Musical E.S.O i Batxillerat

AVALUACIÓ:

– Segons la implicació i el resultat final.

– Els alumnes podran intervenir en la seva nota final (autoavaluació) i en la dels companys (coavaluació).

– Els aprenentatges seran significatius si els alumnes són capaços de superar totes les diferencies amb els companys i sumar l’esforç de tots per aconseguir un bon resultat final

(han d’ajudar-se els uns als altres a treure decorats canvis de vestuari…)

– Cada alumne haurà de ser conscient de fins a quin punt a fet el màxim individualment per al resultat comú.

Avaluació

 1. Avaluació

 

Al final de cada sessió els alumnes del projecte tenen l’oportunitat d’autoavaluar la seva feina diària en una graella (rúbrica) preparada pel professorat.Aquesta autoavaluació contempla aspectes com l’actitut,la feina assolida…els alumnes apunten la nota que creuen han obtingut per la seva feina.

Altrament, abans de finalitzar cada sessió, els alumnes han d’haver enviat als professors,via Moodle i/o el seu propi blog l’adreça del qual ha d’especificar-se al curs Moodle, les tasques individuals o grupals que se’ls ha demanat que fessin a més a més d’un resum-reflexió de la feina feta durant cada sessió.

 

Unes altres evidències han estat la progressió favorable o no en l’aprenentatge, la seva predisposició a realitzar activitats de preparació d’una activitat posterior, per exemple, voler fer improvisacions i altres procediments teatrals.

 

 1. Aspectes transversals

 

La tecnologia ha estat un element important en aquest projecte. Pel que fa a la tecnologia informàtica,els alumnes han utilitzat el curs Moodle com una eina de recolzament de l’aprenentatge i com un estri de comunicació als professors de les tasques fetes. També han hagut de crear el seu propi blog.

Han utilitzat,pel que fa a l’edició en video,aquests programes:

Windows Movie Maker , Openshot , iMovie o el Youtube video editor.

Altres aspectes, com ho són els valors i les actituds, han estat treballats amb més aprofundiment durant les sessions dedicades a la interpretació teatral: s’han fet dinàmiques sobre les emocions,sobre la pràctica de l’escolta activa( a partir vídeo Elsa Punset sobre l’escolta activa),sobre l’assertivitat i l’empatia. Gestió de les emocions,escolta activa,assertivitat i empatia són característiques que els actors desenvolupen durant el procés de creació d’una obra teatral i que, de fet, són valors  bàsics en les relacions humanes.El teatre pot ser una eina molt efectiva d’autoconeixement i, per extensió, de millora de les relacions amb els altres.

La creativitat, l’autonomia i la iniciativa personals han estat potenciades amb les activitats de preparació del curtmetratge i la representació finals (“Regala’m un secret”,”Escultures humanes”,improvisacions teatrals donat un tema…).

El nostre diari: avaluació

L’avaluació del nostre projecte s’ha basat majoritàriament en la pròpia realització del diari i la seva construcció en format paper, què ha estat el producte final. Juntament amb la coavaluació aquestes han estat activitats avaluades de manera grupal. S’han valorat de manera individual el seguiment diari del treball, la carpeta d’aprenentatge i la presentació oral del projecte.

La ponderació dels ítems avaluats són:

– Continguts: realització del diari (40%)

– Rúbrica de la Graella de Coavaluació (10 %)

– Graella Seguiment de treball diari (20%)

– Carpeta d’aprenentatge (10%)

Rúbrica de la Presentació Oral del Projecte (20%)

La carpeta d’aprenentatge ha estat una de les innovacions introduïdes enguany. Cada dia al final de cada sessió havien d’omplir una graella amb cinc qüestions: recull de quines han estat les tasques realitzades, quins materials has fet servir, com t’has organitzat, que ha anat bé i què cal millorar. Amb el seu ús preteníem que fossin conscients del que han après cada dia, d’aprendre dels errors i què han fet per millorar. Però no hem aconseguit els nostres objectius. És una eina que caldrà revisar de cara al curs vinent.

Com a positiu destacar la presentació oral del projecte. Els aspectes a comentar havien estat compartits amb els alumnes i els objectius s’han aconseguit.

