Definició del repte o del producte final

Els alumnes hauran de presentar al Consell Escolar del centre una proposta d’apadrinament del Parc de Les Planes. Aquesta presentació del projecte té com a finalitat convèncer al Consell de la idoneïtat de protegir l’espai escollit i de difondre els seus valors. Els arguments que presentaran seran en gran part la resposta a la pregunta guia del projecte: “Per què convé a l’institut apadrinar el Parc de Les Planes?”. Per demostrar allò après i assolir l’objectiu hauran d’emprar els aprenentatges i els materials elaborats en les tasques preparatòries. Hauran d’afegir els materials que calgui per donar forma al producte final i caldrà que distribueixin feines.

L’apadrinament s’emmarca en el programa Apadrinem el nostre patrimoni del Departament d’Ensenyament: Apadrinem el nostre patrimoni es basa en la idea de l’apadrinament d’un element del patrimoni monumental, del patrimoni cultural immaterial o del patrimoni natural, per part d’un centre educatiu.  L’apadrinament implica que el centre educatiu inclogui en el seu Projecte Educatiu de Centre el coneixement i l’estudi d’un element patrimonial del seu entorn  local o comarcal com a centre d’interès per a un o tots els seus nivells educatius.  El coneixement del patrimoni local des d’un punt de vista històric, artístic, cultural, natural i científic és important per fomentar la implicació dels alumnes en el territori i la societat i, en darrer terme, per promoure l’exercici d’una ciutadania crítica i responsable.

El repte, doncs, per a aquest alumnat, rau, doncs, en demostrar que el parc és un espai natural i un lloc de memòria important, que mereix ser protegit, estudiat i divulgat per ells mateixos i per altres alumnes del centre de cursos propers. Els alumnes han agafat consciència d’aquest valor perquè, prèviament, han treballat en aquest espai diferents activitats i les han compartides amb els veïns que són usuaris del Centre de Salut Mental Benito Menni. Es tracta, doncs, d’un objectiu final real, davant d’un públic rea, de profit per a tot l’institut, en una iniciativa del propi Departament d’Ensenyament que ens iguala a d’altres centres escolars padrins.

Les entitats externes que hi participen en aquest projecte són:

  1. El Centre de Salut Mental Benito Menni, entitat ja esmentada, com a receptora del servei comunitari.
  2. L’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), que ha inclòs Jardiners dins de la seva programació d’actitvitats escolars. El seu suport es concreta en:
    1. Aproximació als treballs de jardineria per part de l’empresa CESPA, responsable d’aquestes feines en els parcs urbans de la zona metropolitana.
    2. Aproximació al coneixement del parc per part de l’’empresa de serveis pedagògics i mediambientals SIBOC.

Aquesta presentació és, doncs, un producte final col·lectiu en el qual cada alumne, segons les seves habilitats, haurà aportat una part de la feina final en tres aspectes bàsics: les competències vinculades a l’escrit final, les competències vinculades a la maqueta interactiva i les competències vinculades a exposició oral. En les fases preparatòria i de desenvolupament del projecte tots els alumnes en treball cooperatiu realitzen totes les tasques del pla de treball dissenyat per l’equip docent. En la fase final els alumnes organitzen les tasques prèvies realitzades i realitzen algunes de noves, totes segons les seves habilitats.

El punt de partida

El projecte Jardiners sense embuts neix d’un Servei Comunitari creat per l’Institut Torras i Bages en el curs 2014-15 per al nivell de 3r ESO. Aquesta és la síntesi del projecte, segons consta en la fitxa descriptiva dels APS del municipi:

