Accions formatives per a famílies de l’AMPA Sant Andreu

Que podem fer amb els fills i filles per ajudar-los a superar el suspens.Sant Jordi 2017 a l’Institut Sant Andreu

FELIÇ SANT JORDI!

 

Enguany celebrem el nostre Sant Jordi particular el 19 de maig al Teatre del CMC del Poble Nou. No hi podeu faltar perquè aquest any fem el 40 aniversari!!!


 

 VIII Caminada a Collserola 2017

El proppassat divendres 7 d’abril,  i com a cloenda d’un trimestre molt intensiu i ple d’activitats amb els treballs de síntesi i de recerca, es va fer la ja tradicional caminada a Collserola. Va ser una jornada perfecta, vàrem gaudir de la companyonia entre professors i alumnes de totes les edats, d’un fantàstic dia primaveral i del contacte amb la natura, i d’una organització impecable per part dels  departament d’Educació Física i els alumnes de 1r de Batxillerat. A tots ells moltes gràcies!

  

 

    

                      

 

                                                                               Foto finish

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 XV Mostra de Treballs de Recerca 2016-2017

  El dimecres 29 de març de 2017 s’ha celebrat la XV Mostra de Treballs de Recerca  de Nou Barris 2016-2017 a l’Auditori del Parc Tecnològic de Nou Barris.  El treball  de Sara Parrón “L’Institut Sant Andreu: els records d’una llarga lluita, tutoritzat per Emília Olivé ha estat distingit juntament amb altres treballs per fer la presentació en la XV mostra. A més a més,  és un dels tres treballs escollits que es presentaran en la Mostra de Recerca Jove que organitza l’Ajuntament de Barcelona i que se celebra  el juny de 2017.

    

   

           

En l’acte hi varen ser presents entre d’altres, els alumnes de primer de batxillerat de Batxillerat i companys de segon, familiars,  Emília Olivé, tutora del treball, Francisca Sánchez, exdirectora de l’Institut Sant Andreu,  i Hassnian Idrees, alumne de 2n de Batxillerat i dissenyador del present construït amb impressora 3D que es va lliurar als participants d’aquesta XV mostra. Xintu Ferrer, director del CRP Nou Barris, Josep Anton Martinez, Inspector de l’àrea de Nou Barris, i Carolina Recio, representant d’Educació del districte de Nou Barris, van presidir l’acte.

 Exposició Deconstruïm el Gènere

Els alumnes de 2n de Batxillerat de l’Institut Sant Andreu repassen en una mostra de collages dadaistes la figura femenina en la història de l’art. Ho fan amb sentit de l’humor, i no dubten a parodiar les obres clàssiques que acostumen a representar una figura nua, bella i en plena natura. Les figures masculines també són presents en aquesta paròdia plena de crítica social.

VEURE LA NOTÍCIA DE BTV EN TOTA LA PANTALLAViatges dels treballs de síntesi de 1r, 2n i 3r d’ESO i del Projecte de Recerca de 4t d’ESO-Març 2017

VIATGES DELS TREBALLS DE SÍNTESI:

                           1r d’ESO 

                           2n d’ESO

                           3r d’ESO

VIATGE DEL PROJECTE DE RECERCA:

                         4t d’ESO

VIATGE DE 1r d’ESO

TREBALL DE SÍNTESI A L’EMPORDÀ. EL MAR, MEDI NATURAL I SOCIAL .

 

  

   

  

 

  

Alberg Empúries, L’Escala

Diapositiva1

 

VIATGE DE 2n d’ESO:

TREBALL DE SÍNTESI AL MONTSIÀ I BAIX EBRE. EL DELTA, MEDI NATURAL I SOCIAL

   

  

   

  

  

  

    

    

    

    

VIATGE DE 3r d’ESO:

TREBALL DE SÍNTESI A LA GARROTXA. EL COLLELL, MEDI NATURAL I SOCIAL 

 

Casa de colònies El Collell

 

 

 

VIATGE DE 4t d’ESO

  

e            

   

   

  

     

 Preinscripció curs 2017-18. Institut Sant Andreu

Descarregueu-vos el document  informatiu de la Jornada: 

Pàgina del Consorci  informació sobre la preinscripció a Barcelona

PREINSCRIPCIÓ i MATRICULACIÓ CURS 2017 – 2018

ESO:  del 23 de març al 4 d’abril

 Baixeu-vos la resolució per a la preinscripció i matriculació a Barcelona pel curs 2017-2018 

Descarregue-vos el full de sol.licitud de preinscripció a l’educació secundària obligatòria en centres educatius sufragats amb fons públics