Avaluació: L’Anella Verda

IMG_20170623_101526

A l’hora d’avaluar la globalitat del projecte, es tenen en compte les diferents fases del mateix, les diverses dimensions del treball a desenvolupar (individual i en grup) i les tasques assumides.

Els alumnes intervenen en la seva avaluació mitjançant l’auto i la coavaluació del projecte, unes eines de gran importància reflexiva en què se’ls convida a valorar objectivament la seva feina, actitud i progrés i la dels seus companys. Sorprèn gratament la seriositat i maduresa amb què els alumnes fan ús d’aquesta eina, assignant-se notes i valoracions meditades i d’acord a l’esforç real que cadascun d’ells ha fet.

A banda dels diversos resultats que el professorat hem anat obtenint de cadascuna de les sessions realitzades, i de la valoració de les sessions de la fase d’exploració lliurades pels alumnes, cobra una especial rellevància la presentació oral, exercici en el qual els diferents alumnes han de comunicar uns coneixements i aprenentatges que difícilment es poden transmetre positivament si no han estat significativament assolits. Evidentment, la millor o pitjor consecució del seu objectiu final, és a dir, de la qualitat del producte final assolit pel grup, és també un dels pilars bàsics de l’avaluació del projecte.

Al teatre i a la cuina: avaluació

Les rúbriques han estat la base principal de l’avaluació del projecte i s’han utilitzat per valorar el producte final, l’exposició oral i el seguiment diari. Per complementar aquestes rúbriques s’ha utilitzat l’aplicació Class Dojo, més motivadora i atractiva per l’alumnat.

L’autoavaluació s’ha realitzat de manera regular després de cada sessió i la coavaluació s’ha introduït en el moment de presentar l’exposició del producte final. L’experiència ha estat molt positiva en aquests dos aspectes i enriquidora per a l’alumnat.

Avaluació: Ens teletransportem?

CRITERIS D’AVALUACIÓ

Els projectes són activitats col·lectives i cooperatives, però també haurà una part d’avaluació individual. La ponderació dels ítems que s’avaluaran són els següents:

* SEGUIMENT DE TREBALL DIARI: (10%) (Individual)

Sessió a sessió és valorarà la vostre actitud respecte al treball, i suposarà un 10 % de la nota final.

* CONTINGUT: (40%)

Un cop finalitzat el projecte, els tribunals valoraran tots els productes finals obtinguts, obtenint la nota mitjançant la mitjana aritmètica dels productes finals, i suposarà un 40% de la nota final.

PRODUCTE(S) FINAL(S)

– La construcció de l’àbac (un per grup) (Grup –  Individual) (10%)

– Els escrits que hàgiu fet amb diferents suports (taller escriptura antiga). (Grup) (10%)

-Els exercicis matemàtics: sobre personatges històrics pertanyents a les civilitzacions i els exercicis de criptografia relacionats amb les civilitzacions antigues esmentades. (Grup) (10%)

– Carpeta d’aprenentatge. (Individual) (10%)

* EXPOSICIÓ TEATRAL (20%) I PRESENTACIÓ DEL PROJECTE (20%)

Per aquesta valoració els professors faran servir la graella d’avaluació cooperativa annexada, (rubrica1)

* COAVALUACIÓ: (10%)

Aquesta nota s’obté a partir de la graella de coavaluació (annex 2) (rúbrica2) que haureu d’omplir una vegada finalitzat el projecte.

8. ANNEX:

Annex 1: Rúbrica 1_Graella valoració projecte

Annex 2: Rúbrica 2 Graella de coavaluació

Annex 3: Rúbrica 3 Graella coavaluació de les representacions

EL MÓN DE LA COMUNICACIÓ. Avaluació.