El projecte “Jardiners sense embuts” és una proposta que sorgeix de l’Institut Torras i Bages, i el Complex Assistencial en Salut Mental Benito Menni, en col·laboració amb l’Empresa CESPA, l’Àrea Metropolitana de Barcelona i l’Ajuntament de l’Hospitalet. Com a prova pilot d’aquest curs, consisteix en que un grup de 30 alumnes de 3r d’ESO i 10-15 usuaris del CASM realitzen diverses sessions de manteniment del Parc de les Planes, amb la finalitat no només d’intervenir positivament en un espai públic de la cuitat, sinó i sobretot, mitjançant la convivència i el treball conjunt, trencar estigmes i prejudicis sobre la malaltia mental. En aquest sentit els aprenentatges se centren en la salut i percepció social, la ciutadania el civisme i l’entorn, per a finalment fer l’abordatge de sessions concretes sobre la pràctica de la jardineria. El servei es porta a terme amb grups reduïts d’alumnes i usuaris en 6 sessions de manteniment en el Parc de les Planes, fent tasques de rec, sembra, poda, sega i neteja dels espais verds del parc. Les sessions de formació d’aquests aspectes i la pràctica de manteniment es va fer amb l’acompanyament de dos professionals de l’empresa CESPA, que fan el manteniment del parc de manera habitual. 

El centre d’interès (leti motiv) del Parc de Les Planes de L’Hospitalet de Llobregat fou decidit per nosaltres per ser un espai molt proper al centre, molt emprat pels nostres alumnes, molt sotmès a la pressió demogràfica del municipi, ideal com a punt de trobada amb els usuaris del CASM.

En el curs 2015-16, el CRP va orientar-nos en la possibilitat de vincular-lo al Programa “Apadrinem el nostre patrimoni.” El Servei Comunitari s’amplia a tot el nivell: els tres grups de 3r ESO hi van treballar en tres línies diferents d’actuació, totes al servei dels malalts mentals: jardineria en el parc, guiatge en el parc, hort en el centre.

En el curs 2016-17, hem decidit organitzar els continguts d’acord amb la metodologia del Treball per Projectes, en el marc de les pràctiques del pla de treball de la Xarxa de les Competències Bàsiques. El Servei Comunitari es redueix novament a un sol grup per poder posar més atenció en els aspectes competencials, concretament el 3r ESO D, un grup homogeni d’atenció a la diversitat, amb un currículum específic de baix rendiment. La tasca que ha de guiar el projecte és “Realitzar una campanya d’informació per a l’apadrinament del Parc de Les Planes”. El subtítol del projecte és, doncs, una pregunta-guia relacionada amb el centre d’interès i amb la tasca escollides: “Per què convé a l’institut apadrinar el parc de Les Planes?”. El títol del projecte Jardiners sense embuts és el que inicialment es va crear per identificar el Servei Comunitari. Pensem que el projecte té dos contextos reals per als alumnes de l’institut. En primer lloc, el Parc de Les Planes és un lloc molt transitat pels joves del centre, tant en els desplaçaments des de Can Serra cap als barris de La Florlida, Pubilla Cases i Centre; com en les estones d’oci, quan l’utilitzen com a lloc de trobada o d’estada. En segon lloc, els usuaris del Centre de Salut Mental Benito Menni, receptors del servei del projecte, són veïns dels mateixos barris de l’alumnat.

L’equip docent del projecte ha estat reflexionant sobre com arribar a la pregunta que ha de guiar el treball: treballem per tasques, treballem per problemes, treballem per tasques i per problemes alhora?.  A partir d’alguns dels models de projectes presentats a les sessions de coordinació de la Xarxa de les Competències Bàsiques hem arribat a l’acord que la millor manera d’integrar els servei comunitari a la metodologia del treball per projectes és el “treball per tasques”. És per això que hem cercat l’objectiu real de l’apadrinament d’un espai del nostre entorn, en el qual els alumnes hi poguessin col·laborar de manera directa. Per poder tirar endavant amb eficàcia la Tasca 1 de la Xarxa, hem posat en segon terme “l’aprenentatge basat en problemes” (PBL, Problem Based Learning), que volem reactivar durant la segona fase del projecte. En iniciar el projecte, vam treballar amb els alumnes la construcció de bones preguntes, perquè pensàvem que el PBL seria el mètode que guiaria la feina.