DATES DE PREINSCRIPCIÓ i MATRICULACIÓ ESO CURS 2017 – 2018

Publicació de l’oferta inicial——-  20 de març
Període de presentació de sol·licituds ——– 23 de març al 4 d’abril
Publicació de les llistes amb el barem provisional—— 24 d’abril
Reclamació a les llistes baremades—— 25 al 27 d’abril
Publicació de les llistes baremades un cop resoltes les reclamacions—— 3 de maig
Sorteig públic per determinar l’ordenació de sol·licituds—– 4 de maig
Publicació de les llistes ordenades definitives—— 8 de maig
Publicació de l’oferta final—– 30 de maig
Publicació de les llistes d’admesos—— 2 de juny
Període de matriculació (1r d’ESO)—— 12 al 16 de juny
Període de matriculació o confirmació de plaça (2n, 3r i 4t d’ESO)—— 26 al 30 de juny
Període de matricula extraordinària pels pendents de exàmens de setembre——- 6 al 8 de setembre
Publicació llistes d’alumnes matriculats al centre procedents de la preinscripció—— 15 de setembre

 

 HORARI DE L’INSTITUT  SANT ANDREU PER LA PREINSCRIPCIÓ i MATRICULACIÓ  DEL CURS  2017 – 2018

Lloc: Secretaria de l’Institut

Horari:    Matins  de 9:00 a 14 h. (de dilluns a divendres)  
Tardes  de 15:30 a 17:30 h. (dimarts i dijous)

 

Documentació que s’ha de presentar en tots els casos :

 

Imprès de  sol·licitud (que facilita gratuïtament el centre de primària. Cal presentar una única sol·licitud, al centre demanat en primer lloc)Es pot trametre telemàticament però s’ha d’imprimir, signar i portar juntament amb la documentació al centre demanat en primer lloc.

Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. (de totes les pàgines amb dades).

Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor legal) o de la targeta de residència -NIE  (si és tracta de persones estrangeres).

Original i fotocòpia del DNI de l’alumne/a en cas que sigui major de 14 anys o tingui DNI tot i ésser menor de 14 anys.

Original i fotocòpia de la targeta sanitària individual (TIS), si la teniu.

 

Criteris de prioritat per a l’ordenació de les sol·licituds

Per a l’ESO i batxillerat, s’apliquen els següents:

 Barem de prioritat d’admissió

Criteris específics

• Per cursar ensenyaments en un curs d’educació secundària obligatòria en un centre determinat, té preferència l’alumnat que procedeix de centres adscrits a aquest centre.
• L’alumnat que vol cursar ensenyaments professionals de música o de dansa i l’alumnat que segueix programes esportius d’alt rendiment ho pot fer constar a la sol·licitud de preinscripció i, en aquest cas, té prioritat (encara que no provingui d’un centre adscrit) per accedir a les places d’educació secundària obligatòria dels centres que tenen horaris adaptats als ensenyaments artístics o als programes esportius d’alt rendiment.

Criteris generals

a) Germans escolaritzats al centre o pares o tutors legals que hi treballin.
Quan l’alumne/a té germans escolaritzats al centre educatiu o pares o tutors legals que hi treballin: 40 punts
Aquest criteri és aplicable a infants i joves en situació d’acolliment familiar.

b) Proximitat del domicili habitual

Quan el domicili de la persona sol·licitant estigui en el districte municipal on està ubicat l’institut a més de les àrees d’influència dels centres de primària que tinguin adscrits : 30 punts
Quan a instància del pare, mare, tutor, és prengui en consideració l’adreça del lloc de treball d’un d’ells, i aquest és dins l’àrea de proximitat: 20 punts
Quan el domicili habitual és al mateix municipi del centre sol·licitat en primer lloc, però no en la seva àrea d’influència: 10 punts

Original i fotocòpia del DNI/NIE de la persona sol·licitant
Certificat o volant municipal de convivència de l’alumne/a on ha de constar que conviu amb la persona sol·licitant (quan el domicili que s’al·lega no coincideixi amb el DNI/NIE o es tracta de persones estrangeres sense NIE).
Còpia del contracte laboral o certificat emès a l’efecte per l’empresa (quan es consideri el domicili del lloc de treball).

c) Renda anual

Quan el pare o la mare, tutor o tutora, siguin beneficiaris de l’ajut de la renda mínima d’inserció, calculat en funció dels fills a càrrec de la persona perceptora: 10 punts

Documentació acreditativa de ser beneficiari de la prestació econòmica de renda mínima d’inserció. (PIRMI).

d) Discapacitat

Quan l’alumne o l’alumna acrediti una discapacitat de grau igual o superior a 33%, o quan el
pare, la mare, el tutor o la tutora, un germà o una germana de l’alumne o alumna acrediti una
discapacitat igual o superior al 33%: 10 punts

Original i fotocòpia del certificat de discapacitat de la persona que al·legui aquesta condició, emès pel Departament de Treball, Afers Social i Família o els certificats de discapacitat emesos pels organismes competents d’altres comunitats autònomes, inclosos pensionistes per incapacitat de la seguretat social.

