Consell Escolar

MEMBRES QUE FORMEN PART DEL CONSELL ESCOLAR DEL CENTRE

Un cop acabades les eleccions per escollir els nous membres del consell escolar de centre, constituirem el nou consell amb els membres següents:

Representants del sector famílies:

Hug Sierra, Eva Allué i Marta Castells (AMPA)

Representants del sector mestres:

Vanesa Gómez, Noèlia Tellosa i Núria Ayguadé.

Membres nats:

Laura Martín, Marta Amat

Representant ajuntament:

Gemma Franquesa

Secretària del consell:

Antònia Baró

Informació sobre el seu funcionament:

QUÈ ÉS?

El consell escolar d’una escola és l’òrgan de participació de la comunitat escolar en el govern dels centres i l’òrgan de programació, seguiment i avaluació general de les seves activitats que s’hi fan.

PER QUI ESTÀ COMPOST?

El presideix el director/a del centre que actuarà com a president/a. El secretari actuarà amb veu però sense vot. També hi formen part un/a representant de l’ajuntament de Guissona, un/a representant de l’AMPA, dos representants de pares i mares dels alumnes i 3 mestres del centre.

CADA QUANT DE TEMPS ÉS RENOVA?

Els membres representants dels diferents sectors de la comunitat educativa seran renovats dins dels terminis establerts per la normativa reguladora (4 anys).

QUAN ÉS FAN LES REUNIONS?

Les reunions ordinàries es celebraran com a mínim una vegada al trimestre i les reunions extraordinàries les vegades que siguin necessàries per raons d’urgència. És prioritzaran a la 13h del migdia i s’avisarà amb un mínim de 48h via telemàtica, llevat en els casos d’urgència.

QUINES SÓN LES COMPETÈNCIES DEL CONSELL ESCOLAR?

Segons la normativa vigent (LEC) són:

– Aprovar el projecte educatiu i les modificacions corresponents per una majoria de tres cinquenes parts dels membres.

– Aprovar les propostes d’acords de coresponsabilitat, convenis i altres acords de col·laboració del centre amb entitats o institucions.

– Aprovar la programació general anual del centre i avaluar-ne el desenvolupament i els resultats.

– Aprovar les normes d’organització i funcionament i les modificacions corresponents.

– Aprovar la carta de compromís educatiu.

– Aprova el pressupost del centre i el rendiment de comptes.

– Intervenir en el procediment d’admissió d’alumnes.

– Intervenir en la resolució de conflictes i , si escau, revisar les sancions als alumnes.

– Aprovar les directrius per a la programació d’activitats escolars complementàries i d’activitats extraescolars, i avaluar-ne el desenvolupament.

– Participar en les anàlisi i les avaluacions del funcionament general del centre i conèixer l’evolució del rendiment escolar.

– Aprovar els criteris de col·laboració amb altres centres i amb l’entorn.

– Qualsevol altra que sigui atribuïda per les normes legals o reglamentàries.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *