Viatges dels treballs de síntesi de 1r, 2n i 3r d’ESO i del Projecte de Recerca de 4t d’ESO-Març 2017

VIATGES DELS TREBALLS DE SÍNTESI:

                           1r d’ESO 

                           2n d’ESO

                           3r d’ESO

VIATGE DEL PROJECTE DE RECERCA:

                         4t d’ESO


 
 

VIATGE DE 1r d’ESO

TREBALL DE SÍNTESI A L’EMPORDÀ. EL MAR, MEDI NATURAL I SOCIAL .

 

 

Alberg Empúries, L’Escala

Diapositiva1

 


 
 

VIATGE DE 2n d’ESO:

TREBALL DE SÍNTESI AL MONTSIÀ I BAIX EBRE. EL DELTA, MEDI NATURAL I SOCIAL


Alberg Amposta Parc, Amposta


 
 

VIATGE DE 3r d’ESO:

TREBALL DE SÍNTESI A LA GARROTXA. EL COLLELL, MEDI NATURAL I SOCIAL 

 

Casa de colònies El Collell

 

 

 
 

VIATGE DE 4t d’ESO

 

 Preinscripció curs 2017-18. Institut Sant Andreu

Descarregueu-vos el document  informatiu de la Jornada: 

Pàgina del Consorci  informació sobre la preinscripció a Barcelona

PREINSCRIPCIÓ i MATRICULACIÓ CURS 2017 – 2018

ESO:  del 23 de març al 4 d’abril

 Baixeu-vos la resolució per a la preinscripció i matriculació a Barcelona pel curs 2017-2018 

Descarregue-vos el full de sol.licitud de preinscripció a l’educació secundària obligatòria en centres educatius sufragats amb fons públics

DATES DE PREINSCRIPCIÓ i MATRICULACIÓ ESO CURS 2017 – 2018

Publicació de l’oferta inicial——-  20 de març
Període de presentació de sol·licituds ——– 23 de març al 4 d’abril
Publicació de les llistes amb el barem provisional—— 24 d’abril
Reclamació a les llistes baremades—— 25 al 27 d’abril
Publicació de les llistes baremades un cop resoltes les reclamacions—— 3 de maig
Sorteig públic per determinar l’ordenació de sol·licituds—– 4 de maig
Publicació de les llistes ordenades definitives—— 8 de maig
Publicació de l’oferta final—– 30 de maig
Publicació de les llistes d’admesos—— 2 de juny
Període de matriculació (1r d’ESO)—— 12 al 16 de juny
Període de matriculació o confirmació de plaça (2n, 3r i 4t d’ESO)—— 26 al 30 de juny
Període de matricula extraordinària pels pendents de exàmens de setembre——- 6 al 8 de setembre
Publicació llistes d’alumnes matriculats al centre procedents de la preinscripció—— 15 de setembre

 

 HORARI DE L’INSTITUT  SANT ANDREU PER LA PREINSCRIPCIÓ i MATRICULACIÓ  DEL CURS  2017 – 2018

Lloc: Secretaria de l’Institut

Horari:    Matins  de 9:00 a 14 h. (de dilluns a divendres)  
Tardes  de 15:30 a 17:30 h. (dimarts i dijous)

 

Documentació que s’ha de presentar en tots els casos :

 

Imprès de  sol·licitud (que facilita gratuïtament el centre de primària. Cal presentar una única sol·licitud, al centre demanat en primer lloc)Es pot trametre telemàticament però s’ha d’imprimir, signar i portar juntament amb la documentació al centre demanat en primer lloc.

Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. (de totes les pàgines amb dades).

Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor legal) o de la targeta de residència -NIE  (si és tracta de persones estrangeres).

Original i fotocòpia del DNI de l’alumne/a en cas que sigui major de 14 anys o tingui DNI tot i ésser menor de 14 anys.

Original i fotocòpia de la targeta sanitària individual (TIS), si la teniu.

 

Criteris de prioritat per a l’ordenació de les sol·licituds

Per a l’ESO i batxillerat, s’apliquen els següents:

 Barem de prioritat d’admissió

Criteris específics

• Per cursar ensenyaments en un curs d’educació secundària obligatòria en un centre determinat, té preferència l’alumnat que procedeix de centres adscrits a aquest centre.
• L’alumnat que vol cursar ensenyaments professionals de música o de dansa i l’alumnat que segueix programes esportius d’alt rendiment ho pot fer constar a la sol·licitud de preinscripció i, en aquest cas, té prioritat (encara que no provingui d’un centre adscrit) per accedir a les places d’educació secundària obligatòria dels centres que tenen horaris adaptats als ensenyaments artístics o als programes esportius d’alt rendiment.

