Aplicacions a l’aula

L’activitat se centra en l’enviament d’un vídeo amb contingut per tal de fer l’enviament de deures de forma digital. 

Es parteix de la base que per aquesta classe l’ús del mòbil no està permesa per raons de conducta. Així, es planteja l’enviament d’un contingut per mail amb l’objectiu que ells desenvolupin una activitat fent servir l’app Pixton.

Per part del docent s’ha dut a terme un vídeo emprant Windows Movie Maker que té text, indicacions del professor i imatges d’il·lustracions  per a la classe de Lengua y Literatura Castellanas de 4rt de la ESO; el contingut emprat és la literatura Medieval i, més concretament, El Cid.

Després d’impartir el contingut a classe es fa l’enviament del vídeo. El mateix comença amb un àudio per part de la professora indicant el que es farà, que és mostrar un text de forma escrita i acompanyat per música medieval d’una part del Cantar del Mio Cid, l’acomiadament de la seva família per marxar. El vídeo acaba amb un àudio per part de la docent explicant que han de convertir aquest text en un còmic emprant l’app Pixton.

El valor educatiu del vídeo en sí és limitat, ja que el que es fa és posar en coneixement dels alumnes una part del text estudiat, acompanyat per música medieval, el que el fa més motivador.

El fet d’enviar aquest vídeo per fer deures els motiva, ja que queda lluny dels llibres de text i poden emprar eines que de veritat el motiven.

El que resulta vertaderament motivador per a ells és emprar l’app Pixton. Aquesta App els permet desenvolupar la seva cretivitat a partir d’un contingut donat. A més, aprenen sobre personatges i creació de diàlegs, contribuint a l’assumció de competències d’aquesta assignatura (escriure, estructura de les narracions, característiques dels herois…).

Els gràfics que duran a terme els alumnes són d’alta qualitat per la pròpia App.

Tant Windows Movie Maker com Pixton són fàcils d’emprar pels alumnes i docents. En el cas de Windows Movie Maker, aquest és molt intuitiu. Per al cas de Pixton, les indicacions són progessives des del propi programa, així no resultarà difícil d’emprar pels alumnes.

 

 

Proposta didàctica amb TIC

Es tracta d’organitzar una activitat on es treballi la competènciadigital per adquirir coneixements de la materia. En aquest cas, l’activitat que es preveu està destinada a la materia de Llengua i literatura i será per a la classe de 4rt de la ESO. És un grup heterogeni amb dues persones amb afectacions a l’aprenentatge, TDHA. El fet d’emprar les noves tecnologies, contrinuirà també a intergrar-los al grup i que estiguin fent petites activitats per tal de concentrar-se.

L’activitat será fer un taulell a Pinterest amb infografies  d’ortografia i redactar una noticia sobre aquesta novetat de l’existència del taulell, presentant la mateixa i gravant-la. Així, es precissaran mòvils, estris de manualitats (retoladors, cartolines, tissores…), llibre de text on trobaran l’ortografia i un projector.

El profesor obrirà un compte de Pinterest de Llengua i literatura on els alumnes d’aquesta classe puguin entrar i editar. Es donarà un dossier i s’explicarà el funcionament d’aquesta xarxa.

En primer lloc, dividirem la classe de 18 alumnes en grups de 3. Quedaran 6 grups. Cadascun dels grups crearà en una cartolina DIN- A3 una composició dibuixada i amb dibuixos que també poden ser retallats de revistes d’una regla ortogràfica diferent.

Una vegada estiguin les 6 cartolines creades, cadascun dels grups fotografiarà la seva i la pujarà al taulell de Pinterest corresponent.

A continuació, cada grup redactarà una noticia sobre l’existència de taulells de Llengua i literatura al Pinterest, a més d’una presentación a mode d’informatiu. La redacció que tingui més nota será la que, finalment, serà llegida a la gravació. Entre tots els alumnes votaran a una persona de  tota la classe per a presentar i altra per a llegir la noticia.

Per últim, es gravarà la presentació i la noticia i es penjarà a la web del centre. Es miraran que els alumnes tinguin els permisos corresponents.

Així es resumiria l’activitat plantejada, que s’hauria d’explicar extensament als alumnes, juntament amb les regles d’ortografia i el funcionament de les eines a emprar.