Sessió 5 curs 2016-17

Esfera

Materials de Gestió acadèmica a Esfera white-male-1992577__340

Revisió de dades de la migració a Esfera

Contractació

Contractes menors

Avaluació

Decret d’avaluació juny 2016: A partir de la pàgina 5 explica  els documents oficials i el què s’ha fer amb cadascun.

XTEC documents oficials d’avaluació segons l’ordre del 14 juny de 2016

Publicat dins de General | Deixa un comentari

Sessió 4. Curs16-17

MIGRACIÓ a ESFER@                                                                                 white-male-1992587__340

Calendari i tasques que migren

Preparar les dades a SAGA

Extreure les dades que es puguin necessitar

INTRODUCCIÓ DE FACTURES A ESFERA

Algunes consideracions

FACTURES ELECTRÒNIQUES

Factura-e

Publicat dins de General | Deixa un comentari

Sessió 3. Curs 16-17

Declaracions a Hisenda                                    white-male-1992591__340

Declaració 347 (per Sílvia Jovells)

Declaració 347 a SAGA

Comencem a treballar amb Esfer@

Algunes qüestions a tenir en compte

Publicat dins de 16-17, Economia | Deixa un comentari

Sessió 2. Curs 16-17

Primers passos a Esfer@                                                   notes-686344__340

Primers passos a esfer@

Entrar a l’aplicació Esfer@

Estructura de les partides a Esfer@

Accés als materials de formació de l’Ateneu

Acords sobre adjudicacions de despeses

Davant qualsevol qüestió informàtica amb ESFER@ cal obrir incidència al SAU. Per altres incidències o consultes poden enviar un correu a aquesta  bústia:
vall_gestioeconomica.ensenyament@gencat.cat

 Declaracions a Hisenda

Full resum sobre IRPF (per Sílvia Jovells)

Certificat electrònic per a les declaracions a hisenda. NOVETAT

            DECLARACIONS A HISENDA

Vídeos per a les declaracions informatives
 • IRPF qualsevol pagament que es faci a una persona física, exercint una activitat de tipus professional
Trimestral: model 111
De l’1 al 20 abril, juliol, octubre i gener.
Anual: model 190     De l’1 al 30 gener de 2017.
 • DECLARACIÓ ANUAL D’OPERACIONS AMB TERCERS
Model 347: Proveïdors, superiors a 305,06 euros, que inclou  IVA.

 

Fins el 28 de Febrer

Publicat dins de 16-17, Economia | Deixa un comentari

Sessió 1. Curs 16-17

1-PORTAL DE CENTRE

Eleccions al Consell Escolar

Inici del procés: a partir del dia 7 de novembre de 2016.

Constitució de les meses electorals: abans del dia 16 de novembre de 2016.

Votacions: entre els dies 28 de novembre i 2 de desembre de 2016, ambdós inclosos.

Constitució del consell escolar i presa de possessió dels seus membres: abans del dia 22 de desembre de 2016.

SAGA dades dels alumnes

2- ESFERA

Ordre d’avaluació

3- SECRETARIA DIGITAL

Imprescindibles de secretaria digital

4- TANCAMENT

– S’ha d’intentar que no quedin factures pendents de pagament pel proper any.  Va bé avisar el claustre a  primers  de desembre per tal que aturi les despeses.

-Per liquidar les  factures que tenen  un venciment més enllà de l’any en curs s’ha de  trucar els proveïdors per avançar el pagament.

-És important puntejar les sortides i les entrades cada mes i quadrar els diners del compte i la caixeta amb els del banc. Així, si hi ha algun error és més  fàcil trobar-lo.

-Els pagaments o cobraments del 2016 no realitzats s’han de tenir en compte per calcular el romanent real en el moment de fer el tancament. A Esfera, a l’hora de fer el pressupost,  trobareu un compte pressupostari on haureu de donar d’alta les factures i cobraments pendents, només a efectes bancaris.

-S’ha de tenir en compte que moltes vegades, cap a final d’any, la Generalitat  envia uns diners per despeses de funcionament que no estaven dins de la previsió inicial.

