e. La Universitat

Accés i admissió a la Universitat

0

Aquí us adjunto la presentació d’aquest matí amb tota la informació relacionada amb les PAU ( proves, estructura, notes de tall, preinscripció, assignacions i reassignacions…)

Loading...

Facebook
Twitter
More...

La Universitat

0

1. SISTEMA UNIVERSITARI ADAPTAT A L’ESPAI EUROPEU D’EDUCACIÓ SUPERIOR (EEES)
Si voleur cursar estudis universitaris heu de saber que des del curs 2009-2010, els títols dels estudis universitaris a Catalunya s’estructuren de la següent forma:

 • GRAUS (4anys / 240 crèdits ECTS) (antigues “ llicenciatures” i ” diplomatures”)
 • MASTER (1-2 anys / 60-120 crèdits ECTS)
 • DOCTORAT (3-4 anys)

Aquest nou sistema universitari permet el reconeixement dels títols cursats a les universitats espanyoles/ catalanes a tot el sistema educatiu superior europeu.
Un dels objectius de l’EEES (Sistema Universitari adaptat a l’Espai Europeu d’Educació Superior) és millorar la qualitat de la formació universitària donant molta importància al paper de l’estudiant que esdevé el protagonista del seu procés d’ensenyança-aprenentatge ( S’ha d’anar a les classes amb una feina prèvia feta)
El sistema d’avaluació contínua dels coneixements i de les competències que es van adquirint va més enllà dels exàmens i té en compte l’esforç personal.

Si voleu consultar més informació sobre la Universitat seguiu aquest enllaç:

http://www.gencat.cat/diue/ambits/ur/universitats/index.html

2. ELS GRAUS

Són estudis que tenen com a finalitat l’obtenció per part de l’estudiant d’una formació general orientada a la preparació de l’exercici professional.
Els títols de grau són de 240 crèdits ECTS, que equivalen a un període mínim d’estudis de 4 anys

Excepcionalment, els graus amb condicions poden tenir més crèdits i suposar un període d’estudis més ampli.
El títol oficial que s’obtindrà després d’haver superat aquests estudis és el de “graduat/ada”.
Tots els graus s’adscriuen a alguna d’aquestes branques de coneixement:

 • Arts i humanitats
 • Ciències ciències de la salut
 • Ciències socials i jurídiques
 • Enginyeria
 • Arquitectura.

L’adscripció a una branca marca les assignatures bàsiques que s’hauran de cursar dins dels dos primers anys.
Els plans d’estudi de grau contindran com a mínim les activitats formatives següents: matèries bàsiques, obligatòries i optatives, pràctiques externes i un treball de fi de grau.

exterior_etse

El Govern de la Generalitat de Catalunya ha volgut posar especial èmfasi en el fet que tots els plans d’estudis de grau que imparteixin les universitats de Catalunya continguin pràctiques externes en empreses o institucions i, també, matèries que garanteixin el coneixement de la llengua anglesa.

El Departament d’Innovació, Universitats i Empresa ha creat una plataforma,  Què i perquè estudiar a les Universitats catalanes que permet fer una recerca dels graus, màsters i doctorats i consultar la durada dels ensenyaments, les matèries, els crèdits,les universitats on s’imparteixen… MOLT ÚTIL!!!

http://www14.gencat.cat/qpq/AppJava/real/iniciar.do

3. PROVES D’ACCÉS A LA UNIVERSITAT

Les proves d’accés a la universitat per als estudiants procedents de batxillerat tindran una nova estructura a partir de l’any 2010. La convocatòria de juny de 2010 serà la primera en què la prova d’accés es farà d’acord amb un nou model, derivat, d’una banda, del batxillerat LOE i que coincideix, d’altra banda, amb la implantació de l’espai europeu d’educació superior.

El tret fonamental del nou model de prova d’accés és que hi desapareixen les vies d’examen i, per tant, les matèries obligatòries de modalitat, de manera que cada estudiant defineix, mitjançant les matèries de modalitat, el seu propi perfil d’accés.

selectividad1

– Estructura de la prova

La prova d’accés a la universitat a partir de l’any 2010 s’estructura en dues fases:

 • una fase general obligatòria
 • una fase específica de caràcter voluntari

Els exàmens de les PAU es realitzen al llarg de tres dies consecutius.

Fase general
Consta de cinc exercicis:

 1. Llengua catalana i literatura
 2. Llengua castellana i literatura
 3. Llengua estrangera
 4. Història o Història de la filosofia
 5. Una matèria de modalitat de batxillerat triada per l’estudiant

Fase específica
Cada estudiant pot examinar-se d’un màxim de tres matèries de modalitat de batxillerat, diferents a  les examinades en la fase general.

