Grup Experimental pel Plurilingüisme (GEP)

Durant el curs 2015-2016 ens vam afegir al Grup Experimental pel Plurilingüisme (GEP) en el que participen un recull de centres de tota Catalunya i que té com a objectiu millorar la competència lingüística i plurilingüe de l’alumnat tot augmentant la presència de la llengua anglesa al centre a través de l’aprenentatge de certs continguts curriculars en anglès.

El centre es compromet a constituir un grup impulsor,  a afavorir la formació de 2 o 3 membres del claustre, i a promoure la introducció progressiva de continguts en llengua anglesa.La pertinença al GEP dóna al nostre centre una certa prioritat a l’hora de gaudir d’una persona auxiliar de conversa.

Aquest programa d’innovació educativa tindrà una durada mínima de dos cursos escolar (2016-2018).