Programació

Assesorament TIC al CEIP Patufet Sant Jordi – Francesc Batallé i Aragonès (08042871)
rbla. de la Marina, 413
08907 – Hospitalet de Llobregat
933372535

Correu: ceip-patufet@xtec.cat

Directora en funcions: Núria Ferrer

Horaris: 20 hores de formació presencial i 10 no presencial. (30 hores de certificació)

Proposta: 10 sessions de dues hores, cada 15 dies. De 17’15 a 19’15

Calendari:

2009

6 i 20 d’octubre

3 i 17 de novembre

2010

12 i 26 de gener

9 i 23 de febrer

9 i 23 de març

Dia de la setmana: dimarts

Objectius:

 • Aconseguir que la majoria de professors s’involucrin en l’ús de les TIC al centre.

 • Conèixer les eines que permetin assolir la competència digital dels alumnes.

 • Iniciar l’elaboració del Pla TAC de centre.

 • Utilitzar les TIC com a recurs de comunicació interna del centre.

 • Valorar les possibilitats de fer servir el correu electrònic com una eina de comunicació interna.

 • Conèixer els principals elements de la intranet d’un centre i prendre consciència de les possibilitats que ens pot oferir pel que fa a comunicació interna al centre.

 • Familiaritzar-se amb els elements bàsics que integren la xarxa del centre.

 • Proporcionar al professorat recursos informàtics per a l’organització de l’aula i de la seva tasca docent.

 • Proporcionar al professorat recursos informàtics per optimitzar el procés d’ensenyament aprenentatge de l’alumne.

 • Conèixer i fer servir com a eina didàctica els serveis de la xarxa Internet (web de la XTEC, portal edu365.cat i altres).

Continguts:

 • El Pla TAC de centre.

 • La competència digital

 • TIC i currículum: les TIC com a objecte d’aprenentatge.

 • L’organització dels recursos TIC del Centre.

 • La web del centre: Àgora

 • Ús d’eines de comunicació TIC: el correu, calendaris, cercadors, maps, la wipipèdia, ….

 • Recursos TIC per l’educació.

 • Projectes col·laboratius

 • Eines de publicació al centre: els blocs

 • Eines Web 2.0 per l’educació.

 • Les TIC i el treball per projectes.

 • La imatge digital

 • El vídeo digital

 • El so digital: la ràdio a l’escola

Bloc 1: El Pla TAC de centre

La incorporació generalitzada de les tecnologies de la informació i la comunicació

en els processos d’ensenyament-aprenentatge”

Què és, com s’elabora.

Estratègies per a l’elaboració del pla TAC del centre.

El paper de les TIC al centre.

L’organització de les TIC al centre

La comissió TAC del centre.

Autodiagnosi TAC del centre educatiu:

Situació actual:

 • Gestió i planificació

 • Desenvolupament curricular i TAC

 • Desenvolupament professional del professorat

 • Organització de centre i TAC

 • Recursos i infraestructures TAC

Activitats: Pla TAC enquesta inicial

Bloc 2: Les TIC i el currículum. La competència digital.

La competència bàsica en tecnologies de la informació i la comunicació

http://www.xtec.net/escola/tec_inf/tic/

La competència bàsica en TIC ha de garantir que tot l’alumnat, en finalitzar l’escolarització obligatòria, assoleixi el domini de les habilitats i els recursos tecnològics bàsics al mateix temps que les estratègies i procediments informacionals vinculats a les TIC.

Les dimensions de la competència bàsica TIC

L’adopció de les TIC com una competència bàsica del mateix nivell que les competències instrumentals (lectura, escriptura, càlcul) comporta concretar els àmbits o les dimensions de la competència, les accions educatives, i els mitjans organitzatius i metodològics per assolir-la.

A partir dels objectius generals sobre els quals s’articula la competència bàsica TIC, cal:

 1. • Assolir les capacitats per desenvolupar-se individualment i social en la societat de la informació.

 2. • Explotar el potencial de les TIC en totes les àrees i àmbits de l’ensenyament i l’aprenentatge.

 3. • Utilitzar les TIC per donar suport a objectius educatius generals, com ara el desenvolupament d’actituds positives per a l’aprenentatge, la millora en la presentació dels treballs, les actituds inquisitives de recerca i de resolució de problemes, aprendre a col·laborar i treballar en equip.

 4. • Aprofitar els nous entorns de comunicació per participar en comunitats d’aprenentatge formals i informals.

Capacitats que expressen la competència digital:

1.- Aprendre i generar coneixements, productes o processos

– Representar i crear coneixement en diferents llenguatges específics (textual, numèric, icònic, visual, gràfic i sonor).

Tema 1: La imatge digital

La imatge

 • Identificar la imatge com un element clau en les TIC.

 • Conèixer diferents experiències que utilitzen la imatge dins de l’aula.

 • Utilitzar la imatge com a recurs didàctic.

 • Cercar, crear i manipular dibuixos, fotografíes i vídeos.

