Sessió 2 curs 2017-18

TANCAMENT I NOU PRESSUPOST

Publicat dins de General | Deixa un comentari

Sessió 1 curs 2017-18

CONTRACTACIÓ

 • Contractes menors primària: de més de 2.000 euros a 18.000 euros.  Si és de caràcter recurrent s’ha de presentar encara que no passi de 2.000 euros. Consultar  pas a pas al portal de centres.
 • Presentació de documents a ST : Omplir el document que surt en el pas a pas com a model de contracte menor. Presentar abans d’un mes de signat el contracte per e-valisa i dirigit a Elena González.
 • En quins casos: Autocars, sortides, colònies, reposició de mobiliari. Obres  i informàtica NO.
 • Per a què es fa?: per transparència. Tots aquests contractes es publiquen al registre públic de contractes.

 

Publicat dins de General | Deixa un comentari

Sessió 5 curs 2016-17

Esfera

Materials de Gestió acadèmica a Esfera white-male-1992577__340

Revisió de dades de la migració a Esfera

Contractació

Contractes menors

Avaluació

Decret d’avaluació juny 2016: A partir de la pàgina 5 explica  els documents oficials i el què s’ha fer amb cadascun.

XTEC documents oficials d’avaluació segons l’ordre del 14 juny de 2016

Publicat dins de General | Deixa un comentari

Sessió 4. Curs16-17

MIGRACIÓ a ESFER@                                                                                 white-male-1992587__340

Calendari i tasques que migren

Preparar les dades a SAGA

Extreure les dades que es puguin necessitar

INTRODUCCIÓ DE FACTURES A ESFERA

Algunes consideracions

FACTURES ELECTRÒNIQUES

Factura-e

Publicat dins de General | Deixa un comentari

Sessió 3. Curs 16-17

Declaracions a Hisenda                                    white-male-1992591__340

Declaració 347 (per Sílvia Jovells)

Declaració 347 a SAGA

Comencem a treballar amb Esfer@

Algunes qüestions a tenir en compte

Publicat dins de 16-17, Economia | Deixa un comentari

Sessió 2. Curs 16-17

Primers passos a Esfer@                                                   notes-686344__340

Primers passos a esfer@

Entrar a l’aplicació Esfer@

Estructura de les partides a Esfer@

Accés als materials de formació de l’Ateneu

Acords sobre adjudicacions de despeses

Davant qualsevol qüestió informàtica amb ESFER@ cal obrir incidència al SAU. Per altres incidències o consultes poden enviar un correu a aquesta  bústia:
vall_gestioeconomica.ensenyament@gencat.cat

 Declaracions a Hisenda

Full resum sobre IRPF (per Sílvia Jovells)

Certificat electrònic per a les declaracions a hisenda. NOVETAT

            DECLARACIONS A HISENDA

Vídeos per a les declaracions informatives
 • IRPF qualsevol pagament que es faci a una persona física, exercint una activitat de tipus professional
Trimestral: model 111
De l’1 al 20 abril, juliol, octubre i gener.
Anual: model 190     De l’1 al 30 gener de 2017.
 • DECLARACIÓ ANUAL D’OPERACIONS AMB TERCERS
Model 347: Proveïdors, superiors a 305,06 euros, que inclou  IVA.

 

Fins el 28 de Febrer

Publicat dins de 16-17, Economia | Deixa un comentari

Sessió 1. Curs 16-17

1-PORTAL DE CENTRE

Eleccions al Consell Escolar

Inici del procés: a partir del dia 7 de novembre de 2016.

Constitució de les meses electorals: abans del dia 16 de novembre de 2016.

Votacions: entre els dies 28 de novembre i 2 de desembre de 2016, ambdós inclosos.

Constitució del consell escolar i presa de possessió dels seus membres: abans del dia 22 de desembre de 2016.

