L’ús didàctic del material multimedia

Ús didàctic del material multimèdia

L’alumnat s’ha d’implicar en la creació del material durant tot el procés

  • Organització: per grups de 4 persones
  • Planificació: S’explica un tema, es proposa una activitat i es proporcionen diferents eines multimèdia per a realitzar-la
  • Realització: S’explica el funcionament de l’eina i en acabar els alumnes realitzen la tasca.
  • Avaluació: L’avaluació consistirà en 2 rúbriques: rúbrica del treball en equip i rúbrica del producte final.

L’us de recursos audiovisuals potencia un aprenentatge significatiu per l’alumnat. El fet d’utilitzar materials multimèdia a l’aula proporciona molts avantatges: augmenta l’interès de l’alumnat, ens permet tenir accés a molta informació i amb diferents formats, ens permet treballar amb dades reals i actualitzades, podem cercar activitats diverses i compartir-les, potencia la creativitat de l’alumnat i permet treballar amb diferents ritmes d’aprenentatge.

Multimedia