 • Conèixer les possibilitats de la xarxa en relació a la imatge.

Continguts

 1. La imatge com a element central en les TIC.

 2. Aplicacions didàctiques on intervé la imatge.

 3. Possibilitats del dibuix digital.

 4. La fotografia a l’aula.

 5. Eines de presentació.

 6. El vídeo com a recurs.

 7. Experiències diverses, la xarxa i les seves possibilitats.

Tema 2: El vídeo digital ?

Edició de vídeo digital

Tema 3: El so i la ràdio a l’escola

Objectius:

 • Conèixer les possibilitats didàctiques del so.

 • Conèixer el llenguatge sonor i les possibilitats que ens ofereix en l’àmbit comunicatiu.

 • Conèixer i utilitzar les eines i equipaments que permeten treballar el so a l’aula

 • Conèixer i utilitzar les eines i les tècniques que permeten realitzar i emetre un programa de ràdio a la xarxa Internet.

Continguts:

 • La competència comunicativa lingüística i audiovisual al currículum.

 • El llenguatge sonor.

 • El guió radiofònic.

 • Equipaments, formats digitals, reproductors i editor de so (Audacity).

 • Transmissió de so per Internet.

 • Bones pràctiques de so i ràdio als centres educatius.

– Producir coneixement i publicar informació emprant eines

Tema 4: Els blocs

Objectius

 • Utilitzar el bloc com a eina d’expressió de l’alumne.

 • Üs del bloc com espai de publicació de l’alumne i el professor

 • Utilitzar el bloc com element de comunicació del professor i els seus alumnes.

 • Conèixer diferents experiències didàctiques d’ús dels blocs

Continguts:

 • Ús didàctic dels blocs

 • Incorporació de la imatge i el so a les activitats didàctiques

 • Tipologies de blocs

 • Ús del bloc de la classe.

 • Publicació de continguts al bloc: experiències, treballs, etc..

 • Experiències didàctiques amb els blocs

– Treballar amb eficàcia amb continguts digitals i en entorns virtuals d’ensenyament aprenentatge.

Tema 5: Recursos TIC per l’aula

Recursos a la xarxa: edu365, edu3.cat, Jclic,

2.- Obtenir, avaluar i organitzar informació en format digital

– Usar sistemes informàtics i navegar per internet per accedir a informació, recursos i serveis.

– Utilitzar diferents fonts i motors de cerca segons el tipus i el format de la informació: text, imatge,…

Tema 6: Eines Web 2.0 per l’educació

Cercadors d’informació.

Eines de presentació fotogràfica: Picasa, Bubleshare, …

Presentacions a la xarxa: Slideshare

Vídeo: Youtube, edu3.cat

Repositori d’arxius (Box)

Animacions (Animoto,..)

Visualitzador d’imatges ( Gallery, Picasa,)

La wikipèdia

– Desar, arxivar i recuperar la informació en format digital en dispositius locals i a internet

3.- Comunicar-se, relacionar-se i col·laborar.

– Comunicar-se mitjançant dispositius digitals i programari específic.

Tema 7: La comunicació Interna del centre: el correu electrònic.

Utilitzem el correu electrònic?

Correu xtec i altres

Llistes de correu electrònic

Eines de comunicació: google calendar; google maps; google docs.

– Emprar eines d’elaboració col·lectiva de coneixement en tasques i projectes educatius.

Tema 8:Internet a l’aula

Objectius

 • Trobar a Internet informació per crear activitats a l’aula.

 • Com presentar recursos als alumnes.

 • Donar idees per treballar amb Internet a l’aula.

 • Possibilitar la participació en diferents activitats educatives a Internet.

 • Donar informació sobre diferents recursos telemàtics útils al professorat.

 • Comentar diferents models de treball amb Internet.

Activitats col·laboratives: La prestageria, Quaderns virtuals, Caceres del tresos, Webquest, Wikis

– Participar en entorns virtuals d’aprenentatge, xarxes socials i espais telecol·laboratius

4.- Actuar de forma responsable, cívica i segura

– Gestionar la identitat digital i el grau de privacitat i de seguretat de les dades personals i de la informació de la xarxa.

– Actuar de forma cívica i legal respecte als àmbits de propietat del programari i els continguts digitals.

Tema 9: Internet segura

5.- Utilitzar i gestionar dispositius i entorns de treball digitals.

– Comprendre i emprar amb eficàcia els dispositius i sistemes informàtics propis de les TIC.

– Utilitzar les funcions de navegació en dispositius informàtics i en xarxa.

Tema 10: informàtica d’usuari

Objectius:

 • Conèixer el funcionament de la xarxa del centre

 • Elaborar normes d’ús eficient dels ordinadors al centre

 • Conèixer el funcionament de la xarxa wifi del centre

 • Conèixer el funcionament dels aparells informàtics del centre: canó, càmeres de fotos, càmera de vídeo,…

Setembre de 2009

El formador

Benito Mendoza

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *