-classe compartirà els seus productes audiovisuals i les seves representacions teatrals.

C.Gestió de l’aula i metodologia

 

Els alumnes formaran lliurament grups de 5 o 6 alumnes. En aquells casos que els professors detectem una manca de responsabilitat o de cooperació, és a dir, quan s’ha format un grup d’alumnes que no té els objectius de feina clars, fem un canvi o canvis dels integrants del grup. La majoria dels professors que hem portat aquest projecte coneixíem l’alumnat i podíem preveure uns resultats contraris als desitjats en algunes ocasions.

Dins de cada grup hi ha una especialització per habilitats, per exemple, hi ha alumnes que són molt destres en expressió escrita, d’altres ho són en la utilització de programes d’edició de video…Tots poden, evidentment, aportar les seves idees al projecte final.També es pot donar la col·laboració entre els diferents grups, com ara algun grup que necessita més actors.

També tenen a la seva disposició, en un curs creat al Moodle del centre, els exemples teòrics,en format text i en format audiovisual, sobre les tècniques d’interpretació ,de fotografia i de cinema, a més a més de les explicacions que durant les sessions del projecte desenvolupen els professors responsables d’aquest projecte.

 

D.Organització del professorat

 

Quatre han estat els professors que han format part d’aquest procés: la Carme Pastor, la Mercè de Sobirà, el Manel López i la Mònica Martínez.

Com que les sessions s’han desenvolupat en dues aules diferents al llarg del curs, ens hem repartit de dos es dos, de tal manera que dos professors restaven les dues hores a la mateixa aula i altres dos canviaven la segona hora d’aula per impartir els coneixements necessaris d’interpretació i cinema.

Aquest projecte és el resultat de la fusió d’un projecte anterior exclusivament de cinema, que va integrar la part d’interpretació amb posterioritat.Abans de començar el curs, els professors van consensuar els continguts i els van classificar per sessions. van tenir uns dies per tal de realitzar aquesta tasca de manera presencial i també van utilitzar el Google drive.Després van crear el curs Moodle que fan servir els alumnes durant les sessions.

 

 

 1. Procés d’implementació

 

Les diferents sessions d’aprenentatge tenen en compte en tot moment la necessitat d’adquisició dels coneixements necessaris per tal de desenvolupar el producte final. A cadascuna d’elles es proporciona una explicació breu inicial de la feina a realitzar per l’alumnat durant les dues hores. El curs creat a la plataforma Moodle de l’institut proporciona el material textual i audiovisual complementari.

Els alumnes hauran de crear també el seu propi bloc,dins del curs del Moodle, on penjaran abans de finalitzar cadascuna de les sessions la feina que han estat desenvolupant al llarg d’aquestes.

Una sessió posterior és la continuació d’una sessió anterior. Es segueix l’ordre de realització d’un producte audiovisual i teatral: procés de creació d’una situació-història,preparació del guió literari i tècnic, interpretació dels personatges, assajos,enregistrament en video, muntatge de video,mostra del curtmetratge i representació teatral.

 

 1. Presentació del producte final

 

Els resultats finals són comunicats pels alumnes de diverses maneres: als professors mitjançant el seu blog, que reflecteix la feina de cadascuna de les sessions i als professors i a la resta d’alumnes,de l’aula on han estat fent el projecte i l’altra als de l’altra aula també.

Aquesta última comunicació o presentació del producte final es fa a la biblioteca del centre. Cada grup, després d’una explicació inicial de la seva feina, exposa a una pantalla, utilitzant un ordinador, el seu curtmetratge. A més a més fan la representació teatral.

Es va realitzar una mostra d’aquests productes finals a les famílies que ho van desitjar un dia fora de l’horari lectiu. Aquest dia temàtic i d’ambient festiu es va anomenar “Peguera’s night”.

 

Metodologia

Metodologia

 

Les pràctiques que es desenvolupen en aquest projecte es duen a terme en sessions de 2 hores seguides. Els alumnes han d’anar reflectint, en un blog grupal que pengen al curs “A escena! “del Moodle del centre, el que han treballat i han après a l’aula i altres entorns (Biblioteca,ESCAC,pati…). Aquest blog és el registre de la feina dels alumnes,en ell es recullen les seves reflexions sobre la feina feta durant les sessions i les imatges fotogràfiques i cinematogràfiques que ells mateixos han realitzat i treballat.

 

També tenen a la seva disposició, en un curs creat al Moodle del centre, els exemples teòrics,en format text i en format audiovisual, sobre les tècniques d’interpretació ,de fotografia i de cinema, a més a més de les explicacions breus que durant les sessions del projecte desenvolupen els professors responsables de “A escena!”.

