c. Els Cicles de Formació Professional

Proves d’accés a Cicles de grau Superior

0

El Departament d’Ensenyament convoca les proves d’accés a cicles formatius de grau superior per a les persones que volen accedir a la formació professional de grau superior i no tenen el batxillerat.

 

L’objectiu de la prova és que la persona aspirant acrediti la seva maduresa en relació amb els objectius del batxillerat i les seves capacitats referents al camp professional de què es tracti, així com el domini suficient de les llengües oficials per cursar amb aprofitament aquests ensenyaments.
Per poder fer la prova d’accés cal tenir 19 anys o complir-los durant l’any 2012. També la poden fer les persones que tenen 18 anys (o els compleixen durant l’any 2012) i tenen un títol (o el resguard d’un títol) de tècnic o tècnica del mateix grup d’itineraris al qual pertany el cicle formatiu de grau superior en què s’han inscrit.

 

Calendari

 • Inscripció: del 15 al 26 de març de 2012
 • Últim dia de pagament de la taxa: 27 de març de 2012
 • Presentació de la documentació a l’institut: del 10 al 17 d’abril de 2012, fins a les 18 hores
 • Llista provisional de persones admeses i excloses: a partir del 19 d’abril de 2012
 • Presentació de la documentació complementaria a l’institut: del 20 al 24 d’abril de 2012, fins a les 18 hores
 • Llista definitiva de persones admeses i excloses: a partir del 25 d’abril de 2012
 • Prova: 9 de maig de 2012, a les 16 hores (part comuna) i 10 de maig, a les 16 hores (part específica). Les persones aspirants s’han de presentar 30 minuts abans.
 • Qualificacions provisionals: no més tard del 21 de maig de 2012
 • Termini per presentar reclamacions: del 21 al 24 de maig de 2012
 • Qualificacions definitives: no més tard del 29 de maig de 2012

 


Cliqueu aquí i obtindreu més informació

 

 

Facebook
Twitter
More...

Proves d’accés a Cicles de grau Mitjà

0

El Departament d’Ensenyament convoca les proves d’accés a cicles formatius de grau mitjà per a les persones que volen accedir a la formació professional de grau mitjà i no tenen el graduat en educació secundària obligatòria.

L’objectiu de la prova és que la persona aspirant demostri que posseeix les capacitats, els coneixements i les habilitats, així com el domini suficient de les llengües oficials per cursar amb aprofitament els ensenyaments pels quals s’opti.

Per poder fer la prova d’accés cal tenir 17 anys o complir-los durant l’any 2012.

Calendari

 • Inscripció: del 15 al 26 de març de 2012
 • Últim dia de pagament de la taxa: 27 de març de 2012
 • Presentació de la documentació a l’institut: del 10 al 17 d’abril de 2012, fins a les 18 hores
 • Llista provisional de persones admeses i excloses: a partir del 19 d’abril de 2012
 • Presentació de la documentació complementaria a l’institut: del 20 al 24 d’abril de 2012, fins a les 18 hores
 • Llista definitiva de persones admeses i excloses: a partir del 25 d’abril de 2012
 • Prova: 2 de maig de 2012, a les 16 hores (cal presentar-s’hi 30 minuts abans)
 • Qualificacions provisionals: no més tard de l’11 de maig de 2012
 • Qualificacions definitives: no més tard del 17 de maig de 2012

 

Cliqueu aquí i  trobareu més informació: temaris, exemples de proves, qualificació etc….

 

Facebook
Twitter
More...

Vídeo família AGRÀRIA

0

Aquí teniu un vídeo explicatiu de la família agrària.
Aquests mòduls proporcionen els coneixements necessaris per fer les operacions d’implantació, conservació i millora de jardins exteriors i d’interior, i la comercialització de material vegetal i de jardineria.
Sabeu que aquests ensenyaments els podeu cursar a l’Institut d’Horticultura i Jardineria de Reus.

Edu3.cat

Vídeo ensenyaments d’esports: futbol

0

Aquests ensenyaments proporcionen a l’alumnat els coneixements i la capacitació bàsica per planificar i dirigir l’entrenament i la participació d’esportistes i equips de futbol en competicions de nivell mitjà i d’alt nivell i dirigir escoles de futbol.

