Arxiu de la categoria: Textos funcionals

Treballarem les tipologies textuals.

Connectors textuals

Llistat de connectors:

Per començar: Abans, En primer lloc, En principi. Inicialment, Per començar, Per iniciar, Primer de tot …

Pels paràgrafs posteriors: A continuació,  Aleshores, A més a més, Pel que fa, Mentre, En el cas, De moment, Tot i que, Durant, Llavors, Més tard, Quan, També, Després, Segons, De fet, En certa manera, Probablement, Certament, En efecte, Fins i tot, Per descomptat, També, Ben segur, Sens dubte, En aquest sentit…

Per acabar: Per acabar, Per finalitzar, A la fi, Finalment, Per tant, En conclusió, En resum…

Aprenem a fer resums

 Amb el resum s’ha d’aconseguir reproduir fidelment (no copiar) el contingut i l’organització d’un text original, però de manera reduïda. Cal, doncs, saber-hi distingir primer la informació que és essencial de la que és accessòria, per poder-la expressar després d’una manera condensada i objectiva.

Què cal tenir en compte a l’hora de resumir?

1. Centra’t en la informació que hi ha en el text original: es tracta de reproduir aquesta informació, però amb menys paraules; no s’ha de fer interpretacions personals sobre el contingut del text.

2. Hi ha d’haver totes les idees principals del text original, interpretades correctament.

3. Cal articular i connectar les idees amb mots de lligam (marcadors textuals, connectors) i amb la puntuació adient: el producte final ha de ser un resum, no un esquema.

4. Cal demostrar capacitat de síntesi; és a dir, respectar al màxim el nombre de paraules demanat per al resum.

Passos a seguir per fer un bon resum:

 • Lectura comprensiva: lectura del text  pausada, paràgraf a paràgraf, capítol a capítol reflexionant sobre allò que llegim.
 • Trobeu els punts o idees essencials del text i la manera com es van articulant. (Paraules clau)
 •  Busqueu els mots de lligam o les expressions que poden posar en relleu les relacions lògiques de les parts del text (perquè, doncs, però, en canvi, primerament, finalment…),
 • Escriviu el text.
 • Pareu atenció als signes de puntuació, a la disposició del text en paràgrafs, etc.

 

Orientacions per a la presentació de treballs escrits

                                                                     PRESENTACIÓ DE TREBALLS ESCRITS

Pàgina

 • Els treballs sempre es faran en fulls de mida A4.
 • Els fulls sempre seran de color blanc.
 • En els treballs només s’escriu a una cara.
 • Cal deixar marge superior i inferior, per la dreta i per l’esquerra.      Aquests marges mai  seran inferiors a 2 cm. En principi, els marges que deixa el processador de textos són els ideals.

Tipus de lletra

 • El tipus de lletra utilitzat en un treball ha de ser ARIAL, TIMES NEW ROMAN o VERDANA, a mida 12.
 • No és convenient utilitzar molts tipus de lletra diferents en un mateix És aconsellable emprar, com a màxim, dos tipus de lletra: el bàsic per al text normal i un altre per ressaltar. Més aconsellable és encara, combinar mides i estils (negreta o cursiva) del mateix tipus de lletra.
 • El color de la lletra serà sempre negre.
 • Per a les capçaleres, peus de pàgina, peus d’il·lustracions o gràfics i notes al peu, utilitzarem una mida de lletra més petita (10).

Numeració de les pàgines

 • Les pàgines han d’estar numerades en el peu de pàgina, excepte la portada.

Capçalera i peu de pàgina

 • La capçalera ha d’incloure a l’esquerra el nom de l’institut i a la dreta el títol del treball.
 • Al peu de pàgina apareixerà el nom de l’alumne a l’esquerra i el número de pàgina a la dreta.

Apartats del treball

 • Tots els treball han de tenir:
  • Portada
  • Índex (apartats i subapartats classificats i detallant la pàgina).
  • Contingut del treball.
  • Bibliografia o webgrafia.

Portada

 • A la portada hem d’incloure el nom de l’institut, el títol del treball, l’assignatura, el nom de l’alumne, el curs, el nom de professor/a que rebrà el treball i la data de lliurament.
 • No hi ha d’haver ni capçalera ni peu de pàgina.
 • El text de la portada estarà en color negre. Si hi ha alguna imatge, sí que podrà ser en color.

Índex

 • L’índex inclourà tots els capítols, apartats i subapartats del treball, així com la bibliografia i els annexos.
 • Els títols dels capítols aniran numerats i en majúscules, i els dels respectius apartats i subapartats en minúscula.
 • Cada apartat i subapartat de l’índex adreçarà a les pàgines on aquests es troben

Paràgrafs

 • Tots els paràgrafs han d’estar justificats.
 • Normalment, entre paràgraf i paràgraf deixarem una línia en blanc o un espaiat de 0,30 cm.

Ortografia

 • Tindrem sempre molta cura amb l’ortografia. Per això cal passar sempre el corrector.

 

La descripció

Els textos descriptius ens expliquen com són les persones, els animals, els objectes o un paisatge. Ens detallen l’aspecte, les qualitats que presenta   l’element descrit .

En un text descriptiu es poden utilitzar verbs en present, en imperfet, substantius, adjectius que afegeixen qualitats a la realitat descrita, comparacions, etc

Gèneres descriptius:

 • Les guies (turístiques, d’animals, plantes…)
 • Anuncis per trobar amics, amigues
 • Avisos sobre persones o animals desapareguts
 • Definicions i caracteritzacions de persones, animals, objectes, paisatges…
 • Sovint apareix en una seqüència de text més àmplia (textos narratius)

Estructura narrativa: (4 elements)

 • TEMA : element a descriure
 • EXPANSIÓ : Enumeració i detall de les parts i propietats de l’element descrit. Hem de seleccionar l’ordre (dalt a baix, dins a fora, dreta a esquerra, general a concret…..)
 • POSADA ESCENA : detalls de l’entorn i semblances

PROGRESSIÓ DESCRIPTIVA : descripció de subtemes o nous aspectes