Criteris generals

a) Germans escolaritzats al centre o pares o tutors legals que hi treballin.
Quan l’alumne/a té germans escolaritzats al centre educatiu o pares o tutors legals que hi treballin: 40 punts
Aquest criteri és aplicable a infants i joves en situació d’acolliment familiar.

b) Proximitat del domicili habitual

Quan el domicili de la persona sol·licitant estigui en el districte municipal on està ubicat l’institut a més de les àrees d’influència dels centres de primària que tinguin adscrits : 30 punts
Quan a instància del pare, mare, tutor, és prengui en consideració l’adreça del lloc de treball d’un d’ells, i aquest és dins l’àrea de proximitat: 20 punts
Quan el domicili habitual és al mateix municipi del centre sol·licitat en primer lloc, però no en la seva àrea d’influència: 10 punts

Original i fotocòpia del DNI/NIE de la persona sol·licitant
Certificat o volant municipal de convivència de l’alumne/a on ha de constar que conviu amb la persona sol·licitant (quan el domicili que s’al·lega no coincideixi amb el DNI/NIE o es tracta de persones estrangeres sense NIE).
Còpia del contracte laboral o certificat emès a l’efecte per l’empresa (quan es consideri el domicili del lloc de treball).

c) Renda anual

Quan el pare o la mare, tutor o tutora, siguin beneficiaris de l’ajut de la renda mínima d’inserció, calculat en funció dels fills a càrrec de la persona perceptora: 10 punts

Documentació acreditativa de ser beneficiari de la prestació econòmica de renda mínima d’inserció. (PIRMI).

d) Discapacitat

Quan l’alumne o l’alumna acrediti una discapacitat de grau igual o superior a 33%, o quan el
pare, la mare, el tutor o la tutora, un germà o una germana de l’alumne o alumna acrediti una
discapacitat igual o superior al 33%: 10 punts

Original i fotocòpia del certificat de discapacitat de la persona que al·legui aquesta condició, emès pel Departament de Treball, Afers Social i Família o els certificats de discapacitat emesos pels organismes competents d’altres comunitats autònomes, inclosos pensionistes per incapacitat de la seguretat social.

Criteris complementaris

e) Pel fet de formar part de família nombrosa o monoparental: 15 punts

Original i fotocòpia del carnet de família nombrosa o monoparental vigent.

f) Si l’alumne/a té una malaltia crònica (inclosa la celiaquia) que afecta el seu sistema
digestiu, endocrí o metabòlic: 10 punts

Informe emès per un metge o una metgessa del sistema públic de salut, o certificat mèdic oficial (si l’emès un metge/metgessa de la privada, amb signatura legalitzada pel col·legi de metges), en el qual s’indiqui expressament que l’alumne/a està diagnosticat/da d’una malaltia crònica que afecta al seu sistema digestiu, endocrí o metabòlic, inclosos els celíacs, i que s’especifiqui de quina malaltia es tracta.

g) Pel fet que el pare, la mare, el tutor, la tutora o un germà o una germana de l’alumne/a
han estat escolaritzats en el centre per al qual es presenta la sol·licitud: 5 punts

Es comprovarà al centreExposició Deconstruïm el GènereProves Cangur 2017

Un nombròs grup d’alumnes de l’institut Sant Andreu ha participat a les proves Cangur que organitza la Societat Catalana de Matemàtiques amb la col·laboració del Departament de Matemàtiques del nostre centre. Les proves s’han realitzat aquest dijous 16 d’abril.

Al Cangur 123ESO han participat 50 alumnes:

  • 21 estudiats de 1r d’ESO
  • 19 estudiants de 2n d’ESO
  • 10 estudiants de 3r d’ESO

que han realitzat les proves al nostre Centre, un any més seu del concurs.

Al Cangur dels grans han participar 40 alumnes:

  • 13 estudiants de 4t d’ESO
  • 11 estudiants de 1r de batxillerat
  • 16 estudiants de 2n de batxillerat

que han realitzat les proves a la Facultat de Matemàtiques de la Universitat de Barcelona, a plaça Universitat.

L’entrega de premis als alumnes millor classificats del nostre Centre en cada un dels nivells es realitzarà durant l’acte de celebració de Sant Jordi el dijous 27 d’abril.

Les proves Cangur tenen com a objectiu estimular i motivar tants alumnes com sigui possible i contribuir a la popularització de les matemàtiques entre la mainada i els joves. L’institut Sant Andreu recolza aquesta iniciativa amb una participació massiva –90 estudiants– en aquest joc-concurs anual convocat en àmbit nacional i internacional.

Trobareu alguna fotografia més de la jornada matemàtica d’enguany aquí.