Criteris complementaris

e) Pel fet de formar part de família nombrosa o monoparental: 15 punts

Original i fotocòpia del carnet de família nombrosa o monoparental vigent.

f) Si l’alumne/a té una malaltia crònica (inclosa la celiaquia) que afecta el seu sistema
digestiu, endocrí o metabòlic: 10 punts

Informe emès per un metge o una metgessa del sistema públic de salut, o certificat mèdic oficial (si l’emès un metge/metgessa de la privada, amb signatura legalitzada pel col·legi de metges), en el qual s’indiqui expressament que l’alumne/a està diagnosticat/da d’una malaltia crònica que afecta al seu sistema digestiu, endocrí o metabòlic, inclosos els celíacs, i que s’especifiqui de quina malaltia es tracta.

g) Pel fet que el pare, la mare, el tutor, la tutora o un germà o una germana de l’alumne/a
han estat escolaritzats en el centre per al qual es presenta la sol·licitud: 5 punts

Es comprovarà al centreProves Cangur 2017

Un nombròs grup d’alumnes de l’institut Sant Andreu ha participat a les proves Cangur que organitza la Societat Catalana de Matemàtiques amb la col·laboració del Departament de Matemàtiques del nostre centre. Les proves s’han realitzat aquest dijous 16 d’abril.

Al Cangur 123ESO han participat 50 alumnes:

  • 21 estudiats de 1r d’ESO
  • 19 estudiants de 2n d’ESO
  • 10 estudiants de 3r d’ESO

que han realitzat les proves al nostre Centre, un any més seu del concurs.

Al Cangur dels grans han participar 40 alumnes:

  • 13 estudiants de 4t d’ESO
  • 11 estudiants de 1r de batxillerat
  • 16 estudiants de 2n de batxillerat

que han realitzat les proves a la Facultat de Matemàtiques de la Universitat de Barcelona, a plaça Universitat.

L’entrega de premis als alumnes millor classificats del nostre Centre en cada un dels nivells es realitzarà durant l’acte de celebració de Sant Jordi el dijous 27 d’abril.

Les proves Cangur tenen com a objectiu estimular i motivar tants alumnes com sigui possible i contribuir a la popularització de les matemàtiques entre la mainada i els joves. L’institut Sant Andreu recolza aquesta iniciativa amb una participació massiva –90 estudiants– en aquest joc-concurs anual convocat en àmbit nacional i internacional.

Trobareu alguna fotografia més de la jornada matemàtica d’enguany aquí.

També us deixem un exercici del Cangur dels grans d’aquest any per si algú s’anima a resoldre’l.

Els 2017 habitants d’una illa són de dues menes diferents. Cadascun o bé és mentider (i sempre diu mentida) o bé no és mentider (i sempre diu la veritat). Més de 1000 d’aquests habitants participen en un banquet asseguts en una taula rodona. Cadascun d’ells diu: “Les dues persones que tinc al costat són de menes diferents.” Quants no mentiders hi ha com a màxim a l’illa?Cloenda de les Jornades Montserrat Roig. Els catalans als camps nazis

Cloenda de les Jornades Montserrat Roig

Exposició: ELS CATALANS ALS CAMPS NAZIS

Aquest curs, l’Institut Sant Andreu ha volgut commemorar la figura i l’obra de la periodista i escriptora Montserrat Roig en el 70è aniversari del seu naixement. Compromesa amb la memòria històrica i el sofriment de les víctimes de nazisme (i del franquisme), la seva obra de referencia és, sens dubte, Els catalans als camps nazis (1977). Els alumnes i les alumnes de 4t d’ESO a l’assignatura d’Ètica han dut a terme un projecte de lectura de fragments de l’obra i de “representació visual” dels elements més destacats. Aquest exposició porta per títol: Fent memòria amb/de Montserrat Roig, i ha constat de 4 plafons elaborats per alumnat en els quals han plasmat: l’origen dels deportats (els catalans i espanyols que fugien de la repressió franquista), el camps de concentració de Mauthausen on van treballar com a “esclaus” i finalment morir, el sofriment inhumà que se’ls va infringir (La Pedrera, càmeres de gas i crematoris) i, per últim, els testimonis dels supervivents. Els alumnes i les alumnes tampoc no han volgut deixar de fer constar que avui hi ha qui viu en condicions inhumanes com a deportats i refugiats de guerra a les fronteres d’Europa. Tampocels oblidem!

 

                

               

 

Emïlia Olive.Institut Sant Andreu participarà en el 25 aniversari dels Jocs Olímpics de Barcelona

El dia 6 de març l’Institut Barcelona Esports va donar el tret de sortida de la celebració del 25è aniversari dels JJOO. Als delegats de 3r d’ESO: Rubén Martínez (3rA), Nil Rivera (3rB) i Helena Carrasco (3rC), se’ls van lliurar unes capses per anar preparant aquesta celebració, la qual tindrà la seva cloenda el proper dia 12 de juny a l’Estadi Olímpic Lluís Companys, on hi participarà tot l’alumnat de tercer, acompanyats de 2000 nens i nenes d’altres centres escolars de Barcelona.

Que comencin els JOCS!!!

En el Saló de Cent de l’Ajuntament de Barcelona recollint els encàrrecs de les activitats.