Per tot això, en aquesta ocasió, no hem atès, per començar aquesta activitat, els interessos dels alumnes. No obstant això, la Rosa, per una banda, opina que la vinculació diària de molts nois i noies al parc ha fet que, amb les primeres visites de treball, molts d’ells comencessin a interessar-se per aspectes concrets del lloc. Per altra banda, troba que l’acostament dels joves als malalts mentals genera importants reaccions i preguntes sobre les seves conductes. Seran aquests interessos els que intentarem recuperar en el moment de treballar per preguntes o problemes.

Hem presentat el projecte als alumnes, establint amb ells els objectius d’aprenentatge i les tasques que servirien per avaluar-lo. Aquestes serien les dades bàsiques:

  1. TÍTOL: Jardiners sense embuts
  2. SUBTÍTOL: Per què convé a l’institut l’apadrinament del Parc de les Planes?
  3. CONTEXT: El Parc de Les Planes en companyia dels usuaris del Centre de Salut Mental Benito Menni (L’Hospitalet de Llobregat)
  4. PRODUCTE FINAL: Presentació al Consell Escolar d’una campanya d’informació sobre la importància del parc

Comencem el viatge

Parlar del grup impulsor de XCB del Torras és parlar d’un grup de professionals moguts per la il·lusió i per les ganes de canvi. És parlar d’un grup de professors que volen tornar a començar des del principi i volen aprendre a ensenyar de nou, amb noves maneres de fer i un concepte diferent del que ha de ser la feina i l’espai de l’aula. Però sobre tot, és parlar d’un grup d’amics, un grup de teràpia, on es treballa en equip, braç a braç, per superar reptes, obstacles, dubtes i inseguretats i construir una comunitat basada en el treball comú i el treball cooperatiu. El grup impulsor de la XCB del Torras trenca les barreres de l’ensenyament tradicional per matèries i obre un espai comú que va més enllà dels departaments i de les programacions d’aula. És una petita família on tothom posa el seu granet de sorra per aconseguir un objectiu final, incorporar el treball per projectes a la nostra pràctica docent i afavorir la motivació del nostre alumnat. 3, 2, 1… comencem!

El nostre viatge com a membres del grup impulsor de les competències bàsiques s’inicia al setembre de 2015. Aquesta va ser la nostra primera sessió i, en ella, vam parlar del nostre destí: crear estructures que permetin que el centre treballi amb competències.

Ara, quasi al final del viatge d´quest curs  (si és que és un final i no un CONTINUARÀ), volem fer una ullada pels diferents paisatges que hem recorregut, i recuperar les diferents sensacions que hi hem viscut.

Lo primer de tot va ser preparar l’equipatge. Havíem de llegir documents de com es fa un projecte i reflexionar sobre el que això significava per cadascú de nosaltres. Tot era una incògnita, llocs desconeguts dels quals quasi no havíem sentit parlar, massa llunyans per accedir-hi. Molt lentament, vam anar endinsant-nos en el tema. Treballar moltes matèries des d’un tema? Diferents departaments treballant alhora? Alumnes fent treball cooperatiu? Per un moment vam dubtar que fos possible i, sobretot, que nosaltres hi poguèssim anar, però allà que ens vam embarcar. El viatge necessitava també d’una gran preparació física (llegir articles, escoltar conferències, mirar d’altres experiències, fins i tot “twittejar”) i, encara que no sempre hem sigut constants en aquesta preparació, hem pogut trobar un lloc en aquesta tripulació on tots podem aportar alguna cosa, ni que sigui alguna de molt petita.

Ens vam haver d’organitzar: fer grups, triar temes d’interès, fer-nos bones preguntes, estudiar i valorar el procés, treballar l’autonomia, escollir un producte final. Era una manera ben diferent de fer, realment. Ens vam repartir la feina i cadascú de nosaltres va desenvolupar una unitat didàctica. Menys mal que ens vam ajudar, perquè no sabíem per on sortir-nos-en. Encara ara no sabem molt bé com hi vam arribar.

Finalment, i amb la col·laboració de tots, vam visualitzar les illes de 1r, 3r i 4t i les vam visitar carregats amb els nostres projectes.

IMG_3098