També us deixem un exercici del Cangur dels grans d’aquest any per si algú s’anima a resoldre’l.

Els 2017 habitants d’una illa són de dues menes diferents. Cadascun o bé és mentider (i sempre diu mentida) o bé no és mentider (i sempre diu la veritat). Més de 1000 d’aquests habitants participen en un banquet asseguts en una taula rodona. Cadascun d’ells diu: “Les dues persones que tinc al costat són de menes diferents.” Quants no mentiders hi ha com a màxim a l’illa?Cloenda de les Jornades Montserrat Roig. Els catalans als camps nazis

Cloenda de les Jornades Montserrat Roig

Exposició: ELS CATALANS ALS CAMPS NAZIS

Aquest curs, l’Institut Sant Andreu ha volgut commemorar la figura i l’obra de la periodista i escriptora Montserrat Roig en el 70è aniversari del seu naixement. Compromesa amb la memòria històrica i el sofriment de les víctimes de nazisme (i del franquisme), la seva obra de referencia és, sens dubte, Els catalans als camps nazis (1977). Els alumnes i les alumnes de 4t d’ESO a l’assignatura d’Ètica han dut a terme un projecte de lectura de fragments de l’obra i de “representació visual” dels elements més destacats. Aquest exposició porta per títol: Fent memòria amb/de Montserrat Roig, i ha constat de 4 plafons elaborats per alumnat en els quals han plasmat: l’origen dels deportats (els catalans i espanyols que fugien de la repressió franquista), el camps de concentració de Mauthausen on van treballar com a “esclaus” i finalment morir, el sofriment inhumà que se’ls va infringir (La Pedrera, càmeres de gas i crematoris) i, per últim, els testimonis dels supervivents. Els alumnes i les alumnes tampoc no han volgut deixar de fer constar que avui hi ha qui viu en condicions inhumanes com a deportats i refugiats de guerra a les fronteres d’Europa. Tampocels oblidem!

 

                

               

 

Emïlia Olive.Institut Sant Andreu participarà en el 25 aniversari dels Jocs Olímpics de Barcelona

El dia 6 de març l’Institut Barcelona Esports va donar el tret de sortida de la celebració del 25è aniversari dels JJOO. Als delegats de 3r d’ESO: Rubén Martínez (3rA), Nil Rivera (3rB) i Helena Carrasco (3rC), se’ls van lliurar unes capses per anar preparant aquesta celebració, la qual tindrà la seva cloenda el proper dia 12 de juny a l’Estadi Olímpic Lluís Companys, on hi participarà tot l’alumnat de tercer, acompanyats de 2000 nens i nenes d’altres centres escolars de Barcelona.

Que comencin els JOCS!!!

En el Saló de Cent de l’Ajuntament de Barcelona recollint els encàrrecs de les activitats.

  


8 de març, dia internacional de la Dona a l’Institut Sant Andreu

Un any més, el dia 8 de març les dones de tot el món sortim al carrer per celebrar el Dia Internacional de les Dones. Aquesta commemoració centenària simbolitza la lluita històrica per la igualtat de gènere.

La recent creada Associació d’Alumnes de l’Institut Sant Andreu (AAISA), ha organitzat pel dia d’avui una jornada reivindicativa de la diada. S’han lliurat més de 480 cintes liles per portar durant el dia i al final de les classes els representants de l’AAISA han llegit un comunicat a tots els membres de la comunitat educativa que ordenadament s’havien congregat al pati.

Hem finalitzat l’acte amb un minut de silenci en memòria de les dones mortes per violència de gènere.

Enhorabona i felicitats per l’acte organitzat!!

    

Membres de l’AAISA llegint el manifest del dia internacional de la Dona Treballadora al centre del nostre pati.


 

 Moviments artístics…en 4t d’ESO

Alguns exemples de moviments artístics que els alumnes de visual i plàstica estan produint:

Futurisme: Moviment d’avantguarda artística

   

Lucia Arias                                                        Omar

  
Fabiana Martínez                           Judith Quintana

  

Aketza Belmonte                                               Sergio Calderon

  
Araceli Holguin                                               Alejandra Loor

 

Cubisme:

          

Collage. Marta Bernabé                  C. Sintètic. Anabel González

         

C. Sintètic.  Judith Quintana                Fabiana Martínez

Cubisme analític. Maria Navarro

Fauvisme: moviment pictòric expressionista de principis de segle XX sorgit a París durant un breu període, entorn dels artistes Henri Matisse, André Derain i Maurice Vlamink

   

Judith Quintana                                            Fabiana MartínezEines informàtiques per a l’ensenyament i aprenentatge

La incorporació de les TIC com eines per treballar els continguts de les diferents àrees de l’ESO fa necessari que l’alumnat tingui una destresa en l’ús dels principals programes d’ofimàtica, en el disseny, en la navegació per les xarxes, etc…

Les aplicacions que us mostrem formen part d’un extens nombre de programes que s’usen en educació i que el professorat va introduint en les classes. Cadascuna respon a un objectiu que es mostra en la descripció. Aquesta selecció l’ha fet el departament de Ciències Socials, actualment un dels més actius en l’aplicació de les TIC, juntament amb els de Tecnologia.

