ANTÒNIA FONT – Extraterrestres

Pertany al parlar balear.

Aquest parlar es freqüent a les illes que formen l’arxipèlag balear.

Característiques:

– L’existència de la vocal neutra en síl·laba tònica allà on el català central fa e oberta i el català occidental e tancada.

Ex: quins extraterrestres més originals.

– L’ús generalitzat de l’article dit salat ( es/so, sa, es, ses) en lloc de l’article general el, la, els, les.

Ex: una espasa làser en sa mà, ses antenes parabòliques…

Ivan Casares

Mireia Delgado

Pascal Comelade. Russian Roulette

PARLAR

– Rossellonès

DOMINI (ON ES PARLA)

– A les comarques de la Catalunya – nord

CARACTERÍSTIQUES

 1. Sistema tònic de cinc vocals.
 2. Sistema vocal àton es el mateix que el català central però tendeix a acabar en –V totes les –O àtones.
 3. No te paraules esdrúixoles.
 4. S’usa el possessiu llur.
 5. La 1IP acaba en –I.
 6. El lèxic presenta arcaismes.
 7. Occitanismes.
 8. Gal·licismes.

ALUMNES

– Jordi Ribas

– Albert Pérez

– Oscar Quintana

LAX “N” BUSTO (Cada cop)

PARLAR:

Lax “n” Busto té un dialecte central

DOMINI:

Aquest dialecte és parla a les comarques de Barcelona, Girona i Nord Tarragoní.

Un 80 % de la població viu en aquest territoris.

CARACTERÌSTIQUES:

 • Tendeix a obrir les e i les o, cosa que contrasta amb els altres parlars occidentals.
 • Generalment enmudeix la –t, i la –r dels grups consonàntics.
 • És manté la pronuncia de la LL com una i, també conegut com iotització
 • La primera persona del present d’indicatiu té la desinència –o


Laura Alonso

Oriol Martin

Raimon – Al vent

Parlar:

Parlar Valencià.

Domini:

Es parla al País Valencià.

Característiques del parlar Valencià:

 • La t dels grups finals –nt, mai no s’emmudeix.

Exemple: vent, buscant.

 • Es pronuncia [e] les e llargues.

Exemple: penes.

 • Es produeix una neutralització mínima de les vocals àtones.

Exemple: nàixer, nosaltres.

 • Els articles característics del valencià són el, la, els i les.

Exemple: el vent, la cara, les mans.

 • Us de les formes no reforçades dels demostratius de primer i segon grau.

Exemple: eixe.

Alumnes:

Marc Díez Rubio

Nereida Espinosa Rubio

PASCAL COMELADE – RUSSIAN ROULETTE

Parlar:

Rossellonès.

Domini:

Es parla a la Catalunya nord.

Característiques:

Podem observar que és un parlar rossellonès ja que la R la pronuncia a la manera francesa i les paraules esdrúixoles no les pronuncia, ja que el rossellonès no te paraules esdrúixoles, sinó que les fa agudes o planes.

Exemple: Política –> diu politica

                 Música –> musíca

Nom alumnes:

Anna Jurado i Sara Sánchez

FRANCA MASU- Carreronet

 • Parlar:

Alguerès

 • Domini:

És parla a l’illa de Sardenya, concretament al municipi de l’Alguer.

 • Característiques de la cançó:

– Utilització dels possessius mia / ma/ seues

– Utilització de l’article lo

– Utilització de paraules pròpies de l’Alguerès, com per exemple llumeretes /minyonets / risetes / aconbort / nígrils / xatxarades

Ús de Me só en lloc de dir el verb ser

 

 • Alumnes

Rubén Centelles Ferrer

Èrika Martínez Sillero

AL VENT (Raimon)

Al vent,
la cara al vent,
el cor al vent,
les mans al vent,
els ulls al vent,
al vent del món.

I tots,
tots plens de nit,
buscant la llum,
buscant la pau,
buscant a déu,
al vent del món.

La vida ens dóna penes,
ja el nàixer és un gran plor:
la vida pot ser eixe plor;
però nosaltres

al vent,
la cara al vent,
el cor al vent,
les mans al vent,
els ulls al vent,
al vent del món.

I tots,
tots plens de nit,
buscant la llum,
buscant la pau,
buscant a déu,
al vent del món.

Parlar : Valencià

Domini:   Valencià septentrional: al nord

Apitxat: al centre

Valencià meridional: al sud

Característiques:

– Els articles son el ,la ,els ,les.

Demostratius este, eixe, aquell.

Conserva la –t i la –r als grups consonàntics.

– No hi ha vocal neutra.

– El verb néixer, de forma accentuada, s’escriu amb -a- en valencià i en -e- en el català central.

Carlos Aguilar i Albert Arnau

ROGER MAS – LES OBAGUES DE L’EIXAMPLE


Parlar: català Nord-occidental

Domini: es parla a l’est i al sud de Catalunya, a Andorra, i a la Franja d’Aragó.

Característiques:

– Pronuncia de la e tancada.

– Terminació 1IP acabada en –o.

– La e àtona dels mots que comencen per en- o es- s’articula com una a.

– Article lo i los davant dels mots masculins.

Héctor Campos i Adrià Fornieles