AVALUACIÓ PROJECTES

La nota de projectes repercuteix un 20% de la nota a les matèries següents, dintre del quadrimestre en què es faci cada projecte:

PROJECTE METEOROLOGIA • Tecnologia • Matemàtiques • Experimentals • Socials PROJECTE EL MÓN DE LA COMUNICACIÓ • Tecnologia • Català • Castellà

1r trimestre (nota provisional)

Sessions Eines Informàtiques (graella) – 20%

Fase exploració 1r projecte( 80%): • Avaluació del treball individual (rúbrica individual) – 30% • Avaluació del dossier d’exploració (graella) – 30% • Concurs / Qüestionari (taula) – 20%

2n trimestre (nota del primer projecte)

Fase exploració 1r projecte (40%): • Avaluació del treball individual (rúbrica individual) – 15% • Avaluació del dossier d’exploració (graella) – 15% • Concurs / Qüestionari (taula) – 10%

Fase realització 1r projecte (60%): • Avaluació del treball individual (rúbrica individual) – 20% • Avaluació del projecte final (rúbrica de grup) – 20% • Avaluació de l’exposició oral (rúbrica de grup amb variacions individuals) – 10% • Coavaluació / Autoavaluació (graella) – 10%

3r trimestre (nota del segon projecte)

Fase exploració 2n projecte (40%): • Avaluació del treball individual (rúbrica individual) – 15% • Avaluació del dossier d’exploració (graella) – 15% • Concurs / Qüestionari (taula) – 10%

Fase realització 2n projecte (60%): • Avaluació del treball individual (rúbrica individual) – 20% • Avaluació del projecte final (rúbrica de grup) – 20% • Avaluació de l’exposició oral (rúbrica de grup amb variacions individuals) – 10% • Coavaluació / Autoavaluació (graella) – 10%

L’avaluació en els projectes

Per tal d’avaluar els projectes que desenvolupem ens basem principalment en l’observació sistemàtica del dia a dia a l’aula, tenint en compte aspectes com la motivació que mostren els nens i nenes, la participació, l’esforç i el “feedback”.

A més, ens recolzem en les transcripcions de les converses on podem comprovar aspectes com la participació activa, l’aportació de noves idees, la formulació d’hipòtesis, la comprensió del procés que es desenvolupa, la capacitat de raonament en les seves justificacions… Tal com en els fulls de documentació on hi figuren els seus dibuixos i algunes paraules o frases significatives que escriuen per plasmar conclusions.

A final de curs també es realitza una petita autoavaluació on escollim 4 ítems que considerem bàsics. És fonamental fer conscients als alumnes dels objectius als quals donem importància i, alhora, deixar-los espai i temps de reflexió; per aquest motiu es realitza de manera individual amb la mestra. Cal dir que aquesta autoavaluació no és només sobre el projecte, sinó sobre el dia a dia a l’escola.

Finalment, destacar que en tots els casos l’avaluació es focalitza en l’observació de com ha evolucionat l’infant, més que en considerar els resultats de les seves produccions o del seu treball; aquest és el missatge que intentem transmetre als nens i nenes i a les famílies, en les entrevistes o a l’informe, redactant-ne els processos.

SIGUEM CREATIUS – Avaluació

Per cada sessió avaluem:

 • les activitats realitzades (individuals o en equip): tenint en compte els aprenentatges que van assolint.
 • el diari personal (carpeta d’aprenentatge):
  • valoració de la feina feta per part de l’ alumne on expliciten què han après, quines dificultats han trobat i com les han resolt.
  • valoració personal o auto-avaluació.
  • co-avaluació dels companys, en el cas de treballar en grup.
 • observació – seguiment de l’ alumne per part del professorat

En l’ elaboració del projecte final també tenim en compte:

 • el treball en equip (pla d’activitat 1-2-3) on avaluem els següents aspectes:
  • la contribució al projecte
  • la posada en comú
  • l’ autonomia
 • l’ exposició del projecte, què ens fixem en els ítems següents:
  • aspecte formal de la presentació
  • contingut
  • llenguatge verbal i no verbal
  • resposta a les preguntes que se’ls formula
  • adequació del temps

A l’hora de calcular la nota final i, tenint en compte tots els aspectes anteriors, fem servir els criteris de qualificació següents:

 • seguiment treball diari (30%) que integra:
  • diari personal – 60%
  • autoavaluació i coavaluació – 20%
  • observació professorat – 20%
 • activitats puntuables (15%)
 • projecte final (40%)
 • exposició oral (15%) que s’ obté de la següent manera:
  • mitjana notes professorat (50%)
  • mitjana notes co-avaluació de la resta de grups (25%)
  • auto-avaluació (25%)