Consciència fonològica-1

La consciència fonològica és la sensibilitat o la consciència explícita de l’estructura fonològica de les paraules en una llengua. Concretament, implica l’habilitat per notar, pensar o manipular els sons individuals en les paraules.

Aquest projecte consta de tres nivells de dificultat per treballar la consciència fonològica.

  • Nivell 1: una sola paraula i dos dibuixos. Hi ha un so que diferència les dues imatges (pi- pa…). Cal clicar la imatge correcta per sentir la veu.
  • Nivell 2: dues paraules i dos dibuixos, cal clicar les imatges per sentir la veu i relacionar amb el text correcte.
  • Nivell 3: tres paraules i tres dibuixos, cal clicar les imatges per sentir la veu i relacionar amb el text correcte.

Fet per : Mercedes Rivera Pérez

Fem traços

Dades identificatives:
Títol: DIBUIXEM
Nivell educatiu:  EDUCACIÓ ESPECIAL,Educació Infantil, Educació Primària.EDUCACIÓ INFANTIL, Segon Cicle.EDUCACIÓ PRIMÀRIA, Primer Cicle.
Objectius:
Generals:
Adquirir les habilitats bàsiques de traç de formes, lletres i números.
Específics:
Ser capaç de traçar amb el ratolí o amb el dit en l’aire les vocals i les consonants en minúscula.
Ser capaç de traçar amb el ratolí o amb el dit en l’aire les vocals i les consonants en majúscula.
Ser capaç d’executar formes bàsiques tant amb el ratolí com amb el dit sobre la pantalla o en l’aire.
Ser capaç de realitzar traços bàsics amb el ratolí i amb el dit sobre la pantalla o en l’aire.
Ser capaç de traçar amb el ratolí o amb el dit els números del zero al nou.
Coneixements previs:
Relació entre el moviment del ratolí i el seu efecte en la pantalla. En el cas de les lletres i els números convé tenir un contacte previ amb els seus respectius noms i els contextos en què apareixen.

WQ Aprendre a llegir i escriure

1. OBJECTIUS D’AQUESTA WEBQUEST.
Aquesta WebQuest està pensada per l’àrea de Llengua i també per a treballar les competències bàsiques TIC.
Aquesta WebQuest pretén que els alumnes de Cicle inicial i mitjà de Primària aprenguin a desenvolupar una història amb ajut.

2. ORGANITZACIÓ DELS ALUMNES
Per desenvolupar aquesta WebQuest, els nens i les nenes han de tenir uns coneixements mínims d’informàtica:
Fer anar el processador de textos.
Desar un document.
Imprimir un document.
Fer anar un navegador.

3.TEMPORALITZACIÓ
Aquesta WebQuest està pensada per a 6 sessions de treball .
L’activitat final es farà en 1 sessió més on es produeix el redactat final del conte.