Matèries Optatives

Anàlisi musical
Biologia
Ciències de la terra i del medi ambient
Cultura audiovisual
Dibuix artístic
Dibuix tècnic
Disseny
Economia de l’empresa
Electrotècnia
Física
Geografia
Grec
Història de l’art
Literatura catalana
Literatura castellana
Llatí
Matemàtiques aplicades a les ciències socials
Matemàtiques
Química
Tecnologia industrial

-Qualificació de la fase general i Nota d’accés

La qualificació de la fase general (QFG) és la mitjana aritmètica dels 5 exercicis. Cada un dels exercicis es qualifica amb una puntuació de 0 a 10 punts.

És condició indispensable tenir una qualificació de la fase general (QFG) igual o superior a 4 punts per poder optar a nota d’accés.

Nota d’accés. Es considera que un estudiant ha superat la prova d’accés a la universitat si obté una nota igual o superior a 5 com a resultat de la mitjana ponderada del 60% de la nota mitjana de batxillerat i el 40% de la qualificació de la fase general, és a dir:

Nota d’accés = 0,6 QMB + 0,4 QFG

QMB= qualificació mitjana de batxillerat
QFG = qualificació de la fase general (sempre que aquesta sigui superior o igual a 4)

Aquesta nota d’accés (mínim 5 i màxim 10) té validesa indefinida.

-Qualificació de la fase específica

Cada estudiant pot examinar-se d’un màxim de tres matèries de modalitat de batxillerat, distintes a l’examinada en la fase general.

Cada matèria examinada com a fase específica serà qualificada per separat, amb una puntuació de 0 a 10 punts.

Es considerarà superada cada matèria si s’obté una qualificació igual o superior a 5.

Les qualificacions de les matèries de la fase específica tenen validesa per als dos cursos acadèmics següents.

-Nota d’admissió

El nou model d’accés a la universitat diferencia entre la superació de les PAU i el procediment d’admissió: l’estudiant obté una nota d’admissió específica per a cada títol de grau i universitat on sol·liciti ser admès.

La nota d’admissió (mínim 5 i màxim 14) a un determinat estudi de grau incorpora les qualificacions de les matèries de la fase específica, ponderant-les segons el coeficient que correspongui (0,1 o 0,2). Cal, però, que aquestes matèries estiguin vinculades a la branca de coneixement en què s’inscriu el títol de grau on es fa la preinscripció.

Es calcula amb la fórmula:

Nota d’admissió = Nota d’accés + a M1 + b M2

M1, M2 = dues millors qualificacions de matèries superades a la fase específica
a, b = paràmetres de ponderació de les matèries de la fase específica (0,1 o 0,2)

Els paràmetres de ponderació de les matèries de modalitat de batxillerat adscrites a les branques de coneixement dels títols de grau, que seran d’aplicació per a l’accés a la universitat en la preinscripció de 2010, es poden consultar al web: http://www.gencat.cat/universitats/preinscripcio.

PONDERACIONS DE LES MATÈRIES DE MODALITAT DE BATXILLERAT

Els paràmetres de ponderació de les matèries de modalitat de batxillerat adscrites a les branques de coneixement dels títols de grau, que s’aplicaran per a l’accés a la universitat en la preinscripció

2010

Loading...

2011

Loading...

2012

Loading...

EXAMENS I INFORMACIÓ DE LES MATÈRIES

Estructura de l’examen i criteris generals d’avaluació

A continuació us adjunto les proves de selectivitat de les matèries de Llengua Catalana, Llengua Castellana i Anglès de la convocatòria de Juny de 2010.

LLENGUA CATALANA

Loading...


LLENGUA CASTELLANA

Loading...


ANGLÈS

Loading...

Des d’aquest enllaç podeu consultar els models de proves de totes les matèries de la convocatòria de 2010, així com les dels cursos 2008 i 2009,  així com els criteris d’avaluació i l’audició en les matèries de llengua.

http://www.gencat.cat/diue/ambits/ur/universitats/acces/vies/pau/examens/index.html#a1

ACCÉS DES DE ELS CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR

Els títols de tècnic superior de formació professional, tècnic superior d’arts plàstiques i disseny, i tècnic esportiu superior o equivalents faculten per a l’accés a ensenyaments universitaris de grau. Per accedir a la universitat heu de formalitzar la preinscripció universitària.

-Preferències d’accés

S’estableix un accés preferent mitjançant l’adscripció de cadascuna de les famílies professionals a una o més branques de coneixement en què s’estructuren els ensenyaments universitaris oficials de grau.

Taula de correspondències:Ponderació de les famílies de tècnic superior de formació professional, tècnic superior d’arts plàstiques i disseny i tècnic esportiu superior per a l’accés a la universitat el curs acadèmic 2010-2011

Loading...

-Títols equivalents

 • Tècnic especialista (FP2)
 • Titulats de mòdul professional 3 (MP3)
 • Graduats en arts aplicades i oficis artístics (AAiOA)
 • Perits mercantils, equiparats a titulats de formació professional de 2n grau, branca administrativa i comercial
 • Mestres industrials, que hagin superat les proves de revàlida
 • Comandaments intermedis
 • Sergents de l’escala de suboficials de la Guàrdia Civil


Go to Top