 4-PASSAPARAULA

Publicat dins de 16-17, General | Deixa un comentari

Sessió 6. Curs 15-16

EVALISA                                                  

Documents eValisa centrefountain-pen-297440__180

ACTES DE CLAUSTRE I CONSELL

DECRET 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius

L’article 46 parla de les convocatòries de consell escolar

L’article 48 parla de les convocatòries de claustre

Llei 26/2010 del 3 d’agost de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya

Article 20: Actes de les sessions

1. En l’acta s’han de fer constar els assistents, l’ordre del dia de la reunió, el lloc i el temps en què s’ha efectuat, els punts principals de les deliberacions, el contingut dels acords adoptats, el sentit dels vots i, si un membre o una membre ho demana, una explicació succinta del seu parer.

3. El secretari o secretària, amb el vistiplau del president o presidenta, ha de signar l’acta, que s’ha d’aprovar en la mateixa reunió o en la següent. El secretari o secretària pot emetre vàlidament certificats sobre els acords específics que s’hi hagin adoptat sens perjudici de l’aprovació ulterior de l’acta, i hi ha de fer constar expressament aquesta circumstància.

EAPC- Material didàctic per a cursos de llenguatge administratiu :

Pàg 79 hi ha un exemple d’acta.

XTEC: Documents administratius

june-706939__180TASQUES A TENIR EN COMPTE DE CARA EL FINAL DE CURS

-Documents de canvi de direcció de centre:

 • Traspassar la gestió actualitzada, és a dir, cal tenir tots els moviments d’ingrés i de despesa enregistrats
 • Fer una liquidació virtual i que els dos directors signin els documents
 • Custodiar aquests documents signats
 • Canvi de signatura al banc

-Tenir el saga al dia.

-Tenir tancades les partides de sortides dels alumnes.

-Quadrar totes les partides.

-Mirar les diferents partides i els seus romanents.

-Fer una acta d’arqueig i un moviment de conciliació bancària a finals de juny

-Preparació del tancament del llibre d’actes de Claustre i Consell Escolar.

-Haver traspassat els expedients als cursos actuals.

-Si es considera convenient, deixar fets els horaris.

Documentació i tasques relatives a l’avaluació de final de curs

 

Publicat dins de Avaluació SAGA, Consell Escolar, Normativa | Deixa un comentari

Sessió 5. Curs 15-16

PREINSCRIPCIÓ

Preguntes més freqüents sobre la preinscripció

RALC

Registre d’alumnes

TASQUES DE SECRETARIA

Funcions del secretari/a

 

Publicat dins de 15-16, General | Deixa un comentari

Sessió 4. Curs 15-16

 • Enllaços d’interès relacionats amb economia al nostre bloc:apple
  • Gestió econòmica
  • Normativa
Publicat dins de 15-16, Economia, General | Deixa un comentari

Sessió 3. Curs 15-16

GESTIÓ ECONÒMICA

Economia from crpsabadell

Quadre resum:

IVA l’educació n’està exempta però alguns ingressos del centre donen lloc a l’emissió de factures
Trimestral: model 303
De l’1 al 15 abril, juliol, octubre. La darrera fins el 30 gener del 2016.
Anual : model 390
De l’1 al 30 gener de 2016.
IRPF qualsevol pagament que es faci a una persona física, exercint una activitat de tipus professional
Trimestral: model 111
De l’1 al 20 abril, juliol, octubre i gener.
Anual: model 190
De l’1 al 30 gener de 2016.
DECLARACIÓ ANUAL D’OPERACIONS AMB TERCERS
Model 347: Proveïdors, superiors a 305,06 euros, que inclou IVA.
Termini el mes de febrer.
Publicat dins de 15-16, Economia | Deixa un comentari

Sessió 1. Curs 15-16

NOVES APLICACIONS DEL DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT

Esfer@, RALC i GEDAC esfera blog

Registre d’alumnes i Creació del RALC

Calendari de tramesa de dades al RALC

Gestió de la qualitat de les dades

GUIA D’ESTIL DEL DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT

Guia d’estilpencil

NOVETATS SAU tel 900 82 82 82

Nova adreça electrònica: sau.tic@gencat.cat

Nou portal de suport TIC per als usuaris: http://pautic.gencat.cat.

NOVES URL de les aplicacions del Departament       arroba

Document amb enllaços directes

IBAN

Càlcul de l’IBAN

XTEC i secretaria

Bloc de secretaria digitalxtec

Portal de centre

Imprescindibles de secretaria digital

Publicat dins de 15-16, General | Deixa un comentari