SAGA dades dels alumnes

2- ESFERA

Ordre d’avaluació

3- SECRETARIA DIGITAL

Imprescindibles de secretaria digital

4- TANCAMENT

– S’ha d’intentar que no quedin factures pendents de pagament pel proper any.  Va bé avisar el claustre a  primers  de desembre per tal que aturi les despeses.

-Per liquidar les  factures que tenen  un venciment més enllà de l’any en curs s’ha de  trucar els proveïdors per avançar el pagament.

-És important puntejar les sortides i les entrades cada mes i quadrar els diners del compte i la caixeta amb els del banc. Així, si hi ha algun error és més  fàcil trobar-lo.

-Els pagaments o cobraments del 2016 no realitzats s’han de tenir en compte per calcular el romanent real en el moment de fer el tancament. A Esfera, a l’hora de fer el pressupost,  trobareu un compte pressupostari on haureu de donar d’alta les factures i cobraments pendents, només a efectes bancaris.

-S’ha de tenir en compte que moltes vegades, cap a final d’any, la Generalitat  envia uns diners per despeses de funcionament que no estaven dins de la previsió inicial.

 4-PASSAPARAULA

Publicat dins de 16-17, General | Deixa un comentari

Sessió 6. Curs 15-16

EVALISA                                                  

Documents eValisa centrefountain-pen-297440__180

ACTES DE CLAUSTRE I CONSELL

DECRET 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius

L’article 46 parla de les convocatòries de consell escolar

L’article 48 parla de les convocatòries de claustre

Llei 26/2010 del 3 d’agost de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya

Article 20: Actes de les sessions

1. En l’acta s’han de fer constar els assistents, l’ordre del dia de la reunió, el lloc i el temps en què s’ha efectuat, els punts principals de les deliberacions, el contingut dels acords adoptats, el sentit dels vots i, si un membre o una membre ho demana, una explicació succinta del seu parer.

3. El secretari o secretària, amb el vistiplau del president o presidenta, ha de signar l’acta, que s’ha d’aprovar en la mateixa reunió o en la següent. El secretari o secretària pot emetre vàlidament certificats sobre els acords específics que s’hi hagin adoptat sens perjudici de l’aprovació ulterior de l’acta, i hi ha de fer constar expressament aquesta circumstància.

EAPC- Material didàctic per a cursos de llenguatge administratiu :

Pàg 79 hi ha un exemple d’acta.

XTEC: Documents administratius

june-706939__180TASQUES A TENIR EN COMPTE DE CARA EL FINAL DE CURS

-Documents de canvi de direcció de centre:

 • Traspassar la gestió actualitzada, és a dir, cal tenir tots els moviments d’ingrés i de despesa enregistrats
 • Fer una liquidació virtual i que els dos directors signin els documents
 • Custodiar aquests documents signats
 • Canvi de signatura al banc

-Tenir el saga al dia.

-Tenir tancades les partides de sortides dels alumnes.

-Quadrar totes les partides.

-Mirar les diferents partides i els seus romanents.

-Fer una acta d’arqueig i un moviment de conciliació bancària a finals de juny

-Preparació del tancament del llibre d’actes de Claustre i Consell Escolar.

-Haver traspassat els expedients als cursos actuals.

-Si es considera convenient, deixar fets els horaris.

Documentació i tasques relatives a l’avaluació de final de curs

 

Publicat dins de Avaluació SAGA, Consell Escolar, Normativa | Deixa un comentari

Sessió 5. Curs 15-16

PREINSCRIPCIÓ

Preguntes més freqüents sobre la preinscripció

RALC

Registre d’alumnes

TASQUES DE SECRETARIA

Funcions del secretari/a

 

Publicat dins de 15-16, General | Deixa un comentari

Sessió 4. Curs 15-16

 • Enllaços d’interès relacionats amb economia al nostre bloc:apple
  • Gestió econòmica
  • Normativa
Publicat dins de 15-16, Economia, General | Deixa un comentari