Com treballem

 Projecte educatiu

El nostre projecte s’ inspirar , en la concepció constructivista de l’aprenentatge, que destacaria com a principis generals: la globalització, l’aprenentatge significatiu, la individualització i la metodologia activa i lúdica.

Aquests principis embolcallen l’acció educativa de les llars i són referents de totes i cadascuna de les activitats proposades:

  • Globalització: destaca la importància de potenciar i afavorir totes les capacitats que integren a la persona: cognitiva, afectiva, motriu i social
  • Aprenentatge significatiu: es dona un procés actiu, dinàmic i ple d’interaccions de la realitat física i social. A més parteix dels interessos, necessitats i motivacions dels infants.
  • Individualització: consisteix en adaptar les estratègies educatives a les característiques individuals de cadascú i respectar la diversitat. Tenim en compte aquest principi perquè partim de les competències de cada infant, les seves limitacions. Intentem ajudar-los a superar-les respectant el ritme i nivell d’aprenentatge de cadascú.
  • Metodologia activa i lúdica: el joc és l’activitat natural dels infants, és un instrument privilegiat d’aprenentatge ja que permet a l’infant posar en pràctica totes les seves capacitats. Aquest serà constructiu en la mesura que l’infant vagi descobrint propietats i relacions a través de l’acció i l’experimentació.

Així doncs, el que pretenen és el desenvolupament global de l’infant a partir de la vivència significativa i la reflexió, respectant en tot moment les individualitats i afavorint l’autoestima i la valoració d’un mateix i dels altres.

Entenem a l’infant com ” un tot ” i potenciem el desenvolupament dels diversos aspectes que hi intervenen: cognitiu, afectiu, social psicomotriu i comunicatiu.

Els infants son protagonistes del seu desenvolupament, acompanyats en tot moment per les educadores i amb la col·laboració de les famílies.

Les rutines quotidianes són l’eix vertebrador de les activitats que es realitzen al llarg del dia.                                                                                                                                             L’adquisició dels diferents hàbits permet a l’infant ser més autònoms, fan possible que tingui una convivència positiva amb els altres i propicien l’adquisició de nous aprenentatges.

imagenesninosjugandoparaimprimir5

 

Consideren essencial la relació família-escola; és per això que la presència dels pares dins l’escola és fonamental i compartim amb les famílies aquestes primeres experiències dels infants dins del mon educatiu a través de l’agenda, esntrades i sortides, reunions col·lectives, entrevistes individuals, xerrades, taller, festes…

Treballem per aproximar l’infant al seu entorn social, cultural i natural, mitjançant petites sortides, excursions, visites,  i la participació en activitats culturals.

Metodologia

Els trets d’identitat de la metodologia de les nostres llars, que serien :

  • La consideració cap el primer període d’estada dels infants al centre : L’adaptació.
  • Pensem que es fonamental el contacte diari pares/educadora, per això s’afavorirà que els pares/mares recullin els seus fill/es a l’aula, on també veuran quines són les coses que han fet al llarg del dia …
  • Es fomentarà l’observació, l’experimentació i la manipulació per tal d’afavorir l’establiment de relacions entre els nous continguts i els elements ja disponibles en la seva estructura cognoscitiva.
  • Es potenciarà la memòria comprensiva, per tal que serveixi de base per a nous aprenentatges.
  • S’afavorirà que la participació, coneixement, etc. De les festes i tradicions properes fomentin la pertinença a la cultura del lloc on vivim.

El joc és vital pel desenvolupament harmònic dels més petits i és també una forma de conèixer el món, que es conegui ell mateix i als altres.