Comunicació del producte final

Hem planificat que la comunicació del producte final serà pública per als grups que participin en la presentació al Consell Escolar. Posteriorment, els grups a classe faran una valoració de tot el procés d’elaboració del projecte i dels resultats de les seves autoavaluacions.

La presentació del projecte al Consell Escolar té com a finalitat convèncer-lo de la idoneïtat de protegir l’espai escollit i de difondre els seus valors. Els arguments que presentaran seran en gran part la resposta a la pregunta guia del projecte: “Per què convé a l’institut apadrinar el Parc de Les Planes?”. Per demostrar allò après i assolir l’objectiu hauran d’emprar els aprenentatges i els materials elaborats en les tasques preparatòries. Hauran d’afegir els materials que calgui per donar forma al producte final i caldrà que distribueixin feines.

En el cas que la seva acció comporti que el curs vinent l’institut apadrini l’espai del Parc de Les Planes, les seves feines hauran d’ocupar un lloc en una possible exposició sobre el procés.

Definició del repte o del producte final

Els alumnes hauran de presentar al Consell Escolar del centre una proposta d’apadrinament del Parc de Les Planes. Aquesta presentació del projecte té com a finalitat convèncer al Consell de la idoneïtat de protegir l’espai escollit i de difondre els seus valors. Els arguments que presentaran seran en gran part la resposta a la pregunta guia del projecte: “Per què convé a l’institut apadrinar el Parc de Les Planes?”. Per demostrar allò après i assolir l’objectiu hauran d’emprar els aprenentatges i els materials elaborats en les tasques preparatòries. Hauran d’afegir els materials que calgui per donar forma al producte final i caldrà que distribueixin feines.

L’apadrinament s’emmarca en el programa Apadrinem el nostre patrimoni del Departament d’Ensenyament: Apadrinem el nostre patrimoni es basa en la idea de l’apadrinament d’un element del patrimoni monumental, del patrimoni cultural immaterial o del patrimoni natural, per part d’un centre educatiu.  L’apadrinament implica que el centre educatiu inclogui en el seu Projecte Educatiu de Centre el coneixement i l’estudi d’un element patrimonial del seu entorn  local o comarcal com a centre d’interès per a un o tots els seus nivells educatius.  El coneixement del patrimoni local des d’un punt de vista històric, artístic, cultural, natural i científic és important per fomentar la implicació dels alumnes en el territori i la societat i, en darrer terme, per promoure l’exercici d’una ciutadania crítica i responsable.

El repte, doncs, per a aquest alumnat, rau, doncs, en demostrar que el parc és un espai natural i un lloc de memòria important, que mereix ser protegit, estudiat i divulgat per ells mateixos i per altres alumnes del centre de cursos propers. Els alumnes han agafat consciència d’aquest valor perquè, prèviament, han treballat en aquest espai diferents activitats i les han compartides amb els veïns que són usuaris del Centre de Salut Mental Benito Menni. Es tracta, doncs, d’un objectiu final real, davant d’un públic rea, de profit per a tot l’institut, en una iniciativa del propi Departament d’Ensenyament que ens iguala a d’altres centres escolars padrins.

Les entitats externes que hi participen en aquest projecte són:

  1. El Centre de Salut Mental Benito Menni, entitat ja esmentada, com a receptora del servei comunitari.
  2. L’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), que ha inclòs Jardiners dins de la seva programació d’actitvitats escolars. El seu suport es concreta en:
    1. Aproximació als treballs de jardineria per part de l’empresa CESPA, responsable d’aquestes feines en els parcs urbans de la zona metropolitana.
    2. Aproximació al coneixement del parc per part de l’’empresa de serveis pedagògics i mediambientals SIBOC.

Aquesta presentació és, doncs, un producte final col·lectiu en el qual cada alumne, segons les seves habilitats, haurà aportat una part de la feina final en tres aspectes bàsics: les competències vinculades a l’escrit final, les competències vinculades a la maqueta interactiva i les competències vinculades a exposició oral. En les fases preparatòria i de desenvolupament del projecte tots els alumnes en treball cooperatiu realitzen totes les tasques del pla de treball dissenyat per l’equip docent. En la fase final els alumnes organitzen les tasques prèvies realitzades i realitzen algunes de noves, totes segons les seves habilitats.