Edu3.cat

Vídeo família professional de MECANITZACIÓ

0

Aquí teniu un vídeo explicatiu sobre la família professional de mecanització.
Aquests estudis capaciten per dur a terme les diferents operacions en els processos de mecanització, per controlar els productes obtinguts i el funcionament dels equips i per obtenir la producció en les condicions de qualitat i seguretat i dins els terminis adients

Edu3.cat

Què són els Cicles Formatius?

0

La formació professional capacita per a l’exercici qualificat de diverses professions i proporciona la formació necessària per:

adquirir la competència professional pròpia de cada títol
La formació professional específica s’ordena en cicles formatius que atorguen la qualificació necessària per a executar les tasques pròpies de la professió.

-comprendre l’organització i les característiques del sector corresponent.

La durada dels cicles formatius engloba les hores lectives de formació en un centre educatiu i les hores de la formació pràctica en centres de treball, entre 1.300 i 2.000 hores, la qual cosa suposa, en general, un o dos cursos acadèmics.

Els cicles formatius s’organitzen en mòduls professionals que s’estructuren en crèdits de caràcter teòric i pràctic de durada variable i propis de cada cicle formatiu. A més, inclouen, ordinàriament, un crèdit de síntesi que ha de permetre culminar la integració dels continguts impartits al llarg del cicle.

Els centres docents disposen d’un determinat nombre d’hores lectives per a completar el currículum, les quals, juntament amb els crèdits de formació pràctica en centres de treball i de síntesi, han de permetre, especialment, l’adaptació del currículum del cicle a l’entorn socioeconòmic de cada centre docent.

El crèdit de formació pràctica en centres de treball és obligatòri i avaluable, i es porta a terme en empreses o entitats mitjançant els convenis que el Departament d’Educació hi ha establert.

El Departament d’Educació facilita l’obtenció directa de determinats títols de formació professional, si es tenen les condicions per accedir al cicle formatiu i se superen una sèrie de proves específiques per a cada cicle.

Aquí teniu informació actualitzada sobre les diferents famílies professionals que existeixen a la FP

Loading...

Què són els cicles d’FP de grau Superior?

0

Els Cicles formatius de grau superior donen la titulació de Tècnic superior i són estudis de nivell paral·lel al universitari. Amb aquesta titulació es pot accedir a la Universitat amb la possibilitat que es reconeguin una part dels estudis com a crèdits universitaris, depenent de la formació realitzada i les carreres elegides.

Per accedir al un cicle formatiu de grau superior cal tenir el títol de batxiller o equivalent a efectes acadèmics.

També s’hi pot accedir si s’ha superat la prova d’accés corresponent. Per poder fer aquesta prova cal tenir com a mínim 19 anys (o 18, les persones que tenen  un títol de tècnic o tècnica relacionat amb aquell al qual volen accedir.)

I en aquest trobareu informació interessant sobre els cicles de grau superior

Loading...

Per més informació consulteu la pàgina del Departament d’Educació ” ESTUDIAR A CATALUNYA”  a l’apartat FORMACIÓ PROFESSIONAL

http://www20.gencat.cat/portal/site/Educacio/menuitem.bbc1f5bf54508b0ae244968bb0c0e1a0/?vgnextoid=03525e200ecdd110VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=03525e200ecdd110VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default

 

Què són els Cicles d’FP de Grau Mig?

0

Els Cicles formatius de grau mitjà donen la titulació de Tècnic en l’especialitat corresponent. Preparen per accedir al món de l’empresa en llocs que requereixin aquesta formació. També permeten obtenir una titulació per treballar de forma autònoma i/o crear la pròpia empresa.  Al mateix temps, ofereixen la possibilitat de continuar la formació estudiant  un Cicle d’FP de grau superior.

Per accedir al un cicle formatiu de grau mitjà cal tenir el títol de graduat o graduada en educació secundària obligatòria o equivalent a efectes acadèmics.

També s’hi pot accedir si s’ha superat la prova d’accés corresponent. Per poder fer aquesta prova cal tenir com a mínim 17 anys.

A continuació teniu informació detallada sobre la FP de grau mig

Loading...

Per més informació consulteu la pàgina del Departament d’Educació ” ESTUDIAR A CATALUNYA”  a l’apartat FORMACIÓ PROFESSIONAL

http://www20.gencat.cat/portal/site/Educacio/menuitem.bbc1f5bf54508b0ae244968bb0c0e1a0/?vgnextoid=03525e200ecdd110VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=03525e200ecdd110VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default

 

 

 

 

 

0

cxdc cdc

0

gdgdg

Go to Top