HAPPY PROJECT: RELACIÓ ENTRE EL SEXE I LA FELICITAT

Tant el gràfic de barres com l’anàlisi descriptiu ens mostren que hi ha una diferència mínima, gairebé nul.la entre dones i homes respecte a l’Índex de Pemberton.

Això ho podem dir ja que el valor p és molt més gran a 0.05, i en aquest cas ens indicaria que no hi han diferències per distingir entre homes i dones a l’hora de ser feliços.

També s’ha de dir que en aquest cas, són les dones les que estan per sobre dels homes, però com ja hem dit sense una diferència significativa per tenir en consideració el fet de ser d’un sexe o d’un altre a l’hora de ser feliços.

https://docs.google.com/document/d/1E3ckV8vx7sD92q_1xW5TBzxULUi3u-sDKxwnq8xm-NM/edit

Happy Project: l’esport

En aquesta gràfica de l’esport veiem com en l’índex de Pemberton el No té una mitjana de 7,01 en canvi la del Sí té una mitjana de 7,45. Per lo tant hi ha més gent que practica esport.

Llavors, comprovem la prova de P-valor ens dòna 0,017, que al ser inferior a 0,05 vol dir que sí que hi han diferències significatives. Per tant, com a conclusió final, tenim que si fas esport et sents més feliç que si no en fas estadísticament parlant.

En  l’índex de Pemberton de la gent que no fa esport està entre 6,7 i 7,3 amb un  95% de confiança. En canvi la gent que sí fa esport està entre 7,25 i 7,65.

hsdfh

LLindar del dolor

L’informe recopila i analitza les dades obtingudes de l’experiment explicat en el següent apartat. L’objectiu consisteix en conèixer les diferències segons l’edat i la pressió arterial quan se sent dolor. Hem partit des de la hipòtesi que les persones grans tenen una resistència superior en el que es refereix a la sensació de dolor, i que la pressió arterial pujava després de sotmetre’s a l’experiment.

Per més informació sobre l’estudi, fés click al link de sota

Estudi sobre el llindar

Les dades més interessants i curioses són aquí