Procés d’implementació

Per a la pregunta inicial del projecte, la que tots els grups base comparteixen, preveiem respostes diferents, un cop els grups comencin a organitzar el producte final. La percepció de cada grup sobre la importància i la utilitat del Parc de les Planes, ja es veu molt diferent durant els aprenentatges de les tasques preparatòries.

La informacíó necessària per a resoldres les tasques preparatòries i el pla de treball de la primera fase del projecte l’han obtinguda:

 1. De la guia Coneguem el Parc de Les Planes, de l’Ajuntament de L’Hospitalet i de l’AMB.
 2. Del projecte Apadrinem el nostre patrimoni, de la XTEC: xtec.gencat.cat/ca/projectes/apadrinemnostrepatrimoni/
 3. De la formació presencial:
  1. De SIBOC (per l’AMB), sobre els valors mediambientals i històrics del parc.
  2. De CESPA, sobre jardineria.
  3. De CASM Benito Menni, sobre malaltia mental i estigma social.
 4. De materials fotocopiats que hem proporcionat els professors.
 5. De recerques pròpies dels grups base, d’internet.

Com hem dit abans, l’autoregulació de l’alumnat d’aquest grup és molt baixa. Cal fer un seguiment dels resultats i demanar-los tasques encadenades que els obliguin a desfer cada coneixement en petites parts: significat de les paraules, construcció de les frases, relació amb les matèries, significat d’allò observat, importància de cada aspecte de les coses. L’elaboració del producte final, la planificació de com presentaran el projecte al Consell Escolar, portarà als alumnes a interelacionar tot allò après, i a recórrer a competències d’altres aprenentatges anteriors.

Algunes de les dinàmiques de treballl cooperatiu esdevenen útils en aquests grups bases:

 1. Les tècniques de construcció guiada del coneixement
  • La conversa guiada: NO, PERÒ …. / SÍ, PERÒ ….. / SÍ, I A MÉS A MÉS
  • Design Thinking: organització espacial de les idees, jerarquització, categorització
 2. Els grups d’experts
 3. La maleta viatgera

Els alumnes documenten el procés de producció en les seves carpetes d’aprenentatge.

Treball en equip dels docents

Hem decidit treballar en la primera fase d’aquest projecte durant quatre setmanes aproximadament, dedicant una mitjana de 6 hores a la setmana. Coordinem les tasques i el pla de treball del producte final des de el grup impulsor, amb algunes reunions d’equip docent per atendre la feina dels professors / es que no hi són al grup impulsor.

Hem establert la programació seguint els criteris establerts en la formació de Coordinadors de la Xarxa de les Competències Bàsiques

Projecte 3r ESO _Jardiners sense embuts_ 2017 Programació - Jardiners sense embuts - Versió 4Projecte 3r ESO _Jardiners sense embuts_ 2017 Programació – Jardiners sense embuts – Versió 4

Hem acordat els següents criteris d’organització per al nostre treball en equip:

 1. En reunió, hem establert en comú l’objectiu final del projecte, el producte final i la pregunta general per a tots els grups.
 2. En reunió, hem establert en comú els objectius d’aprenentatge que estan vinculats al Servei Comunitari i al currículum. Hem validat alguns objectius propis del nivell de 3r ESO i d’altres propis dels nivells anteriors, com correspon a la majoria dels alumnes del grup, segons l’adaptació curricular amb què reben les classes.
 3. En document compartit, hem dissenyat individualment els critreris d’avaluació i els indicadors d’avaluació.
 4. En reunió, hem avaluat el procés de realització de les tasques de la fase primera: els alumnes no tenien cap experiència prèvia amb el treball per equips cooperatius; són encara poc autònoms; no tenen tampoc massa experiència en treball competencial; són molt lents; en un  grup classe d’aquestes característiques curriculars no tots els grups base de treball cooperatiu es poden anivellar amb un alumne/a, al menys, que pugui liderar el pla de treball del grup; la capacitat de reflexió sobre el procés d’aprenentatge està molt poc treballada. Per aquest motiu, molts grups s’aturen i no poden treballar autònomament. Hem debatut força sobre si aquesta metodologia és adient per a grups configurats així.
 5. En la primera fase desenvolupada, el rol de professor  / a en gran part de les activitats competencials ha estat el del guiatge en la realització de les tasques, sense un pla de treball específic, sense que els alumnes hagin hagut de prendre decisions sobre el camí a seguir.  En aquesta fase, un cop acabin les tasques preparatòries, els alumnes hauran d’afrontar la pregunta conductora i dissenyar un pla de treball general per a tot el grup classe: aquí el professorat redueix la seva participació, per passar a orientar en la presa de decisions i en la construcció de la bastida perquè portin a terme el projecte. En la segona fase per desenvolupar, aquest rol serà semblant.
 6. Decidim formar el grup en estratègies, normes i mètodes de treball per projectes en grups base cooperatius, amb els materials que hem preparat en els primers mesos del grup impulsor 2016-17:
  1. Bones preguntes
  2. Treball en equip
  3. Carpeta d’aprenentatge
  4. Autoavaluació i coavaluació
 7. La documentació de treball del projecte l’hem organitzada de la següent manera:
  1. Graella de programació per objectius d’aprenentatge, criteris d’avaluació, indicadors de resultat / qualitat, i àmbits i dimensions curriculars.
  2. Diari del projecte
  3. Qüestionari del blog: una eina per recollir dades puntuals dels diferents ítems d’observació del procés docent.
  4. Carpeta de recolllida d’evidències docents, de materials gràfics i audiovisuals.
  5. Seguiment, coordinació i reflexions per correu electrònic.

Comunicació del producte final

Hem planificat que la comunicació del producte final serà pública per als grups que participin en la presentació al Consell Escolar. Posteriorment, els grups a classe faran una valoració de tot el procés d’elaboració del projecte i dels resultats de les seves autoavaluacions.

La presentació del projecte al Consell Escolar té com a finalitat convèncer-lo de la idoneïtat de protegir l’espai escollit i de difondre els seus valors. Els arguments que presentaran seran en gran part la resposta a la pregunta guia del projecte: “Per què convé a l’institut apadrinar el Parc de Les Planes?”. Per demostrar allò après i assolir l’objectiu hauran d’emprar els aprenentatges i els materials elaborats en les tasques preparatòries. Hauran d’afegir els materials que calgui per donar forma al producte final i caldrà que distribueixin feines.

En el cas que la seva acció comporti que el curs vinent l’institut apadrini l’espai del Parc de Les Planes, les seves feines hauran d’ocupar un lloc en una possible exposició sobre el procés.

Fase 1: Piulades de Twitter

….