ELS ESQUEMES
Un esquema estarà ben realitzat quan reculli les idees més importants d’un tema de forma ordenada i estructurada per a facilitar el seu posterior resum i memorització, amb el mínim de paraules.

Els esquemes..

-Faciliten la comprensió del text.
-Obliguen a estudiar activament.
– Ajuden a anar al que és essencial i a exposar de manera senzilla el que sembla complexa.
– Ajuden a la memòria visual i tàctil.
– Ajuden a repassar.
– Ens proporcionen síntesi i anàlisi dels continguts.

Què ens ofereix un esquema?
-Una visió ràpida i global del tema.
– L’estructura del tema d’una forma clara.
-Les idees organitzades, exposades amb brevetat i, si és possible, amb paraules claus.
– Suficient informació, si està ben fet.
– Ens ajuda a comprendre, assimilar i repassar el contingut d’un text.

Passos a seguir per a fer un esquema.
Després de la seva lectura,conèixer el significat de les paraules, subratllar les idees principals i secundaries, s’ha de:
– Estudiar les relacions de les idees entre si.
– Posar subtítols a cada subconjunt d’idees.
– Cercar la forma gràfica o tipus d’esquema més adequat

esquema

ELS RESUMS
Un resum és una reducció del text que ha de contenir les idees principals i essencials per la seva comprensió

Avantatges dels resums:

– Simplifica les tasques de repás i memorització
– Desenvolupa la capacitat d’escriptura
– Familiaritza als alumnes amb els examens de preguntes obertes

resumir