 

APLICACIÓ

ÀMBIT D’UTILITZACIÓ

DESCRIPCIÓ

CLASS DOJO

MOTIVACIÓ I CONTROL

Control actitud i normes , element motivador pels alumnes.

APLICACIÓ: 1r ESO

 

SELECCIÓ I TRACTAMENT D’INFORMACIÓ

Recull d’adreces d’interès o selecció de material web fet pel professorat (evitar la dispersió i la informació errònia)

SELECCIÓ I TRACTAMENT D’INFORMACIÓ

Permet elaborar esquemes i mapes conceptuals enriquits amb imatges i vídeos, així com la interactivitat entre les parts de l’esquema. També utilitzat per la pressa d’apunts a l’aula.

 

PRESENTACIÓ I COMUNICACIÓ D’INFORMACIÓ

Aplicació per fer presentacions amb elements interactius.

Molt útil per assenyalar parts d’un paisatge, d’un mapa, etc.

 

PRESENTACIÓ I COMUNICACIÓ D’INFORMACIÓ

Permet presentacions de continguts molt vistoses. Ideal per exposicions orals.

 

PRESENTACIÓ I COMUNICACIÓ D’INFORMACIÓ

Conjunt d’eines de l’entorn google que permet compartir documents, fer treballs col·laboratius, ….

I crear llocs web de forma senzilla.

COMPARTIR INFORMACIÓ

Permet gestionar exercicis i tasques, sense necessitat de paper. Funciona com un aula virtual on professorat i alumnat poden interactuar i intercanviar treballs.

 

COMPARTIR INFORMACIÓ

Permet gestionar exercicis i tasques, sense necessitat de paper. Funciona com un aula virtual on professorat i alumnat poden interactuar i intercanviar treballs.

Pot fer-se servir com a magatzem de recursos compartits

 

ANÀLISI D’INFORMACIÓ

Aplicació que permet dirigir activitats audiovisuals (pel·licules, vídeos, reportatges, música,etc..) mitjançant

la introducció de preguntes i/o indicacions durant el visionat,

 

ANÀLISI D’INFORMACIÓ

Permet analitzar un tema concret mitjançant una recerca dirigida pel professor/a; on s’aporten recursos i activitats

que ajuden a l’alumne a trobar respostes.

ANÀLISI D’INFORMACIÓ

Qüestionari que permet estandarditzar l’execució de procediments concrets propis de les ciències socials : comentari de gràfics, mapes, obres d’art..

 

AVALUACIÓ

Bateria on-line de preguntes i exercicis a diferents nivells

 

 AVALUACIÓ

Interessant aplicació per l’aprenentatge i avaluació de continguts relacionats amb la geografia descriptiva (relleu, rius, estats, capitals,etc..)

 

AVALUACIÓ

Permet elaborar qüestionaris que es presenten en forma de joc de competició. Molt motivant. També pot utilitzar-se des de el telèfon mòbil.

AVALUACIÓ

Qüestionari d’avaluació autocorrectiu que proporciona els resultats d’immediat i facilita a l’alumnat els errors comesos i les respostes correctes.Teatre: Una altre Fedra, si us plau

Els nois i noies del Projecte de teatre de 3r d’ ESO ja fa setmanes que escalfen motors per a la representació d’Una altra Fedra, si us plau de Salvador Espriu. L’estrena tindrà lloc a la sala d’actes del Sant Andreu la segona quinzena de juny.

Després de fer-los perdre la vergonya jugant, fent mímica, improvisant i treballant la dicció, els nostres alumnes, de la mà de la nostra directora Iskra Bocanegra, han aconseguit deixar de costat les seves pors per enfrontar-se al públic.

Sembla fàcil, veritat? Doncs no ho ha estat ja que la nostra petita companyia ha pogut constatar en primera persona que el teatre és una activitat que va més enllà de brillar sobre els escenaris. El teatre comporta una gran disciplina i molt de compromís però tot i això els nostres nois i noies han acceptat el desafiament d’Espriu amb molta valentia. Ara només falta que tots vosaltres els vulgueu acompanyar!!