 

Cada jornada de 2 hores s’han fet activitats eminenment pràctiques de cinema i teatre.

Com que un dels objectius, recordem, és despertar curiositat per coses que no són tan acadèmiques com són els món de la interpretació i del cinema i audiovisuals,pretenem que els alumnes aprenguin de manera pràctica.Concretament,dinàmiques sobre emocions:escultures grupals,tècnica d’ iniciacíó a la creació de relats (“Regala’m un secret”),pràctica de l’escolta( a partir vídeo de la Elsa Punset sobre l’escolta activa),assertivitat i empatia. També hem integrat dins d’aquest projecte elements que els alumnes consideren que estan “de moda” (manequin challenge)per poder treballar amb ells també tècniques teatrals i cinematogràfiques.

 

A més a més,els alumnes han tingut l’oportunitat de col.laborar amb els alumnes d’un altre projecte( La revista “El Lluïset”):

 • Xerrada sobre l’esforç personal….(Gerard Riu)
 • Xerrada sobre el món del teatre (Sílvia Sanfeliu)

 

Exemples de guions cinematogràfic (audiovisual “The Moon”)

 

Planifiquem un nou projecte: A escena!

 

Projecte Grup d’alumnes on es desenvoluparà Tema

Àrees implicades

Docents implicats Temporització
A escena!” Alumnes de quart de la ESO Cinema i Teatre

Tecnologia

Visual i Plàstica

Religió

Llengua Castellana

Teatre

Carme Pastor

Mercè de

Subirà

Manel López

Mònica Martínez

 

 

Quadrimestral

 

 

Pla de treball

 

El projecte “A escena!” considera aquests objectius:

 

 1. Despertar la curiositat sobre els procediments d’uns àmbits de creació artística que no es treballen gaire durant l’ESO.

2.Aprendre,de manera eminentment pràctica, tècniques fotogràfiques,tècniques de cinema i tècniques d’interpretació teatral.

3.Prendre consciència sobre la responsabilitat de les accions i la repercussió que aquestes tenen en la interacció amb els altres.

4.Reflexionar sobre les capacitats pròpies com a co-creador d’un producte teatral i audiovisual

 1. Aprendre a crear relats i emocionar a través d’aquests, per finalment crear una obra teatral i un curt audiovisual.

 

Aquests objectius són assolits mitjançant la pràctica a l’aula de tècniques d’interpretació teatral que poden ser una gran eina d’autoconeixement (dinàmiques sobre emocions,escolta activa,empatia,comunicació no verbal,improvisacions) i de tècniques de fotografia i cinema(sobre plànols,enquadraments ,il·luminació, so, guions tècnics i literaris, programes d’edició de vídeo…).

 

 

 

 

Institut Lluís de Peguera de Manresa

QUI SOM?

Som l’Institut Lluís de Peguera de Manresa. Un institut amb uns 900 alumnes i uns 90 professors. Un institut d’ESO i de batxillerat situat al centre de Manresa. Les ganes de compartir la nostra experiència sobre projectes i voler escoltar les experiències d’altres institut i escoles ens ha fet participar en la Xarxa de Competències Bàsiques. Tot amb la finalitat de poder treballar amb més rigor tot allò relatiu amb la implementació dels projectes.

Tretze són els projectes que hem engegat l’equip impulsor de la Xarxa de Competències bàsiques de l’Institut Lluís de Peguera de Manresa. Un total de 35 professors estem implicats en el seu desenvolupament  en diferents nivells. Hi ha una gran tipologia de projectes: dos projectes quadrimestrals per nivell d’ESO, un total de vuit projectes, altres és despleguen al llarg del curs i engloben l’ESO i el Batxillerat, que representen els cinc de restants. Per, tant podem dir que l’implementació dels projectes és sistèmica, doncs implica quasi tot l’alumnat i una porció important del claustre.

La majoria de projectes tenen un enfocament globalitzador, és a dir, són treballats des de les diferents disciplines, prioritzen el treball en equip,  l’aprenentatge cooperatiu, les TIC i les TAC i l’avaluació reflexiva. La realització dels projectes té la finalitat d’incloure noves metodologies de treball que facin més significatiu i contextualitzat l’aprenentatge.

14409411_765685600241400_9088791576406596161_o

 

 

 

 

Diari docent dels projectes

En aquest blog podreu seguir en directe l’evolució de diferents projectes que desenvolupen les escoles i els instituts del CRP del Bages que participen a la Xarxa de Competències bàsiques durant el curs 2016-2017.